ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

วิชา โลกดาราศาสตร์ อยากรู้ว่าสีน้ำเงินอ่อน กับเข้มเเตกต่างกันอย่างไง เเละ บริเวณประเทศไทย มีอากาศเป็นอย่างไง เเล้วรับมาจากตรงไหน ประเทศ... อ่านต่อ

สาม (h (a) - 37/ H ใน 1040 103ย 14 ปี 11030 1928 H -1036 ป036 L1034- - 1032 -1004 17 1030ร 10055 * 099 เ๕.18 1026" K16 น ก10. 1012 แ4 13 10 1024 55- 21004 17 K.29 น 20 129 6.13 1020 189 37 -4-33 -1018- 1016- 147 12 0 \1004 0รว 125 20 24 126 2! 104 100ี 138 24 100 o2 24 13 25 111 27 น 29 08) 12 20 089 29 27 10ยุ 23 119 8 10 / 103 อ ง/104 27 05 2450 2067 28 "ช72 66 ห1 23 ยู 26 /096 30๕ 087 71010 4504 (124 059 24น 1 6 31100 2ม 608 ก1มอุตุนิยทยา ก ส อเศ 0 ป1 31 EUIEF ) 8 21 057 28247 Minไstข 065 5/ Coท 20cie -1004 081 30- 065 26 ๕ 050 * 4 30479 มิ 13 25ง 31 088 3 088 59 % 1d06 662 1006 060 104 74 ซ 02 / 302060 "672 222133 40: 3 097 4 070 01 / 048 (056 054 28 075 THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT WEATHER CHART AT 06 UTC 3 065 -11 1004 42 -1004 16 FEBRUARY 2022 KACม 24 1004า 30 . 190062 AL น H 8 079 1006 058 646 37 063 054 053

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำให้หน่อยนะคะ ;-;

Q Search อ การบ้านครั้ง3 บทที่1.pdf Close Activity การบ้าน ครั้งที่ 3 Chat Teams ร้านนม A เป็นที่นิยมของนักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้จัดโปรโมชั่นคือ ลูกค้าสามารถนำขวดนมเปล่าของร้าน มาแลกนมขวดใหม่ได้ 1 ขวด โดยไม่ต้องเสียเงิน และขวดที่นำมาแลกฟรีนี้สามารถนำมาแลกได้อีก เมื่อรวมขวดเปล่าได้ครบ 4 ขวด ถ้า Assignments นางสาวทิพย์ ชอบการดื่มนมมาก แต่มีเงินสำหรับซื้อนมได้ 18 ขวด นางสาวทิพย์จะได้ดื่มนม ทั้งหมดกี่ขวด (นับรวมขวดที่นำมาแลกฟรี (ระ" Calendar ด้วย) Calls จงแสดงแผนภาพ หรือรูปแบบการซื้อนม หรือวิธีการคิดอย่างใดก็ได้เชิงตรรกศาสตร์ เพื่อให้ได้จำนวนการดื่มนมทั้งหมดของนางสาว Files ทิพย์ Zooา Apps 1 of 1 Help 9 MyELTIOnline Englis. | Zoom Meeting บ Assignments | Micros. ENG 09:46 :

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะครับ อังกฤษ

34 - 35 / 85 ) อ Look at the pictures and unscramble. The first letter is bolded. 1. nirysudt feecrerenp 3. 4. ddcenaiat eultildfg h 5. Tetcuenilalt mlka Rewrite the sentences with a defining relative clause and the given sentence. 1. My father is very hard working. (He is a professor.) 2. Alice Monkton called the police when she heard the sound of a breaking window. (She Iives next door to the burgled house.) 3. Our physics course is taught by world-renowned professors. (It is one of three subjects this university offers dasses in.) 4. I was offereda job at Techtropolis because the interviewer liked my ambition. (Its the top tech company in my city.) 5. I talked to Daniel Myerson for most of the party. (I went to middle school with him.) Read the conversation and circle the correct answers. "My personality is quite Complex. If Im with people I know well, IFm an extrovert: I talk a lot, and Fm loud and confident. But if Irm in an unfamiliar situation, with people I don't know, 1 tend to be quiet and more introverted.I don't realy mind, though. I think being quiet has benefits. It makes me a better listener, and I can get to know new people quickly." Samira "Interesting. Im actually kind of the opposite. I love meeting new people, so when I do, I'm very excited, outgoing, and talkative. But when I'm with people whom Ive known for a long time, I'm more calm and relaxed. Oh, but even though I like meeting new people, I really don't like speaking in front of large groups of strangers. When I have to give a speech on a stage or Something like that I feel very stressed and Scared!" Ronan 1. Samira and Ronan have 2. Samira feels 3. Ronan doesnt like to 3. talk in front of groups a. very similar personalities b. very different personalities C. unchanging personalities d. not many friends a. bad that she s introverted b.confident with people she knows C. outgoing with new people d.sensitive to the quiet b. meet new people C. talk much with people he doesn't know d. be talkative with new people 35

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ข้อ3ครับบ

45 ห The best title for this passage would be a. A New Pastime C. National Pastimes b. Famous Loves d. Interesting Hobbies II Match the meanings under Y with the words under X. X Y 1. invent a. a strong belief in oneself b. the science of government 2. pastime 3. discuss C. chance 4. self-confidence d. say that one is not pleased or does not like 5. politics something 6. hesitate e. an activity of pleasure that occupies one's time; a way of spending spare time pleasantly f. make something for the first time 7. income 8. Complain 9. queue 8. talk about something with someone else 10. opportunity h. money that one earns from one's work or business or the money that one gets from other sources such as pension or investments 1. to find difficulty in deciding: to be uncertain, in doubt j. line of people waiting in turn to do something IV Answer the following questions briefly. 1. How does the writer do a psychological analysis of nations? 2. How can a walk in the streets of Paris make a woman feel self-confident? 3. What does an Italian like to talk about? 4. Explain how the peoples of the USA and Switzerland make use of their free time. 5. Why does the author think that English people like queuing? V Combine the following sentences by using the words given in brackets. This will give you a Summary of the passage. 1. The writer does a psychological analysis of nations. He studies the most frequent activities of the people of each nation. (by) 2. In France people enjoy talking about love. In Italy people love talking about everything and everyone, (while) 2. The greatest Swiss passion is eating. Americans enjoy pushing buttons, (but) 4. In England people enjoy queuing. ากis pastime is a pleasure discovered through the necessities of war. (which) 2. The English people formed a queue. Ihe train was almost empty. (Although) VI Questions for Discussion ป neonle living in your country?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/16