สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล จงตอบคำถาม ข้อต่อไปนี้ ใบงาน เรื่อง ยุคภูมิธรรม ารฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่เป็นขบวนการทางความคิด 1. ยุคภูมิธรรมหมายถึง... ขบวนการที่สิ่ง เกี่ยวกับลักในแบบที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ bb ว 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 'T' ปัจจัยการเกิดสมัยภูมิธรรมมาจาก กษัตริย์องค์สำคัญในยุคภูมิธรรมได้แก่ ประเทศรัสเซีย มีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระนางค์ทรีนที่ 2 มหาราชินี ประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 มหาราช ประเทศออสเตรีย มีพระเจ้าโจเซฟที่ 2 3. แนวคิดของนักปรัชญาทางการเมืองคนใดมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติในฝรั่งเศส 4. การทำสงครามในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจากอะไร 5. การปฏิวัติในฝรั่งเศสมีสาเหตุจากอะไรและส่งผลต่อฝรั่งเศสอย่างไร OFREN สาเหตุ : ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม * ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครอง ส่งผล CONTORTIES BUSI การปกครองเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ 6. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เกิดขึ้นในประเทศใดและส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องได เกิดจินในประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิฐาน ของพลเมือง ค.ศ. 1999 ( 8 of Sights) เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ
จงนำชื่อบุคคลต่อไปนี้ไปตอบข้อ 1-10 มองเตสกิเออ จอห์น ลอค อดัม สมิธ วอลแตร์ 1. พ่อค้าและนักลงทุนควรมีอิสระในการดำเนินธุรกิจของตนภายใต้กลไกของตลาดเสรี ปัจเจกบุคคล มีเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ เป็นแนวคิดของ... 2. รัฐมีหน้าที่ปกครองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนได้แก่ ชีวิต โทมัส ฮอบส์ คาร์ล มาร์ก ฌองจาก รุสโซ เสรีภาพและทรัพย์สิน เป็นแนวคิดของ 3. อำนาจการปกครองแบ่งแยกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจ ตุลาการ เป็นเสมือนการสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการปกครอง เป็นแนวคิดของ 4. ชนชั้นแรงงานต้องต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางสังคมโดยปราศจากชนชั้น เป็นแนวคิดของ 5. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และให้มีประชาธิปไตยทางตรงโดยประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม ทางการเมือง โดยไม่ต้องผ่านผู้แทน เป็นแนวคิดของ 6. รัฐบาลควรมีหน้าที่ป้องกันมิให้เกิดความอยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบและการผูกขาด ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดเป็นแนวคิดของ 7. มนุษย์มีแต่ความวุ่นวาย จึงต้องหาคนกลางมาทำหน้าที่ปกครองคือกษัตริย์ แต่ผู้ปกครองต้อง ตระหนักว่าอำนาจที่ได้มาประชาชนจะต้องยินยอมพร้อมใจมอบให้ เป็นแนวคิดของ เป็นแนวคิดของ.... 8. บุคคลควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นแนวคิดของ 9. รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยความยินยอมของประชาชนและต้องรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชน เป็นแนวคิดของ......... 10. หากรัฐบาลไม่สามารถปกครองประชาชนให้ได้รับความสุข ประชาชนมีสิทธิล้มล้างรัฐบาลได้
ยุคภูมิธรรม
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?