ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

เหลืออยู่แค่ 2 หน้านี้ ไม่เข้าใจว่าทำยังไง ช่วยหน่อยได้ไหมคะ ต้องส่งภายในวันนี้ TT

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี 1 (231122) บทที่ 3 หน้า 34 1.3 SB 1.5 C3H4 1. จงเขียนสูตรแบบจุด และแบบเส้นแสดงพันธะโคเวเลนต์ของสารต่อไปนี้ ตามกฎออกเดต สูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 1.1 Br2 1.2 CS2 1.4 C2H6 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 3 (231122) ใบงานที่ 10 เรื่อง การเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต สูตรแบบจุด โดยอนุโลมว่าการรวมตัวเป็นไป สูตรแบบเส้น 20 2 เขียนสูตรโมเลกุล สูตรแบบจุด และสูตรแบบเส้นของสารประกอบระหว่างธาตุต่อไปนี้ สูตรโมเลกุล สูตรแบบจุด ธาตุ 21 ไฮโดรเจน กับซีลีเนียม 22 ไอโอดีน กับอาร์เซนิก 2.3 ไนโตรเจน กับคลอรีน 24 ซิลิคอน กับไฮโดรเจน 2.5 ออกซิเจน กับคลอรีน 2.6 โบรอน กับฟลูออรีน 3. ธาตุใดต่อไปนี้ทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารประกอบโคเวเลนต์ ก. โซเดียวกับออกซิเจน ข. ซิลิคอนกับออกซิเจน XX เหล็กกับคลอรีน ง. คลอรีนกับโบรมีน จ. คาร์บอนกับกำมะถัน หนา 35 สูตรแบบเส้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

เคมี ม.4 เรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ช่วยทีค่ะ🫠

ลอ G. คำชี้แจง: จงพิจารณาบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารต่อไปนี้แล้วตอบคำถามด้านล่าง B. H. /1 I. D. J. E. 1. ระบุชนิดพลาสติกที่ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในรูปภาพด้านบน 1.1 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิเอทิลีน (PE) ได้แก่ 1.2 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิโพรพิลีน (PP) ได้แก่ A 1.4 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET หรือ PETE ได้แก่ หน 1.3 บรรจุภัณฑ์และภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิสไตรีน (PS) ได้แก่ 1.5 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ ได้แก่ 2. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นแบบกึ่งและแบบเส้น ตอบ 3. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนสูงจะไม่เปลี่ยนรูปแต่จะเหม ตอบ 4. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตพลาสติก ตอบ 5. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ตอบ a 6

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงับ5ข้อ

คำชี้แจง ให้นักเรียนลอกโจทย์และแสดงวิธีคิดทุกข้อ 1. จงเขียนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฎิกิริยาที่กําหนดให้ CH₂CH=CHCH₂CH3 + KMnO4 + H₂O 2. สาร B มีสูตรโมเลกุล C,H, เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับ Br/CCI, เมื่อมี AIBr; เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จงเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 3. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ สาร A และ B มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเป็น C,H, สาร A สามารถฟอกจางสี สารละลายด่างทับทิม แต่สาร B ไม่ฟอกจางสีสารละลายด่างทับทิม จากสมบัติดังกล่าวจงหาสูตรโครงสร้างของสาร A และ B 4. จากการเผาไหม้สาร 3 ชนิด คือ C,H, C,H, C,H,, และ CH สารประกอบใดเกิดเขม่ามากที่สุด 10 12 5. ในกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตรทั่วไปร่วมกัน ถ้าเพิ่มจำนวนอะตอมของคาร์บอนขึ้นเรื่อย ๆ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนจะมีสถานะตามลำดับอย่างไร 6. การทดลองต่อไปนี้ให้ผลเมื่อทดลองกับไฮโดรคาร์บอน 1. จุดติดไฟ 2. ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO,) 3. ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส จากการทดลองที่กำหนดให้นักเรียนคิดว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนควรมีสูตรทั่วไปว่าอย่างไร 7. เมื่อเขียนสมการแสดงการเผาไหม้ของเพนเทนในออกซิเจน จงหาผลบวกของตัวเลขสัมประสิทธิ์ของสมการที่ดุลแล้ว 8. จากสูตรโมเลกุล C,H, O เป็นสารประกอบอะไรได้บ้าง 9. จงหาสูตรโมเลกุลของ X Y และ Z เมื่อเกิดปฏิกิริยาดังสมการ X + Br₂ C₂H,Br + HBr C5H₁0Br2 6CO₂ + 6H₂O Y + Br₂ Z +90₂ 10. จงอ่านชื่อของสารประกอบที่กำหนดให้ด้วยระบบ IUPAC H H-C-H HHH H T T H H-C C-C C T 1 H H H H-C-HH-C-H C H C-H H H

