ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

2 แบบฝึกหัดที่ 1.3 ตอบคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี่ให้ถูกต้อง A B Laboratory reference 400 500 Wavelength (2) 2. การเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี่เกิดขึ้นได้อย่างไร 600 1. จากข้อมูลแถบสเปกตรัมของกาแล็กซีที่ตรวจวัดได้ กาแล็กซีใดอยู่ห่างจากผู้สังเกตบนโลก มากที่สุด เพราะเหตุใด จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 700 3. ถ้ากาแล็กซี่เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตจะเกิดการเลื่อนทางแดงหรือไม่ และแถบสเปกตรัมที่วัดได้ 4. ถ้าวัดความเร็วถอยห่างของกาแล็กซี B ได้ 3.5 x 10 กิโลเมตรต่อวินาที กาแล็กซี่ B เคลื่อนที่ ได้เร็วกว่าแสงจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยทีนะคะ

เรื่อง โคลนติดล้อ ดอนความนิยมเป็นเสมียน เลขที่ คำสั่ง ๔ เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง เขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ๓. ความนิยมเป็นเสมียนเป็นสาเหตุให้เกิดการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ ๒. การตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร ให้โอกาสแก่บรรดาเด็กชายได้ศึกษา กลับเป็นผลที่ทำให้รำคาญ ..... ชกาลที่ 5 ทรงตั้งชื่อเรื่องบทความโคลนติดล้อด้วยโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ b ๔. ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและโจมตี อัศวพาหุ มีนามปากกาว่า โคนันทวิศาล ๕. เด็กทุกๆคนที่เล่าเรียนจบแล้วจะหวังเป็นเสมียนหรือเลขานุการ 5. 4. คนที่ทํางานล้วนมีเกียรติเท่าเทียมกันทั้งนั้น 4. เสมียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหนังสือ ในสมัยนั้นผู้คนมีความนิยมในการทำงานรับราชการมากกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ******* 4. คำว่า ความนิยมเป็นเสมียน หมายถึง ค่านิยมของการรับราชการ ๑๐. การแต่งงานอย่างละม่อมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพูดถึงคือการแต่งงานแบบชั่วคราว ... “ชีวิตที่ลงเอยอย่างมืด” เปรียบเป็นชีวิตที่จมอยู่กับปัญหา ๑๒. “กุ๊กช้อป” หมายถึง ภัตตาคารที่มีพ่อครัวทำอาหารเวียดนาม เด็กที่เรียนจบมาแล้วไม่อยากกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิมของตนเอง เพราะอับอายต่อผู้พบเห็น ๒๔. พวกเสมียนที่ถูกคัดออกไม่อยากกลับไปเป็นชาวนาในภูมิลำเนาเดิมก็เพราะอับอายเป็นประการสำคัญ ๑๕. รัชกาลที่ 5 ทรงแนวคิดว่า การนิยมความเป็นเสมียนนั้นเป็นความผิดของพวกหนุ่มๆ ที่เรียนจบมาเท่านั้น ๑๖. ผู้แต่งทรงใช้พระนามแฝงว่า รามจิตติ ในการทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” ..................ภาษาในการดำเนินเรื่อง อยู่เสมอๆ พระองค์ท่านทรงใช้วิธีกระตุ้นความคิดของผู้อ่านด้วยการใช้ประโยคคำถาม 9. รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ ชื่อ Clogs on Our Wheele ๑๙. ลักษณะงานเขียน เรื่องโคลนติดล้อเป็นร้อยแก้วในทำนองของบทความ ๒๐. อาชีพที่อาจทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มาก คือ ข้าราชการ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

วิชา ภาษาอังกฤษ ม.4 ช่วยทำข้อ2กับข้อ4หน่อยค่ะ

READING A dream concert Understand new words SPEAK AND READ 1 What kind of concert is in the picture? 1.35 Read the concert program and answer the questions. y 2 1 Why did José Ángel Salazar become famous? Who is the most important person in an orchestra? 3 What does José Ángel want to do in the future? 3 a Read the tips in the HOW TO box. b Read the text again and try to understand the underlined words. 4 Match the dictionary definitions to the underlined words in the text. 1 (adj) knowing about a situation or a fact 2 (v) communicate ideas or feelings 3 (v) criticize someone for doing 4 something wrong (n) the ability to understand something OM 5 (v) performed a short song, dance, or act, hoping to be selected for a play or concert 6 (n) movements that communicate a feeling or instruction 5 Which tips in the HOW TO box did you use for help with Exerclone #b and 4? Check (✓) them. A season of dream concerts The Youth Orchestra of Nueva Esparta, Venezuela performs Schubert's 5th Symphony with José Ángel Salazar as conductor HOW TO understand new words rep edt so evitininkdrig ogu enoltreup en now my mi 01691 oy \alnemunten Identify the part of speech (verb, noun, adjective, adverb). 3 Is there a similar word in your language? Does its meaning help you? Look at the words and sentences before and after the new word. Guess what the new word might mean and check your idea in the sentence. When José Ángel Salazar was 14 years old, he became the youngest conductor in the world. Born in Nueva Esparta, Venezuela, José Ángel didn't listen to much classical music during his childhood. When he was eight years old, his father and grandfather took him to a brass band concert, and his life changed forever. He stopped going to karate lessons and learned to play the flute. Soon afterward, he decided to learn the violin. n 2011 José Ángel auditioned to join the Symphony Orchestra of Nueva Esparta, where he continued studying violin and music theory. The following year, he was asked to become the orchestra's conductor. Although conductors usually have their backs to the audience, they are the most important person in an orchestra. Apart from indicating the beat of the music, the conductor interprets how the music is played. He uses different movements, gestures, and expressions to communicate with every individual musician. There are between 70 and 80 musicians in the Youth Orchestra of Nueva Esparta, and more than half of them are older than José Ángel. "It's hard because I have to find the way to communicate, or sometimes tell off kids who are much older than me," he said in an interview with the Guardian newspaper. "Conducting is a wordless language. I have to convey confidence to the musicians in order to get a confident performance back I have to coordinate my body's movements with the music." from them... José Ángel is also aware of the importance of words for a conductor. "I'd like to study languages. I don't want to go on tour and have to use a translator. Or if I'm interpreting Mahler, there are certain criteria, or feelings, that I'd have a better grasp of if I spoke German."

