ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะให้ทำเป็นวิธีทำในแต่ละข้อค่ะโดยคำที่ทำมาจะต้องตรงกับเฉลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบกลางภาค 2/2566 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (631102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดคือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยน เหรียญ 2 อันพร้อมกัน 1 ครั้ง A 2 วิธี (B) 4 วิธี C 6 วิธี D 8 วิธี 2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าหรือออกประตูใดก็ได้ ได้ทั้งหมดกี่วิธี (A) 16 วิธี C 8 วิธี B 12 วิธี D 4 วิธี 3. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าประตูหนึ่ง เดินออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่ง ไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 4 วิธี B 8 วิธี (C) 12 วิธี D 16 วิธี ให้นำเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 ไปใช้ในการสร้าง รหัสผ่าน 4 หลัก จะได้จำนวนรหัสผ่านทั้งหมด จำนวน โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน A 300 จํานวน B 450 จํานวน C 240 จํานวน (D) 360 จำนวน 5.สินมีเสื้อสีต่างกันอยู่ 4 ตัว กางเกงที่มีสีต่างกันอยู่ 3 ตัว และรองเท้าสีต่างกันอยู่ 2 คู่ สินจะมีวิธีการ แต่งตัวไปเที่ยวได้กี่วิธี A 9 วิธี C 24 วิธี ตอนที่ 2 จงเติมหาค่าตอบให้ก B 12 วิธี D 18 วิธี 9 10 18 19 20 B 6 35 © 7 วิธี D 4 35 7. ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ 7,776 แบบ ให้หาว่าทอดลูกเต๋ากี่ครั้ง A 7 ครั้ง C5 ครั้ง B 4 ครั้ง D 6 ครั้ง 8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธี ที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้ม และลูกเต๋ลูกที่ 2 ขึ้นแต้ม มากกว่า 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A มีทั้งหมด 3 วิธี C มีทั้งหมด 2 วิธี 6. ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จำนวนวิธีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหรียญจะขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง ZpGrade.com Y ตรงกับข้อใด A 5 วิธี 9. นิยามของ n! คือข้อใด An x (n-2) x (n-4) x (n-6) x (n-8) Bnx (n-1) x... x 3 x 2x1 C nx(n+1)x(n+2) x... x 1 1. 1x2x3x4xn 10. 0! มีค่าเท่าใด A-1 C หาค่าไม่ได้ 11.ผลลัพธ์ของ A 88 C 44 B มีทั้งหมด 6 วิธี D มีทั้งหมด 9 วิธี 11! 5!7! BO D) 1 เท่ากับข้อใด B66 D 22

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

(ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏼👇🏻) 1.โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง " ปลาในอ่าง เก็บน้ำบ้านตรอก โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ" ... อ่านต่อ

7.หัวข้อ รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ อยู่ ใขั้นตอนใดของการทำโครงงาน ก. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข. การคิดและเลือกหัวเรื่อง ค. การนำเสนอผลงาน ง. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 8.สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรกในการทำโครงงาน »k คือทําอย่างไร ก. เตรียมสถานที่ที่จะทำโครงงาน ข. สอบถามเรื่องที่จะทําจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค. ศึกษาหาสถานทที่ที่จะประกวด ง. คิดหัวเรื่องที่จะทํา 9.ข้อใดไม่จัดเป็นครงงานวิทยาศาสตร์ ก. การทํายาหม่องจากสูตรที่คิดขึ้นเอง การทําการทดลองเรื่องการสกัดสารกําจัด ศัตรู พืชจากสะเดาซึ่งซ้ำกับการทดลองของนัก วิทยาศาสตร์ ข. ค. การประกอบอาหารแปลกๆตามสูตรอาหารที่ คิดขึ้น ง. การสํารวจปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต ดอนเมืองโดยแยกตามอาชีพของประชาชน 10.การเค้าโครงร่าง หรือเค้าโครงงานนำ เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น และค่า ปรึกษาว่าจะนําเนินการอย่างไร ก. กำหนดขอบเขตของการศึกษา ข. การวางแผนวิธีการดำเนินงาน ค. การกําหนดปัญหาหรือที่มาของโครงงาน ง. กำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 11.เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด ก. บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ข. ค. ภาคผนวก ง. บรรณานุกรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่า🥹🙏

! 20:57 น. 4. ภาพเสมือน ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ข้อใดถูกต้อง 1, 2และ 3 1 และ 3 2และ 4 8. ทันตแพทย์ใช้เครื่องมือตรวจฟันที่เป็นก ระจกเงาเว้า ตรวจดูฟันภายในช่องปาก จะ เห็นเป็นภาพเสมือน ขนาดขยาย เมื่อใด @ 4G all vill มีระยะวัตถุ มากกว่าทางยาวโฟกัสของ กระจกเงาเว้า มีระยะวัตถุ น้อยกว่าทางยาวโฟกัสของ กระจกเงาเว้า มีระยะวัตถุ เท่ากับทางยาวโฟกัสของ กระจกเงาเว้า วางกระจกเงาเว้าชิดกับฟันที่จะตรวจ โฟด้วดเองจรขอดมาโลงได้ลดต้อง ||| 9. วางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาโค้งเป็นระยะ 30 * เซนติเมตร ให้เกิดภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่า วัตถุ 2 เท่า ข้อใดกล่าวถึงชนิดและความยาว = > 100% * 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะทำไม่ได้เลยค่ะ 🥹

