ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻💞

ชื่อ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิก คาสั่งที่ 2 พิจารณาข้อมูลที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วขีดถูกหน้าข้อที่ถูก และขีดผิดหน้าข้อที่ผิด 1. กรดนิวคลีอิกมีสารเป็นน้าตาลไรโบส เบสอินทรีย์ และหมู่ฟอสเฟต 2. พลลีนิวคลีโอไทน์มีสารองค์ประกอบเป็นประกอบน้าตาลดีออกซีไรโบส เบสอินทรีย์ และหมู่ 3. นิวคลีโอไซด์มีสารองค์ประกอบเป็นน้าตาลไรโบส เบสอินทรีย์ และหมู่ฟอสเฟต 4. RNA เป็นฟอสเฟตเอสเทอร์ของนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว 5. เบสที่พบใน RNA คือ อะดีนีน กวานีน ไซโตซีน ไทมีน และยูราซิล 6. DNA พบในนิวเคลียสเท่านั้น ส่วน RNA พบในไซโทพลาซึมและนิวเคลียร์ 7. RNA ทาหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนไปทาหน้าที่ต่าง ๆ 8. ในนิวเคลียสของเซลล์จะพบแต่ DNA เท่านั้น 9. ในไซโทพลาซึมจะพบแต่ RNA ไม่พบ DNA 10. RNA และ DNA ทาหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 11. เกลียวคู่ของสาย DNA ยึดเหนี่ยวกันตรงเบสด้วยพันธะไฮโดรเจน 12. เบสยูราซิลไม่พบใน RNA 13. เบสไทมีนไม่พบใน DNA 14. พอลินิวคลีโอไทด์เกิดจากนิวคลีโอไทด์มาเชื่อมต่อกันตรงตาแหน่งระหว่างหมู่ฟอสเฟตและน้าตาล 15. เบสไทนของสายพอลินิวคลีโอไทด์สายหนึ่งจะยึดเหนี่ยวกับเบสของสายพอลินิวคลีโอไทด์อีกสาย หนึ่งในเกลียวคู่ของ DNA ตรงตาแหน่งเบสอะดินีน 16. RNA เป็นฟอสเฟตเอสเทอร์ของนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว 17. เบสที่พบใน RNA คือ อะดีนีน กวานีน ไซโตซีน ไทมีน และยูราซิล 18. DNA พบในนิวเคลียสเท่านั้น ส่วน RNA พบในไซโทพลาซึมและนิวเคลียส 19. RNA ทาหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนไปทาหน้าที่ต่าง ๆ 20. RNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A U C G ส่วน DNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A TCG

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ให้นักเรียนออกแบบ/อธิบายการใช้พื้นที่ดิน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตร การคาและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยี... อ่านต่อ

22:44 กิจกรรมที่ 4 ออกแบบประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ คําชี้แจง... ให้นักเรียนออกแบบ/อธิบายการใช้พื้นที่ดิน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยี การจัดการ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จากสถานการณ์ที่กำหนด ให้ ทำลงในกระดาษ A 4 (วาดภาพประกอบ) สถานการณ์ คุณปู่พอเพียง หลังจากเรียนจบ ป.ตรี คุณปู่ได้มอบปัจจัยการผลิตได้ดังนี้ >>> - ที่ดินให้นักเรียนจํานวน 5 ไร่ -ทิศเหนือติดภูเขา al 19 7 -ทิศตะวันออกติดกับสวนผลไม้ของนาย ก -ทิศตะวันตกติดกับสวนยางพาราของนาย ข ทิศใต้ติดถนนสายเชียงคำ - น่าน โดยปลูกลำไย จำนวน 2 ไร่ เงาะ 1 ไร่ มา 5 ปีแล้ว สวนแห่งนี้กําลังให้ผลผลิต... >>>เงินสด 750,000 บาท >>> อาคารเปิดโล่งขนาด 30 ตารางเมตร พร้อมห้องครัว และห้องนํา 1 ห้อง >>>รถไถ ขนาดเล็ก 1 คัน เกณฑ์การประเมินผลงาน รายการประเมิน ขอ 1 ประยุกต์ใช้ครบทุกด้าน (เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ) 2. การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหมาะสม 3. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4. ถูกต้องตามหลักปรัชญาศกพ. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 5. ตรงต่อเวลา 6 ออกแบบได้สร้างสรรค์ สวยงาม ตรงประเด็น เขียนอธิบายการประกอบการออกแบบได้อย่างเข้าใจ รวม ผลงานการออกแบบ คะแนน 9 2 2 5 2 5 5 30