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะต้องส่งวันพฤหัสค่ะ

09:09 น. ตอนที่ 1 แบบปรนัยจํานวน 30 ข้อ คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. สารสังเคราะห์ธรรมชาติคือสารใด ผลการเรียนรู้ ( ข้อ 1) ข้อ 1) ก. ผงซักฟอก ข. น้ำตาลกลูโคส ค. ถุงพลาสติก ง. ไฟเบอร์กลาส 2. ข้อใดเป็นกระบวนการสังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. การทําน้ำแข็ง ข. การทําคอนกรีต ค. การทําขี้ผึ้ง ง. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 3. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของกระบวนการ สังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. กระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ สิ่งใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ข. กระบวนการนําสารต่างชนิดมาทํา ปฏิกิริยาเคมีกัน ค. กระบวนการสร้างสารประกอบใหม่ โดยวิธีทางเคมี ง. กระบวนการแยกสารประกอบออก เป็นธาตุอิสระ 4. สิ่งต่อไปนี้ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์ธรรมชาติทั้งหมด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. กาวอีพอกซี กาวลาเท็กซ์ ครึ่ง ข. เส้นใยไหม ขี้ผึ้ง น้ำยางพารา ค. ขี้ไต้ ครั่ง ไนลอน ง. สบู่ แผ่นพีวีซี ผงซักฟอก = 5. สารสังเคราะห์ใดเป็นสารสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. ยางพารา ข. นิโคติน ค. เฮโรอีน ง. คาเฟอีน l 6. เสื้อที่ใช้ในการดับเพลิงควรทํามาจากเส้นใยชนิดใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. ใยหิน ข. แก้ว ค. ไนลอน ง. เรยอง 7. มนุษย์เลียนแบบการสังเคราะห์สารธรรมชาติโดยวิธีใด (ผลการเรียนรู้ข้อ 1) 1/1 × ก. ย่อยโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กแล้วนำเอา โมเลกุลเหล่านั้นมารวมเป็นโมเลกุลใหญ่ ข. เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่มีโมเลกุลเล็กสังเคราะห์ ให้เป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้น ค. ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ ง. ใช้วัตถุดิบเป็นแก๊ส 8. สารสังเคราะห์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ สังเคราะห์แสง คือสารใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. แป้ง ข. น้ำตาลกลูโคส ค. เซลลูโลส ง. น้ำตาลทราย 9. สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เราเรียกว่าอะไร (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. อลิเมอร์ ข. โฮโมเมอร์ ค. พอลิเมอร์ ง. มอนอเมอร์

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

วิชาเคมี เรื่องโมลและสูตร

ใบงาน โมลและสูตรเคมี 1. จงหามวลอะตอมของฟอสฟอรัส (P) เมื่อฟอสฟอรัส 1 อะตอม มีมวล 31 x 1.66 x 10 กรัม 2. สมมติธาตุ X ในธรรมชาติมี ไอโซโทปที่ 1 ไอโซโทปที่ 2 จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ X ชื่อ-นามสกุล. ข้อ 5 2 ไอโซโทปคือ เปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติ 10 90 มวล 9 3. จงหามวลโมเลกุลของสารต่อไปนี้ มวลอะตอม H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, K=39) 3.1 C12H22011 3.2 CO₂... 3.3 H2SO4 3.4 KNO3.. 4. จงเขียนสูตรที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับโมล และระบุตัวแปรแต่ละตัวคือค่าอะไร 10 5.1 จงหาจํานวนโมลของเหล็ก (Fe) 12.04 x 10 18 อะตอม 5.2 จงคำนวณหาจำนวนอนุภาคของคริปทอน (Kr) 2 โมล 5.3 จงหาจํานวนโมลของมีเทน (CH4) 48 กรัม เลขที่.... ชน.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ให้เลือกคำศัพท์จาก1-10ให้เอามาเติมลงในช่องว่างช่วยหน่อยค่ะทำไม่เป็น

A Vocabulary Listen and number. Physirs 1 Physics 1 AP Physics 2 AP Biology interview curriculum Reading 1. curriculum 2. attendance. 3. individual 4. encourage 5. experiment. 6. interview 7. salary 8. marry 9. private 10. stressful ● AP Physics 2 AP Physics 2 AP Chemistry • Track 1-01 attendance 2 Match the words with the definitions. salary Aim Read about different education systems individual marry encourage Sorry CLOSED private O Read the ar DIFFER USA goals s put int and m • a. a test, usually scientific, done to learn something b. to make someone more likely to do something employee • c. a fixed amount of money received by an ● d. subjects taught in school, college, or academy • e. only for one person or specific group f. the number of people who go to an event . g. a meeting to see if someone is suitable for a job or position ● h. making you feel worried and nervous • i. separate from the other people or things in a group ● j. to begin a relationship as a husband or a wife AltSo Pre-reading 3 Look at the jobs. Talk with a partner. Research online how to get these jobs. Des the education and experience needed for each job.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/166