ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

(ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏼👇🏻) 1.โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง " ปลาในอ่าง เก็บน้ำบ้านตรอก โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ" ... อ่านต่อ

7.หัวข้อ รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ อยู่ ใขั้นตอนใดของการทำโครงงาน ก. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข. การคิดและเลือกหัวเรื่อง ค. การนำเสนอผลงาน ง. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 8.สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรกในการทำโครงงาน »k คือทําอย่างไร ก. เตรียมสถานที่ที่จะทำโครงงาน ข. สอบถามเรื่องที่จะทําจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค. ศึกษาหาสถานทที่ที่จะประกวด ง. คิดหัวเรื่องที่จะทํา 9.ข้อใดไม่จัดเป็นครงงานวิทยาศาสตร์ ก. การทํายาหม่องจากสูตรที่คิดขึ้นเอง การทําการทดลองเรื่องการสกัดสารกําจัด ศัตรู พืชจากสะเดาซึ่งซ้ำกับการทดลองของนัก วิทยาศาสตร์ ข. ค. การประกอบอาหารแปลกๆตามสูตรอาหารที่ คิดขึ้น ง. การสํารวจปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต ดอนเมืองโดยแยกตามอาชีพของประชาชน 10.การเค้าโครงร่าง หรือเค้าโครงงานนำ เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น และค่า ปรึกษาว่าจะนําเนินการอย่างไร ก. กำหนดขอบเขตของการศึกษา ข. การวางแผนวิธีการดำเนินงาน ค. การกําหนดปัญหาหรือที่มาของโครงงาน ง. กำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 11.เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด ก. บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ข. ค. ภาคผนวก ง. บรรณานุกรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

โลก ดาราศาสตร์ เเละอวกาศ เล่ม1 ม.4

2. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 2.1 เพราะเหตุใด อัลเฟรด เวเกเนอร์ จึงเชื่อว่าทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคยติดกัน เป็นแผ่นเดียวมาก่อน 2.2 การค้นพบสิ่งใดของ แฮรี่ เฮส ที่ถูกนำมาใช้สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยาย พื้นมหาสมุทร 2.3 ถ้ามีการค้นพบสันเขากลางสมุทรในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมามหาสมุทร แห่งนั้นจะกว้างขึ้น หรือแคบลง เพราะเหตุใด สันเขากลางสมุทรแอตแลนติกเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.5 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด 2.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ😫😫

ประกอบด แคลเซียมและฟอส สรุปข้อความที่อ่านได หมอนคุณภาพกาย หลว ซ่อมแซม ริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะเด็ก แดงและไข่มดแดง มันว่างตรงไป เรื่องคิดที่แตกต่าง : เศรษฐกิจการเงินนำโลกสู่ความหายนะ (โดยผู้จัดการรายสัปดาห์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๙ : ๐๙ น.) ขณะที่ชาวเอเชียเชื่อว่าความโลภ คือ กิเลสที่มนุษย์ควรลดหรือรจัดทิ้ง เพราะมิเช่นนั้นก็จะทำให้คน 136 Eco Eco การ หรือ หลงงมงามจนปลักอยู่ในหลมแห่งอบายมุขอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ส่วนฝรั่งกลับเชื่อว่าความโลภ คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิต ทำให้มนุษย์เกิดความกระตือรือร้นแข่งขันค้นคิดประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ เพื่อเอาชน ธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการหรือตัณหาของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงออกล่าหาอาณานิคมเพื่อ ค้นหาดินแดนใหม่ ๆ แรงงานถูก ๆ แหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมาป้อนแผ่นดินแม่ ที่จริง ชาวจีนก็ออกค้นหาดินแดนใหม่ ๆ เหมือนกัน และทำได้ก่อนฝรั่งหลายร้อยปี เหตุผลเพราะว่าชาวจีน มีเทคโนโลยี การต่อเรือ เดินเรือ และแสนยานุภาพทางทหารเหนือกว่าฝรั่ง อย่างไรก็ดีชาวจีนไม่ได้ยึดครอง ดินแดนเหล่านั้นเป็นอาณานิคมของตนเอง ชาวจีนต้องการเพียงแสดงความเหนือกว่าเพื่อให้ชนชาติอื่น เคารพและยำเกรงเท่านั้น ไม่ได้มีความโลภเฉกเช่นฝรั่ง ถ้าจีนใช้แสนยานุภาพทางทหารของตนเพื่อยึดครอง หรือล่าอาณานิคม ทวีปยุโรปทั้งทวีปและดินแดนอื่น ๆ คงตกเป็นอาณานิคมของจีนหมด ฝรั่งก็คงหมด โอกาสพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารของตนเพื่อยึดครองโลกหรือล่าอาณานิคม เพราะจีนสามารถทำได้ ก่อนฝรั่ง ๒-๓ ร้อยปี ทำไมจีนจึงไม่ทำอย่างฝรั่ง เหตุผลก็คือ ผู้นำจีนไม่มีความโลภอย่างฝรั่ง เพราะหลังจาก จีนสำรวจโลก และได้ทำแผนที่โลกกับแผนผังการเดินเรือเสร็จ ผู้นำจีนรุ่นต่อมาก็สั่งทำลายกองเรือสำรวจที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งแผนที่โลก และแผนผังการเดินเรือเกือบทั้งหมด มีหลักฐานยืนยันว่า การที่ นักเดินเรือฝรั่งสามารถเดินทางไปสำรวจดินแดนต่าง ๆ ของโลกได้ก็เพราะอาศัยแผนที่โลกและแผนผัง เดินเรือต่าง ๆ ที่ชาวจีนทำขึ้นก่อนหน้านั่นเอง (นายพลเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของอังกฤษใช้เวลาศึกษาวิจัย ค้นคว้านานถึง 6 ปี ได้ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว) เมื่อราว ๓๐ ปีที่แล้ว Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่อาศัยกลไกการตลาดให้แก่ชาวโลกโดยยึดหลักอุปสงค์ และอุปทานในหนังสือที่ชื่อว่า Wealth of the Nation ท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ บน ต่า อย L

