ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ต้องตอบว่ายังไงครับ😅😅

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี คำชี้แจง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเทคโนโลยี สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไร ด้านสิ่งก่อสร้าง ชื่อเทคโนโลยี. สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไร ด้านทรัพยากร ชื่อเทคโนโลยี สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ปัญหานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไร
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.❤ #ขอบคุณมากค่ะ.🥰

คำถามท้ายกิจกรรม ธีโนไทป์และูโนไบป์ของแต่ละลักษณะเป็นอย่างไร 2. สิ่งใตเป็นตัวกำหนดฟิโนไทป์ของสัตว์ประหลาดในแต่ละลักษณะ 3. เมื่อนำพ่อมาผสมกับแม่ ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราส่วนการเกิดจิโนไทป์และฟิโนไทป์เป็นอย่างไร จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ทำยังไงค่าา ช่วยหน่อยค้าบบ

08:12 พ. 23 มิ.ย. 61% ม.4 เทอม 1 ห้องเรียนพิเศษวาปีปทุม ม.4 เทอม 1 ห้อง.. L * แรงและภารเครื่อน ฤ ตัวสบายพิลีกส์ (เพิ่ม. ตัวสนายฟิลิกส์ (เพิ่ม * 16 ไฟฟ้าและแม่เหัก 0 2 {T} 9. 700 mC เขียนให้อยู่ในหน่วย คูลอมบ์ (C) 10. 1.2 kA เขียนให้อยู่ในหน่วย แอมแปร์ (A) 11. 400 MHz เขียนให้อยู่ในหน่วย ไมโครเฮิรตซ์ (uliz) 12. 1.5 x 10 A เขียนให้อยู่ในหน่วย มิลลิแอมแปร์ (mA)
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

2.3 กับ 2.5

2. ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 5, 9, 13, 17, 21, .. 2) -2, -8, -14, -20, -26, .. 3 7 2' 2 2 2 2 โดยที่ 11 15 5 3 7 3) 1, 4 2 4 1 2, . 4) อ 5) 3a + b, a + 2b, -a + 3b, -3a + 4b, -5a + 5b, a, beR - {0} 6) p - 29, 2p - 54, 3p - 8q, 4p - 119, 5p - 14q, . ่ p, qeR - {0} โดยที่
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ(ข้อที่ไม่มีเครื่องหมายถูก)

18:18 น. * เข่า 44 87% docs.google.com/forms/d/e 24 *จำเป็น จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าจริง 24 คะแนน หรือเท็จ จริง เท็จ 5e {2 , 5, 125) 0 e {} 14 e {re N |x หารด้วย 7 ลงตัว {1} e{1,{1, 2}, {{1}}} 3E 3 {}e{} {}e{{}} {1} ={{1}, {2} } {1, 2, 3, 4} e{ {1, 2}, {2, 3, 4} } ๐๐๐
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยงับ🥺💗 เค้าลองทำบางข้อแล้ว และมีข้อที่ทำแล้วแต่เหมือนจะไม่ถูก ยังไงรบกวนช่วยหน่อยนะคะ.🥺 #ขอบคุณมากค่ะ📔

ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ คำชี้แจง : ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญจากข้อความที่กำหนดให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ๑. ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งปล่อยให้ผู้อื่นพูดฝ่ายเดียวการทำเช่นนั้นง่ายเกินกว่า ที่จะนับว่าเป็นศิลปะ ศิลปะการฟังจึงหมายถึง ความสามารถที่จะชักจูงผู้พูดให้หันเข้ามาหาเรื่องที่เขาถนัด คือ แสดงให้เห็นว่าตนกำลังฟังคำพูดของเขาด้วยความตั้งใจ ๒. ประเทศที่พัฒนาแล้วต่างตระหนักกันดีว่า การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่ยอด เยี่ยมที่สุด ในการเร่งรัดพัฒนาทางวัตถุใดจะล้มเหลวสิ้น หากประชาชนยังต้อยการศึกษา ๓. ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ มีความรักความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ และธรรมชาติอย่างจริงใจ ๔. ความเครียด ทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะตรีนาลีนในเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว กล้ามเนื้อ เขมึงตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติ และเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขาอ่อนแรง ความเครียดจึงเป็น ตัวการที่เร่งให้แก่เร็วขึ้น ๕. คนโบราณท่านแบ่งการปกครองในบ้านไว้ดังนี้ คือ สามีเป็นใหญ่นอกบ้าน ซึ่งหมายความว่า สามีเป็น ผู้มีภาระหน้าที่ทำงานภายนอกบ้าน เป็นอาชีพหาเงินเลี้ยงครอบครัว ส่วนภรรยาเป็นใหญ่ในบ้าน ซึ่งหมายถึง ผู้รับผิดชอบในการปกครองดูแลกิจการในบ้าน ซึ่งเป็นพวกงานบ้านงานเรือนนั่นเอง หรือสามีเป็นผู้หา ภรรยา เป็นผู้เก็บ (เงิน) การแบ่งหน้าที่ของสามี และภรรยาเช่นนี้ำให้คนแต่ก่อนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ชื่อ - นามสกุล : เลขที่
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

pls help me i can’t do it i’m confuse and fucking stupid

แบบฝึกทักษะ 1.1 ข ระดับพนฐาน 1. ให้พิจารณาว่า ลำดับที่กำหนดในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่ ) 12. 211, 2 1 10, .
1/4696