ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่ะ เรางงไม่ค่อยเข้าใจ

4G - 14:15 น. ← Screenshot_20230... Reading-Comprehen... Q Volcanoes Read the passage below and answer the questions on the next page. 4G 54 Volcanoes are geological formations that are created due to the movement of magma and gas from the Earth's mantle and core to its surface. The Earth's crust is made up of several large tectonic plates that are in constant motion, and when these plates collide, magma is forced to the surface, resulting in volcanic eruptions. Games4esl Volcanoes can be found all over the world and are often located in areas where tectonic plates converge, such as the Pacific Ring of Fire. Volcanoes can be classified into three main types: shield volcanoes, stratovolcanoes, and cinder cone volcanoes. Shield volcanoes are formed by repeated eruptions of fluid lava flows, which are thin and runny due to low viscosity. As the lava spreads out, it forms a wide, gently sloping mountain. Stratovolcanoes are steep, cone-shaped mountains that are formed by layers of ash, lava, and other volcanic debris. They are typically the result of explosive eruptions. Cinder cone volcanoes are small, steep-sided cones that are formed from a single vent and have a circular crater at the top. They are usually created by explosive eruptions that produce a lot of ash and cinders. |||| Volcanic eruptions can be very destructive and can cause damage to both the natural environment and human infrastructure. They can cause ash clouds that can travel for miles and disrupt air travel, as well as pyroclastic flows, which are fast-moving clouds of hot gas, ash, and rock that can be deadly. In addition to causing destruction, volcanic eruptions can also be beneficial, as they can create new land, enrich soil with minerals and nutrients, and provide sources of geothermal energy. 3 Scientists study volcanoes in order to better understand their behavior and predict when eruptions might occur. They use instruments such as seismometers, gas sensors, and satellite imagery to monitor the activity of volcanoes and track changes in their behavior. This information can be used to create early warning systems that can help protect people and communities from the effects of volcanic eruptions. www.Games4esl.com

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องจำนวนจริงคือเราไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะ

Logic : MA3201 Department Of Mathematics Sirindhorn Wittayanusorn School แบบฝึกหัดที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ : จำนวนจริง เรื่อง ความหมายของจำนวนจริง รายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1. จงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นจำนวนชนิดใดโดยทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับ จํานวนนั้นๆ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ชนิด) ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จํานวน 0 1.732 2.999 3+√4 - 2π √4-5 22 7 3.12112 - 1 x √√32 15 4.693 0.424369... 1.732 2.999... √4 N บานาน I สัป I Presented by Kroo-toi : IDline: Kroo-toi : https://www.facebook.com/toi.math MEME http://www.sdw.ac.th / 1 Qlong ✓ R

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

โจทย์ข้อนี้ทำไม่ได้เลยครับมีใครพอมีวิธีเเก้ไหมครับ

ว อัม สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 20 แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 2 จากข้อความต่อไปนี้จงตอบคำถามข้อ 1)-3) จากการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์หนึ่งมีผู้มารับบริการดังนี้ ซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คน 9 ซ่อมมุ้งลวดจำนวน 18 คน เรียน 108 อาชีพ 25 คน ซ่อมรถจักรยานยนต์และมุ้งลวดจำนวน 9 คน x ซ่อมมุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 10 คน 31 1) เรียน 108 อาชีพอย่างเดียวกี่คน JAF 1. 5 20 ( 2. 10 3. 15 4. 25 5. 35 ซ่อมรถจักรยานยนต์และเรียน 108 อาชีพ 12 คน 12 10 ซ่อมรถจักรยานยนต์ มุ้งลวด และเรียน 108 อาชีพ 7 คน Da 713 1425 #h 109 2) ผู้ที่มาใช้บริการ 2 อย่างมีกี่คน ลวด 5 38 9 40 20 2018 20 10 yous 20 ( 19 ) ลอ 25 2018

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

เเก้ข้อนี้หน่อยครับงงมากจนท้อ😰😰

ว วัน สอบตรง คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 20 แนวข้อสอบ “ตรรกศาสตร์” ชุดที่ 2 จากข้อความต่อไปนี้จงตอบคำถามข้อ 1)-3) จากการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์หนึ่งมีผู้มารับบริการดังนี้ ซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คน ซ่อมมุ้งลวดจำนวน 18 คน เรียน 108 อาชีพ 25 คน + ซ่อมรถจักรยานยนต์และมุ้งลวดจำนวน 9 คน 1) เรียน 108 อาชีพอย่างเดียวกี่คน สุ 2018 7/ ]Q 1. 5 2. 10 3. 15 4. 25 5. 35 ซ่อมมุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 10 คน 31 ซ่อมรถจักรยานยนต์และเรียน 108 อาชีพ 12 คน 12 10 ซ่อมรถจักรยานยนต์ มุ้งลวด และเรียน 108 อาชีพ 7 คน #h 9 109 2) ผู้ที่มาใช้บริการ 2 อย่างมีกี่คน ลวด 40 38 9 5 298 x 20 (20(9) 20 18 10 2018 yous 20 ( 19 ) ลอด) 25

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/17