ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยครับ

1:10:11 9:55 แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 4.ผู้หญิงคนหนึ่งมีลักษณะปกติ แต่มีพ่อเป็นโรคฮีโมฟีเลีย โรคนี้ควบคุมโดยยีนใน โครโมโซมเพศ ถ้าผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่มีลักษณะปกติ อยาก ทราบว่า ก. ลูกมีโอกาสเป็นโรคเท่าไหร่ ข. ถ้ามีลูกชายปกติ โอกาสที่ลูกชายคนต่อไปจะปกติเท่าไหร่ ค. ถ้าครอบครัวนี้มีลูกชาย 2 คน โอกาสที่ทั้งคู่จะปกติเท่าไหร่ ง. ถ้าครอบครัวนี้มีลูกชาย 6 คนโอกาสที่จะเป็นโรค 3 คนและไม่เป็น 3 คน เท่าไหร่ จ. ถ้าครอบครัวนี้มีลูก 6 คนโอกาสที่จะเป็นโรค 4 คนและไม่เป็น 2 คน เท่าไหร่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ขอ 2.1 นี้ทำไงหรอคะ

ด 3. กำหนดให้พืชชนิดนี้ต้นหนึ่งมีลักษณะดังนี้ ต้นเตี้ย ขอบใบหยัก ใบมีขน ก้านไม่มีหนาม ดอกสีแดงฝักแฟนฝักสีเขียว โดยแอลลีลบนโครโมโซมคู่ที่ 1 เป็นแอลลีลเด่นทั้งหมด และ บนโครโมโซมคู่ที่ 5 และ 7 เป็นเฮอเทอโรไซส 2.2 21 จงเขียนแผนภาพโครโมโซมทีแสดงตำาแหน่งแอลลีลควบคุมลักษณะของพืชที่กำหนด ต้นพืชที่กำหนดมีจีโนไทป์ควบคุม 7 ลักษณะนี้เป็นอย่างไร และจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้กี่แบบ อะไรบ้าง ถ้าในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่เกิดครอสชิงโอเวอร์ ชีววิทยา เล่ม 2 รุ่นที่ ลักษณะกลีบดอกของพืชชนิดหนึ่งมี 2 ซึ่งควบคุมโดยยีนบนออโตโซม 2 แบบ คือ ขอบกลีบดอกหยักและขอบกลีบดอกเรียบ จากการผสมพันธุ์ต้นที่มีขอบกลีบดอกหยักและต้นที่มี ขอบกลีบดอกเรียบในรุ่นที่ 1 จะได้เมล็ดซึ่งนำไปปลูกเป็นรุ่นที่ 2 นำต้นที่มีขอบกลีบดอกหยัก ในรุ่นที่ 2 ผสมกันเอง ได้เมล็ดซึ่งนำไปปลูกเป็นรุ่นที่ 3 ได้ผลดังตาราง 1 2 3 บทที่ 5 | การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อย่างไร จำนวนต้น ขอบกลีบดอกหยัก ขอบกลีบดอกเรียบ 48 0 80 52 280 240 3.1 ลักษณะขอบกลีบดอกของพืชชนิดนี้แบบใดเป็นลักษณะเด่น และแบบใดเป็น ลักษณะด้อย 3.2 สามารถระบุจีโนไทป์ของแต่ละรุ่นได้อย่างแน่นอนหรือไม่ และระบุจีโนไทป์ได้ว่า 3.3 ถ้าต้องการผสมพันธุ์พืชชนิดนี้ให้ได้เมล็ดที่นำไปปลูกแล้วได้จำนวนต้นที่ จำนวนทั้งหมด 100 280 320 ในรุ่นใด ลักษณะอย่างไร ขอบกลีบดอกหยักและขอบกลีบดอกเรียบใกล้เคียงกัน ควรถ่ายเรณูระหว่างต้น

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงเหรอคะ

-รื่อง การแบ่งเซลล์ ชา ชีววิทยา 1 ณ. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รหัสวิชา ว 30241 ชี้แจง จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพัน ก. อินเตอร์เฟส จ. ไมโอซิส ฌ. เมทาเฟส II ข. เซลล์พืช ฉ. โพรเฟส I ญ. แอนาเฟส I นิวเคลียส ชั้น ม.4/4 ค. เซลล์สัตว์ ช. โพรเฟส II ฎ. แอนาเฟส II เซลล์และการทํางานขอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1. ระยะที่ฮอมอโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ ..2. การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาทิด 3. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ 4. เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโทโซมเท่ากับเซลล์แม่ 5. เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ 6. เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 ชุด 7. การสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ 8. ระยะที่โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัวที่ระนาบกึ่งกลางเซลล์ 9. ง. ไมโทซิส ช. เมทาเฟส ฎ. เทโลเฟ เป็นระยะสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เกิดเยื่อหุ้มรอบกลุ่มโครโมโซมทั้งสองก 10. โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดเรียงตามแนวระนาบกึ่งกลางเซลล์ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยค่ะ ถ้าข้อผิดช่วยอธิบายให้เราหน่อยน้าา