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะว่าทำถูกไหม เรื่อง Preposition ค่ะ 🙏🙏🙏

เธอเรียนภาษา สเซียเมื่ออายุ 45 ปี 1. She learned Russian at หนังสือเล่มเขียนโดย Mark Twain by 2. The book was written จะน่าอากพระราชวังมาใช้ช 3. I'll show you the picture เราสามารถไปถึงแคมป์ได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น 4. We can only get to the camp คูณ ตั้งพูดถึงอะไร 5. What are you talking about ภายในดิน เฮาๆเงินได้มากกว่า 6. by 7 She always gets up early O ? Preposition of moment the end of next year we will have made over $100,000. Preposition of 100,000 เหรียญสหรั 11. You have to pay at night. id VM W 19 ฉันไป ตามในวันอังคาร แต่มันไม่ได้ไปในวันศุกร 8: I went to work ฟิลิประเชอทีไร หนัง 9. Philip waited เขาเลนเซีย 10. He started 2548 for. หา งกฤษในปี learning English ที่สั่งซื้อ 2.9 ลด ว า ม ร ใน น ง อ Tor 20 เราภูมิใจ ม ร า ลาก 12. We are very proud แล้วเจอกันงานสัมมนา, 13. I'll see you 14. We sat down at on of มีอานอาหารดีๆ อยู่ท้ายก เรานั่งลงบนพื้นหญ้าและ ประกอาหารกลางวันของเรา q 16. I would like to travel 18. I met Donna al Preposition the age of 45. Perposition of time Mark Twain. Preposition of moment the palace. Preposition of foot. Preposition of on on the grass and ate our lunch. Preposition of place at q 27699967 to on Tuesday but I didn't go her at the movie theatre. Preposition of in 2005. Preposition of time the tickets on the day you order them. Preposition of moment of. this company. Preposition of the conference Preposition of place 15. There's a good restaurant จนอยากไปเที่ยวอิตาลีช่วงฤดูก แม่อยู่ต่างประเทศตอนที่พอดูแลเราอยู่ 17. My mother is abroad so my dad is taking care moment. 6 ฉัพพขอตหน้าในงานปาร์ตี้ คืนวันศุกร์ เพื่อนของ พมักจะยืมเงินจาก 19. My friend always borrows money หนังสือของตาเรียวางอยู่บนมือ 20. Daria's books are lying. on My Dre is non, at Preposition of place Preposition of Moment to the morning and goes to bed late the end of the street. Preposition of place Italy next summer. Proposition of moment of a party . on from the floor. Preposition of time Friday. Preposition of time us หลัง ป.ที่มีการเคลื่อนไหวได้ → move went at Preposition of Friday night. Preposition of time me. Preposition of Preposition of place the

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกไหม เรื่อง Preposition ค่ะ เเละต้องบอกประเภทด้วยค่ะว่าเป็น Preposition อะไร -Preposition of time -Preposit... อ่านต่อ

1. She learned Russian 2. The book was written 3. I'll show you the picture 4. We can only get to the camp about 5. What are you talking 6. By 7 She always gets up early at night. at by an 8. I went to work 9. Philip waited for 10. He started learning English 11. You have to pay for 12. We are very proud 13. I'll see you at 14. We sat down of of. Preposition ? the end of next year we will have made over $100,000. in the morning and goes to bed late the age of 45. Mark Twain. on the palace. foot. is 5, at Preposition of place Preposition of Moment Tuesday but I didn't go her at the movie theatre. in 2005. the tickets on the day you order them. this company. the conference on 15. There's a good restaurant 16. I would like to travel to 17. My mother is abroad so my dad is taking care moment. 18. I met Donna at 19. My friend always borrows money 20. Daria's books are lying on the grass and ate our lunch. at the end of the street. Italy next summer. of a party on on from the floor. me. Friday night. หลัง จ.การเคลื่อนไหวได้ S us Friday. → move went at the

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/88