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะของม.6

เรือไปถึงเรื่อง ราชนาวีของเจ้าชาย สเป็นสนธิสัญญา กับประเทศอะไร in กล้ - เลโอนาร์โด ดา วินชี งานประพันธ์เรื่องใดที่กล่าวถึงเมืองใน ง 6. คนใหม่ของชาติตะวันตก อเศรษฐกิจและระบบ อุดมคติ n Sonnet The Prince 7. การปฏิรูปศาสนามีสาเหตุมาจากอะไร ก ศาสนจักรไม่มีพิธีกรรม ข ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป ค ศาสนจักรมุ่งเน้นหลักธรรมมาก เกินไป ง ไม่มีข้อใดถูก 8. นิกายคาลวินแพร่หลายอยู่ในประเทศใด ก อังกฤษ ฝรั่งเศส ข เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เดียวกันทั่วยุโรป วิทยาเกิดแนวคิดอะไร A Macbeth s Utopia ค เนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ ง - อังกฤษ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 9. ข้อใดคือผลจากการปฏิรูปศาสนา ก เกิดกระแสชาตินิยม A ข เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชาวอังกฤษหันมานับถือนิกายเทอร์ ระบอบรัฐชาติอ่อนแอลง และอำนาจ กลับคืนสู่ศาสนจักร 7700 คอน 1. W

