ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ความเข้มข้นของ NaOH (moVdm) ความเข้มข้นของ NaOH (mol/dm) ความเข้มข้นของ NaOH (mo/dm) ความเข้มข้นของ NaOH (moVdm") 14.การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายกรดซัลฟิวริก ทำการทดลอง โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นสารกำหนดปริมาณและใช้สารตั้งต้นปริมาณเท่ากัน แต่การทดลองที่ 1 มีอุณหภูมิต่ำกว่าการทดลองที่ 2 1, 2 TL ข้อใดเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับเวลาของการทดลองทั้งสอง T + เกิดช้า การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 2 ก. ข. เวลา (s) เวลา (s) ค. ง. เวลา (s) เวลา (s)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

มีใครเคยทำUnit Questions 2 เคมีม.5เทอม1 นี้ไหมคะ มีใครพอทำได้บ้าง🤔

Unit Question 2 แสมุด คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. กำหนดปฏิกิริยาให้ ดังนี้ A + 38 - 5C + 4D ถ้านำ A 1 โมล มาทำปฏิกิริยากับ B 5 โมล พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที มีสาร C เกิดขึ้น 4 โมล อัตราการสลายตัวเฉลี่ยของสาร B ในช่วง 0-10 วินาที มีค่ากี่โมลต่อวินาที นำโลหะสังกะสี 1.3 กรัม มาทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ จำนวน 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในช่วงนาทีแรก มีอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ 5.6 ลูกบาศก์เซนติเมตร/นาที ที่ STP อัตราการลดลงของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจะมีค่าเท่ากับ กีโมลาร์/นาที (กำหนดให้ มวลอะตอมของ Zn = 65) 2. เมื่อนำแมกนีเซียมจำนวน 7.2 กรัม มาทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 3 โมล/ลูกบาศก์เดซิเมตร จำนวน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเวลาผ่านไป 1 นาที ปฏิกิริยา สิ้นสุดลงพอดี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีค่าเท่ากับกี่โมล/วินาที 3. Sh SL 4. จากการศึกษากลไกของปฏิกิริยา 2NO, (8) + F, (8) 2NO.F (8) มีกลไก 2 ขั้นตอน ดังนี้ NO (8) + F, (8) NO.F (g) + F (g) : เกิดช้า F (g) + NO (8) NO.F (g) ; เกิดเร็ว กฎอัตราของปฏิกิริยานี้เป็นอย่างไร 5. แก๊ส NO, สลายตัว ดังสมการ 2NO, (8) - 2NO (g) + 0, (8) ถ้าอัตราการสลายตัวของแก๊ส NO, มีค่าเท่ากับ 4.4 x 10 โมล/ลูกบาศก์เดซิเมตร-วินาที อัตราการเกิดแก๊ส 0, จะมีค่าเท่ากับกี่โมล/ลูกบาศก์เดซิเมตร-วินาที เมื่อนำแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) มาทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีน (Cl,.) เกิดเป็นแก๊ส ไนโตรซิลคลอไรด์ (NOCI) เพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 0.045 โมล/ลูกบาศก์็เดซิเมตร-วินาที อัตราการลดลง 6. ของแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ ณ ช่วงเวลาเดียวกันมีค่าเท่าใด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | 87

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ ช่วยอธิบายก็ได้ ส่งพรุ่งนี้แล้วว🥺

ตอบคำถามและคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. กำหนดปฏิกิริยาให้ ังนี้ 2KMทO.(s) + 16HC(ag) > 2KC(ag) + 2MnCl,(ag) + BH,O() + 5Cly(g) จงสรุปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารจากสมการ เคมีที่กำหนดให้ 2. ในปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง พบว่า อัตราการลดลงของ A เป็น - เท่าของอัตราการลดลงของ B และ อัตราการเกิด C เท่าของอัตราการเกิด D ถ้าอัตราการเกิดของ C เท่ากับอัตราการลดลงของ A จง เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 2.1 จงเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารแต่ละชนิดในสมการต่อไปนี้จากน้อยไปมาก W + 2X > 3Y + 4Z 2.2 ปฏิกิริยาที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ควรใช้วิธีใดในการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงจะเหมาะสมที่สุด 2.2.1 CaCO(s) CaO(5) + COg) 2.2.2 2HC(ag) + Na,S,Os(ag) > 2NaC(ag) + H,0(0) + SO(g) + S(s) 2.2.3 Zn(s) + H2SO.(ag) ZnSO(ag) + Ha(g) 2.2.4 2KMnO4ag) + 3H,SOKag) + 5H,C,04ag) >KSOdaq) + MnSOKag) + Ho) + COg)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/8