ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

ตอนที่ 2 จากภาพโครงสร้างต่อไปนี้ จงตอบคำถามให้ถูกต้อง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อและสามารถตอบ ซ้ำได้) -875- te Carboxylic CH₂OH OH H H OH ⓇM H Side chain H -NH₂ ⒸOO E D-pleated sheet Amine ©p @ Phoshate ********************* Sugar 3.48 OH mada 39 booooo00 00000000000 Booogo viso Baaaaaaa 1. หน่วยย่อย (Monomer) ที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรต 2. หน่วยย่อย (Monomer) ที่เล็กที่สุดของโปรตีน 3. เป็นโครงสร้างหลักของ cell wall 4. มีหน่วยย่อย (Monomer) เป็นน้ำตาล glucose 5. โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่เป็นองค์ประกอบของแป้ง 6. โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อ 7. โครงสร้างของโปรตีนที่พบใน keratin และ fibroin 8. โครงสร้างของสารใดที่มีธาตุ CHON เป็นองค์ประกอบหลัก 9. พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) 10. มีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนเป็นหมู่ฟังก์ชัน booooo aaaaaa **************** โชคดีจ้า CH,

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. มุมความรู้ คำสั่ง : จงตอบคำถามในข้อต่อไปนี้ 7. จงพิจารณาว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงความดันของระบบ ระบบของปร ของปฏิกิริยาต่อไปนี้จะปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างไร โดยแสดงเครื่องหมาย () เมื่อระบบเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และเครื่องหมาย (4) เมื่อระบบเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ● V การรบกวนสมดุลโดยการเปลี่ยนความดัน หลักการพิจารณาว่าระบบจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างไร ให้พิจารณาจำนวนโมล (เลขสัมประสิทธิ์ ของแก๊สในสารตั้งต้น กับจำนวนโมลของแก๊สในผลิตภัณฑ์เท่านั้น ดังนี้ - ถ้าเพิ่มความดันให้กับระบบ : ระบบจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ โดยจะเลื่อนไปทางที่มีจำนวนโมลน้อยกว่า - ถ้าลดความดันให้กับระบบ : ระบบจะปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ โดยจะเลื่อนไปทางที่มีจำนวนโมลมากกว่า - ถ้าระบบที่มีจำนวนโมลของแก๊สเท่ากันทั้งในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรือลดความดันจะไม่มีผลต่อระบบ N₂(g) + 3H₂(g) 2NH3(g) N₂O4(g) 2NO₂(g) 2HBr(g) + Cl₂(g) 2CO2(g) = 2CO(g) + O2(g) 2SO₂(g) + O₂(s) = 2SO3(g) PC15(g) PC (g) CH₂(g) + 2H₂S(g) = 3Fe(s) + 4H₂O(g) = C(s) + 2H₂O(g) = 4NH(g) + 50₂(g) ● ตอบ ปฏิกิริยา ตอบ 2NO₂(g) N₂O4(g) 2HCI(g) + Br₂(g) + Cl₂(g) CS₂(g) + 4H₂(g) Fe3O4(s) + 4H₂(g) เมื่อเพิ่มความดันของระบบ ปฏิกิริยาใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์เกิดมากขึ้น ตอบ • เมื่อลดความดันของระบบ ปฏิกิริยาใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์เกิดมากขึ้น CO₂(g) + 2H₂(g) 4NO(g) + 6H₂O(g) จํานวนโมลของแกส การรบกวนสมดุลของระบบ ยู น สารตงตน ผลิตภัณฑ เพิ่มความดัน ลดความดัน 4 2 เมื่อเพิ่มหรือลดความดันในปฏิกิริยาใดบ้าง ที่ไม่มีผลต่อการรบกวนสมดุลของปฏิกิริยา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/40