ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

1.วัตถุหนัก1,000นิวตัน วางอยู่บนพื้นและผูกด้วยเชือกเบายาว2.5เมตร ออกแรงFในแนวระดับดึงวัตถุให้สูงจากพื้น1.0เมตรดังรูปจงหาขนาดของแรงFมีค่าก... อ่านต่อ

10:56 น. ↓ 12.12 8. จากรูป จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง เอกสารประกอบ เรื่อง สภาพสมดุ... slideshare.net M 9. จากรูป จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง M Science M # 10. จากรูป วัตถุมวล M ตกอย่างอิสระ จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง (M) 10.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 10.2 มีแรงอะไรบ้าง....... รายวิชาฟิสิกส์ ฉบับพื้นๆ Ⓒ³ 4.82 11. จากรูป วัตถุมว M วางอยู่บนพื้นเอียง จงพิจารณาแล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง 8.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M กีแรง 8.2 มีแรงอะไรบ้าง........... 8.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 8.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร ■LERGI BAHER GA 9.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 9.2 มีแรงอะไรบ้าง 9.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 9.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร < The Daily 10.3 มวล M ตกลงอย่างอิสระ แสดงว่า 10.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร ตอนที่ 3 จงหาคําตอบ 1. วัตถุหนัก 1,000 นิวตัน วางอยู่บนพื้นและผูกด้วยเชือกเขายาว 2.5 เมตร ออกแรง F ในแนวระดับดึงวัตถุให้สูงจากพื้น 1.0 เมตรดังรูป จงหาขนาดของแรง F มีค่านิวตัน 11.1 มีแรงกระทำต่อวัตถุมวล M แรง 11.2 มีแรงอะไรบ้าง 11.3 ถ้ามวล M อยู่นิ่ง แสดงว่า 11.4 เขียนสมการของแรงลัพธ์ได้อย่างไร KB/S LIEB L 18 of 40 > เอกสารประกอบเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น Main N 2.5 เมตร 1.0 เมตร 18 G SCRIBD + slideshare Tap into millions of books, r LJ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ข้อนี้ทำยังไงเหรอคะ ขอวิธีทำด้วยนะคะ

**** งวธทาอย่างละเอียด 2 sec ******* ** 375 m. Vสั่ง > Vu30 1. รถไฟขบวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่บนรางตรงเข้าสู่ชานชาลา พร้อมกับเปิดหวูดรถไฟ ขณะเดียวกันเสียงเสียดสี ระหว่างล้อเหล็กกับรางเหล็กก็ถูกส่งผ่านรางเหล็กด้วยอัตราเร็วที่สูงกว่าเสียงหวูดรถไฟที่อุณหภูมิปกติ อัตราเร็วเสียงในเหล็กมีค่าประมาณ 5000 เมตร/วินาที และอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าประมาณ 350 เมตร/ วินาที ถ้าเรายืนอยู่ที่ชานชาลาและได้ยินเสียงหวูดรถไฟ หลังจากที่ได้ยินเสียงจากรางเหล็กแล้ว 2 วินาที ขณะ เปิดหวูด รถไฟขบวนดังกล่าวอยู่ห่างจากชานชาลาเป็นระยะทางเมตร สา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

วิชาฟิสิกส์ม.4 ค่ะ ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ🥹🫶🏻

4. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวระหว่างจุดสองจุดซึ่งห่างกัน 60 m ในเวลา 6 s ความเร็วขณะ ผ่านจุดสุดท้ายเป็น 15 m/s จงหาความเร่งของการเคลื่อนที่และความเร็วขณะเริ่มต้น (2 คะแนน) 5. รถตำรวจคันหนึ่งเริ่มวิ่งด้วยความเร่ง 3 m/s เป็นเวลา 30 5 จากนั้นจึงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วจึงลดความเร็วลงในอัตรา 6 m/s ถ้าระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดเป็น 2565 m จงหา ช่วงเวลาที่รถตำรวจวิ่งด้วยความเร็วคงที่ (4 คะแนน) 200 m ใช้เวลา 6. ฟิลิกซ์ปล่อยลูกบอลจากบอลลูนที่ลอยนิ่ง ลูกบอลนั้นจะหล่นผ่านคอหอยสูง 4 วินาที ถามว่าบอลลูนอยู่สูงจากพื้นที่เมตร (3 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