Sci Comprehension 2.9 ให้เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้น ให้ถูกต้อง 1. กลูโคสพบมากในผักผลไม้ต่างๆ น้ำผึ้ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี 2. หากทดสอบแป้งโดยการเติมสารละลายไอโอดีนลงไป จะได้ตะกอนสีน้ำเงินเข้ม 3. อะลานีนและไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ในวัยเด็ก 4. ไกลโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่จับกับหมู่ฟอสเฟต 5. วิตามิน K มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว 6. R - SH คือ หมู่ฟังก์ชันซัลไฮฟดริล พบในน้ำตาลและกลีเซอรอล 7. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรโมเลกุลเป็น CHO ซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 3 - 7 อะตอม 8. แป้งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลสและไกลโคเจน 9. ปฏิกิริยาสพอนนิฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโนและน้ำมันด้วยน้ำ 10. สายพอลินิวคลีโอไทด์ของ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (single helix) ชีววิทยา เล่ม 1 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยค่ะ

Sci Comprehension 2.9 ให้เขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้น ให้ถูกต้อง 1. กลูโคสพบมากในผักผลไม้ต่างๆ น้ำผึ้ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี 2. หากทดสอบแป้งโดยการเติมสารละลายไอโอดีนลงไป จะได้ตะกอนสีน้ำเงินเข้ม 3. อะลานีนและไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ในวัยเด็ก 4. ไกลโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่จับกับหมู่ฟอสเฟต 5. วิตามิน K มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว 6. R - SH คือ หมู่ฟังก์ชันซัลไฮฟดริล พบในน้ำตาลและกลีเซอรอล 7. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรโมเลกุลเป็น CHO ซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 3 -7 อะตอม 8. แป้งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลสและไกลโคเจน 9. ปฏิกิริยาสพอนนิเคชันเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโนและน้ำมันด้วยน้ำ 10. สายพอลินิวคลีโอไทด์ของ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (Single helix) ชีววิทยา เล่ม 1 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือต้องการคำตอบค่ะ ว่าตอบว่าอะไรบ้าง

ตอนที่ 5 การทํางานของระบบประสาท คำชี้แจง ระบุข้อมูลการทำงานของระบบประสาทลงในตารางต่อไปนี้ สถานการณ์ 1.กระตุกขาทันทีเมื่อถูก เคาะบริเวณหัวเข่า 2.กลั้นหายใจเวลาดำน้ำ 3.หัวใจเต้นแรงเมื่อพบ เหตุการณ์ที่น่าตกใจ 4.ม่านตาหรี่ลงเมื่อมีแสง จ้า ตา 5.เมื่อถูกเข็มจิ้มที่นิ้ว ชักมือกลับและรู้สึกเจ็บ 6.กระเพาะปัสสาวะบีบ ตัวทำให้ปวดปัสสาวะ จะ 7.ชักมือกลับเมื่อสัมผัส กระทะที่ร้อน 8.กะพริบตาเมื่อฝุ่นเข้า 9.กระเพาะอาหารลด การหลั่งนํ้าย่อย 10.เหยียบเบรกทันทีเมื่อ มีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ระบบประสาทที่ ปฏิบัติการ ศูนย์กลางการทํางาน สารสื่อประสาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะเป็นโควิดมาไม่รู้เรื่องเลย;^;

การเกิดกระแสประสาท จากภาพการเกิดกระแสประสาท จงตอบคำถามให้ถูกต้อง โทดี่ยม นอก ++++ ++++ + + + + ++++ 3 4 1 ++++ ++++ ++++ 1. ตำแหน่งใดบ้างที่ Nat pump กำลังทำงานอยู่...... 1,5 2. ตำแหน่งใดบ้างที่ Na-K pump กำลังทำงานอยู่...................... 3. ตำแหน่งใดที่ K + pump กำลังทำงาน และอาจส่งผลให้เกิด undershoot 4. น่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับตำแหน่งที่ 5 5. บริเวณตำแหน่งใด ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ........... 5 เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาทดังต่อไปนี้ จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาท การเกิด ดก่อน + + + + + + + + 5 ++++ ทิศทางกระแสประสาท (6). C 7. ลำดับเหตุการณ์ใด คือระยะ Resting stage 8. ลำดับเหตุการณ์ใดคือระยะ Undershoot 9. ลำดับเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้เกิดกระแสประสาทในระยะแรก A Two a 5 dow A. Na+ Pump ปิด K+ Pump เปิด ส่งผลให้ K+ ผ่านออกนอกเซลล์ B. สิ่งเร้ามากระตุ้นจนถึง threshold C. Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลให้ความต่างศักย์ภายใน และภายนอกเซลล์อยู่ที่ประมาณ 70 m D. K+ Pump ปิด และ Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้ากลับมาที่ 70 mV E. K+ ยังคงออกภายนอกเซลล์เรื่อย ๆ ส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าเป็นลบมากกว่า 70 mV F. ความต่างศักย์เปลี่ยนเป็น +30 mV 6. ความต่างศักย์ระหว่างภายใน และภายนอกเซลล์กลับมาเป็นลบ อีกครั้ง H. Na+ Pump เปิด (ไม่พร้อมใช้งาน) ส่งผลให้ Na เข้าสู่ภายในเซลล์ เกิดหลัง B - F -> A > H E D G วิชา ชีววิทยา 5 ครูผู้สอน นางสาวปิยาภรณ์ รักษ์รอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย สด และเท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/25