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ขอเร็วๆนะคะ

• TRUE-H T 21:31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๑๑ เรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน 36% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เลขที่ คำสั่ง ๔ เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง เขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ความนิยมเป็นเสมียนเป็นสาเหตุให้เกิดการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ .Q. ๒. การตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร ให้โอกาสแก่บรรดาเด็กชายได้ศึกษา กลับเป็นผลที่ทำให้รำคาญ ... รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งชื่อเรื่องบทความโคลนติดล้อด้วยโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ ๔. ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและโจมตี อัศวพาหุ มีนามปากกาว่า โคนันทวิศาล ๕. เด็กทุกๆคนที่เล่าเรียนจบแล้วจะหวังเป็นเสมียนหรือเลขานุการ 5. ในสมัยนั้นผู้คนมีความนิยมในการทำงานรับราชการมากกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๗. คนที่ทำงานล้วนมีเกียรติเท่าเทียมกันทั้งนั้น ๔. เสมียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหนังสือ ๔. คำว่า ความนิยมเป็นเสมียน หมายถึง ค่านิยมของการรับราชการ ๑๐. การแต่งงานอย่างละม่อมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพูดถึงคือการแต่งงานแบบชั่วคราว ๑๑. “ชีวิตที่ลงเอยอย่างมืด” เปรียบเป็นชีวิตที่จมอยู่กับปัญหา ๑๒. “กุ๊กช้อป” หมายถึง ภัตตาคารที่มีพ่อครัวทำอาหารเวียดนาม ๑๓. เด็กที่เรียนจบมาแล้วไม่อยากกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิมของตนเอง เพราะอับอายต่อผู้พบเห็น ๑๔. พวกเสมียนที่ถูกคัดออกไม่อยากกลับไปเป็นชาวนาในภูมิลำเนาเดิมก็เพราะอับอายเป็นประการสำคัญ ๑๕. รัชกาลที่ 5 ทรงแนวคิดว่า การนิยมความเป็นเสมียนนั้นเป็นความผิดของพวกหนุ่มๆ ที่เรียนจบมาเท่านั้น ๑๖. ผู้แต่งทรงใช้พระนามแฝงว่า รามจิตติ ในการทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” ๑๗. การใช้ภาษาในการดำเนินเรื่อง พระองค์ท่านทรงใช้วิธีกระตุ้นความคิดของผู้อ่านด้วยการใช้ประโยคคำถาม อยู่เสมอๆ ๑๘. รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ ชื่อ Clogs on Our Wheele ๑๙. ลักษณะงานเขียน เรื่องโคลนติดล้อเป็นร้อยแก้วในทำนองของบทความ ๒๐. อาชีพที่อาจทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มาก คือ ข้าราชการ ***

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะะ🥹🥹

1. แบบทดสอบ คำชี้แจง เอง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อใดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก. การสั่งซื้อสินค้าจากที่อื่นมาใช้แทนการผลิตเอง ข. การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตสินค้า ค. การนำวัสดุและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นทุนในการผลิต ง. การผลิตสินค้าในรูปของบริษัทเพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 2. ข้อใดคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก. ลงทุนน้อย คุ้มค่า ผลตอบแทนสูง ข. เรียบง่าย เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ค. มีขั้นตอน เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ง. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 3. รู้รักสามัคคี เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำว่า “รู้” หมายถึงข้อใด Wron ก. เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข ข. ผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน ค. ทุกคนในชุมชนได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ง. สามารถแก้ไขปัญหาตามตำราและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา หน้า 4. แผนพัฒนาฯ ฉบับใดได้อัญเชิญแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา และบริหารประเทศ ก. ฉบับที่ 1 ข. ฉบับที่ 5 ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 9 5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ก. ความมีเหตุผล ข. ความพอประมาณ ค. ความขยันและอดทน ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี d be 4 มศ 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

J ใบงานที่ 18 เรื่องหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยายของพันมหาสมุ – ชั้น 23.2 ม.6/2อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ทวีปเอเชีย ตอบ ทวีปออสเตรเลีย I ทวีปอเมริกาเหนือ อายุ 0 - 1.6 ล้านปี อายุ 1.6 - 5 ล้านปี 0 อายุ 5 - 24 ล้านปี - อายุ 24 - 37 ล้านปี อายุ 37 - 58 ล้านปี 612 ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป CSS- ทวีปแอฟริกา 0 อายุ 58 - 66 ล้านปี 0 อายุ 66 - 88 ล้านปี อายุ 88 - 118 ล้านปี 144 ล้าน อายุ 118 อายุ 144 - 161 ล้าน : https://www.aungsana.com/lesson/lesson-2/ ใบงานที่ 1 ม.6/3 ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแ อย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือ 1. เมื่อเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบันมีความ อย่างไร ตอบ ษฎีการแปรสัณฐานของแ มหาการ พ. 2. กระบวนการใดบ้างที่เกิดขึ้นในบริเวณรอยแยกกลางมหาสมุทร ตอบ อยู่ ๆ กระบวนการ 2. กา 999 เขา กลางมหาสมท 0, 150 1,900 น. 3. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ที่มา : https จรการพาความร้อน คือ ปแบบการเคลื่อนที่ของ 4. ตามทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร ตอบ ได้ออกมาเหตุที่ทำให้ผิว เคลื่อนยก อสมท (ถึงอาการ หลายสาขา ฟอกโลก ทำให้เปรอกโลก การใช้งาน เหลว มาหมุทร ภาพ 5. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) ตอบ 6. อายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทรพบว่า หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร ตอบ ผ่นธรณีเคลื่อนที่ออก แผ่นธรณีเคลื่อน ผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/26