😢🤲🏻

3 แบบฝึกหัดที่ 3.11 เรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ 1. จงเรียงลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล Bra, S8, O2 และแกรไฟต์ ดินสอ (S) 2. จงเรียงลำดับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของ C10H22, NHz, H2O, และ O2 จากมากไปน้อย 3. จงเรียงลำดับจุดหลอดมเหลวของสารต่อไปนี้ SiO2, HF, C1022 CH OH จากมากไปน้อย 4. CC, มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อนำไปละลายจะละลายในตัวทำละลายใดได้ที่สุด H₂O CH3OH CH3COCH3 C6H₁4 5. จงเรียงลำดับจุดเดือดของสารต่อไปนี้ HF HI HB HCL 6. จงระบุแรงยึดเหนี่ยวระหว่าโมเลกุลโคเวเลนต์ สูตร CO₂ C₂H SiO₂ SO3 NH3 Og CH3 COOH HF H₂O C3H8 CH3OH เพชร แกรไฟต์ ชนิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่าโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั้ว โครงรางตาข่าย พันธะไฮโดรเจน ✓ ✓ ✓ ✓

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยนะคะ เราทำไม่เป็น

จงหา วิธีทำ ถ้า A, B และ C เป็นเซตจำกัดแล้ว จำนวนสมาชิกของ AUBUC หาได้จาก ตัวอย่างที่ 3) จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน เรียนวิชาภาษาไทย 39 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 25 คน เรียนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย 29 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา (ใช้แผนภาพในการแก้ปัญหา จงหา 2) มีกี่คนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา 1) มีกี่คนที่เรียนเพียงวิชาเดียว วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ จากโจทย์สามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้ A B U จากแผนภาพจะได้ หน้า 30 นักเรียนที่เรียนเพียงวิชาเดียว นักเรียนที่ไม่เรียนพิเศษ คน ตัวอย่างที่ 4) จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน เรียนวิชาภาษาไทย 39 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 25 คน เรียนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย 29 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา (ใช้สูตรในการแก้ปัญหา) 1) มีกี่คนที่เรียนเพียงวิชาเดียว 2) มีกี่คนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา คน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะฮือ 🙏🏻😭

จงพิจารณาในแต่ละข้อ ถ้าเป็นจริงให้เขียนเครื่องหมาย ถ้าเป็นเท็จให้เขียนเครื่องหมาย X (2) (1) (1) (2) = ba ✓ 2 1.2 = 6 ก็ต่อเมื่อ 26 X.2a 22 = b ก็ต่อเมื่อ ac = bcเมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆ C 2 a² 6² 5 3.2 = 6 ก็ต่อเมื่อ 2 = แบบฝึกหัดที่ 5 ✓42 5.ถ้า 3 - 5 สำหรับเลขจำนวนเต็ม 1 ใดๆ แล้ว 2 = 5 n a 6 ก็ต่อเมื่อ (a - b) = 0 เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ = = ...6.2 R ถ้า a> 0 แล้ว 30 ............. - 0 แล้ว ..8.ma>b was c>d wa a-c > b-d 9.ถ้า x + y > 0 แล้ว x > 0 และ y > 0 10.ถ้า x + y > y + z และ X > 0 แล้ว y > Z 11. ac >bcua a > b 12. a> b was c>d ac >bd 1 1 13. ถ้า a < 6 แล้ว --- ba a 14. ถ้า a> 6 และ a, b = 0 แล้ว - - 1 1 a b 15.ถ้า 3 6 แล้ว a<b 16.y > 2 ก็ต่อเมื่อ x − y > x − 2 และ X > 0 17.ถ้า × > > > 0 แล้ว x 1 ...19. a>0 a + => 2 a 0 ไม่ว่า n จะเป็นจำนวนเต็มใดๆ 18.ถ้า a> 0, 6 > 0 และ a b แล้ว a b b + −< 2 เสมอ a ...20. a>0, b>0,a #bwa = (a² + b²) >ab a

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/132