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

วิธีการคำนวณคิดยังไงหรอคะ ช่วยด้วยค่ะ🙏😭

คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 5-7 จุดของการไทเทรต ปริมาตรของ CH3COOH 0.1 โมล/ลิตร (cm) 20 20 20 20 20 20 -5 25 °C = 1.8 × 10 และ log 5 || ||| IV V VI กำหนดค่าคงที่การแตกตัวของ CH,COOH ที่ (3) จุดที่ให้การเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยที่สุดเมื่อหยุดการไทเทรต ปริมาตรของ NaOH 0.2 โมล/ลิตร (cm) 3.) 1.30 7.) ที่จุดยุติ (end point) ของการไทเทรต (OH) อยู่ที่โมล/ลิตร 1. 3.7 x 10-11 3. 1.6 × 10-9 ได้มาเติมกรดแก่คือจุดใด 1.) จุดที่ || 3. จุดที่ IV 6. เมื่อทำการไทเทรตถึงจุดที่ VpOH ของสารละลายที่ได้เท่ากับเท่าใด 1. 12.70 0 5 10 15 20 25 = 0.699 ณ จุดนั้น แล้วนำสารละลายที่ 2. จุดที่ III 4. จุดที่ V และ VI 2. 1.00 4. 0.60 2. 1.0 x 10-7 4.) 6.1 x 106

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

รบกวนช่วยแสดงวิธีแบบละเอียดแต่ละข้อให้หน่อยคะ จะสอบเก็บคะแนนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอามาเป็นแนวทางฝึกทำโจทย์ค่าา🥺🙏🏻

10:46 x 8. จงหาว่า 162 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต 2, -6, 18, ... ก. 5 15. ก. 8 9. จงหาพจน์ที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20 ที่ทำให้ลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิต ก. HIM 1 Ű เพิ่มเติม 8 10. จงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตที่มี az = 3 3 11. จงพิจารณาว่า 12. จงพิจารณาว่า fl. 0 13. จงพิจารณาว่า n. 0 n. 0 บ. 9 บ. 9 |_ ||| -2- บ. 5 = 6n³+5n lim n-co 2n²-3n บ. 3 8n³+5n-7 lim n→∞ 2n5+3n+5 บ. 3 fl. 12 8n5+3n-2 lim n→∞o 2n5+3n³+5 ข. 1 ค. 10 3 Al. - 4 มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ค. 5 ง. 15 1.4 ง. 11 และ 45 = มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ค. 4 3 5 ง. ไม่มีค่า มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ง. ไม่มีค่า 14. ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เมื่อ n = 50, 41 = 5 และ 4 = 3 64 81 ง. ไม่มีค่า ก. 3,925 บ. 3,825 ค. 3,625 ง. 3,425 ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เมื่อ 1 = 50 ของลำดับเลขคณิต 5, 2, 1, 4, ... ค. -3,950 ข. -3,850 ค. -3,625 16. จงหาผลบวกของลำดับ 2, 6, 18, 54, ... เมื่อ n = 10 และ 310 และ 310 = 59,049 = *** ก. 45,047 ข. 48,914 ค. 59,048 ง. 59,050 4G. 1. -3,425 A 67

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/103