ข้อมูลเบื้องต้น ข้อสอบประจําวันที่ 30/09/66 เด็กคนหนึ่งเตะลูกฟุตบอลขนาดเล็กมวล 100 กรัม ที่วางนิ่งอยู่บนพื้นสนามให้ลอยขึ้นโดยทำมุมค่าหนึ่ง โดยตอนเริ่มลอยขึ้น จากพื้น มีพลังงานจลน์ 80 จูลและมีพลังงานกล 80 จูล จงแสดงวิธีทำและตอบคำถามต่อไปนี้ มีทั้งหมด 6 ข้อ) โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นของโจทย์ในด้านบน เพื่อมาพิจารณาประกอบ คำถามที่ 1 ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอลดังกล่าวมีอัตราเร็วลัพธ์เมตรต่อวินาที คำถามที่ 2 เมื่อลูกฟุตบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุด พลังงานศักย์ของลูกฟุตบอลที่จุดสูงสุดเท่ากับ 51.2 จูล จงหาว่า พลังงานจลน์ของ ลูกบอลจะเหลือกี่จูล (สมมติว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานให้กับแรงต้านอากาศขณะที่ลูกฟุตบอลลอยขึ้น) คำถามที่ 3 จากคำถามข้อที่ 2 จงหาว่า เมื่อลูกฟุตบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ลูกฟุตบอลดังกล่าวจะมีอัตราเร็วลัพธ์เมตรต่อวินาที คำถามที่ 4 จากคำถามข้อที่ 1 และข้อที่ 3 อยากทราบว่า ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอล ดังกล่าวมีอัตราเร็วย่อยในแนวแกนดิ่ง (แกน y) เท่ากับกี่เมตรต่อวินาที คำถามที่ 5 จากคำถามที่ 2 อยากทราบว่า ลูกฟุตบอลขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร จากพื้นดิน กำหนดให้ใช้ค่า g เท่ากับ 10 m/s) คำถามที่ 6 ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอลดังกล่าวลอยขึ้นโดยทำมุมองศา เมื่อเทียบกับ แนวแกนนอน (แกน x) TEST from HOME 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ต้องการคำอ่านคำที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะช่วยหน่อยนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะต้องอ่านภายในอาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณร่วงหน้าค่ะ🙏🙏🙏

คําศัพท์ การแกะสลัก (Carving) กลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม กรรมวิธีพิมพ์ภาพอย่างห (Silk Screen) วิธีการสร้างงานประติมากรรม ให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น พร เครื่องปั้นดินเผา (Ceramic) การหล่อ (Casting) การถ่ายแบบจากงานประ แล้วใช้กลวิธีการหล่อเที รายละเอียดตามต้องการ ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น ตามต้องการ แล้วผ่าน น้ำยาเคลือบก่อนที่จะนำ ค่าของแสงและเงา การลงค่าน้ำหนักความ (Chiaroscuro) จิตรกรรม (Painting) เป็นแม่พิมพ์ ของงาน จิตรกรรม ป งดงาม ผลงานภาพเขียนที่ศิล ทักษะความชำนาญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยคิดการเขียนเรียงความให้หน่อยได้ไหมคะ เกี่ยวกับโลกสาธารณะ ช่วยเกริ่นๆให้หน่อยก็ได้ค่ะ เรียบเรียงอะไรไม่ถูกเลยค่ะ มีตัวอย่างให้ดูค่ะๆ ... อ่านต่อ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ สาธารณะเป็นสภาพความเป็นไปหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สังคม และ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ สิ่งแวดล้อม เอาใจใส่ และคำนึงถึงส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เนื้อหาในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับ การมีจิตสาธารณะ มีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เกี่ยวกับปัจจัยการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค พฤติกรรมของมนุษย์ สถานที่สาธารณะ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ต่าง ๆ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ความดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะควรใช้ความคิดกำหนดใจความหรือหัวข้อเรื่อง ตามความรู้ ทรรศนะ จินตนาการ และประสบการณ์ ถ้าได้มีโอกาสเขียนและฝึกฝนจนเกิดทักษะ ก็จะช่วยพัฒนาด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง ลูกป่า บนโลกกลม ๆ ใบนี้ ท่านคิดว่าแปลกหรือไม่ ที่ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาเพื่อ สร้างความสมดุลให้กับโลก ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางไว้อย่างมืออาชีพ ต้นไม้ใบหญ้า ธารน้ำ สิ่งเหล่านี้สร้างความสวยงามให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทีมีมนุษย์อาศัยอยู่ ด้วยปัจจัยหลักที่ธรรมชาติ เป็นผู้รังสรรค์ขึ้น มนุษย์สามารถดำรงชีวิตสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้เพราะมีธรรมชาติคอยเกื้อหนุน แต่ด้วยเหตุใดเล่าเรื่องที่น่าเศร้าจึงบังเกิดขึ้น เมื่อมนุษย์ผู้ที่ได้รับแต่ผลประโยชน์จากธรรมชาติ กลับคิดที่จะทำลายธรรมชาติผู้ซึ่งเป็นผู้ให้เสียเอง หากกล่าวถึงคำว่า ธรรมชาติ แล้ว ก็คงไม่พ้นที่จะนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยประคับประคองความสมดุลของโลกให้คงอยู่ ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่คุ้นเคย กับธรรมชาติอยู่มาก ทุกครั้งที่มีโอกาสในวันหยุด ฉันจะเดินทางเข้าป่าไปสัมผัสไออุ่นแห่งอ้อมกอด ของป่า ป่าให้ทุกอย่างแก่สรรพชีวิต ครั้งหนึ่งในวันหยุดฉันได้เดินทางไปยังยอดดอยที่สูงที่สุด ของประเทศไทย ณ ผืนดินที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้นมาให้มีที่ราบสลับกับหุบเขา มีพื้นที่ความสูงต่ำ เหลื่อมล้ำกัน เหมือนเป็นฉากม่านแห่งธรรมชาติ ในเวลาใกล้ค่ำ ยามที่พระอาทิตย์ทอแสงสุดท้าย ของวันส่องลอดมายังฉากม่านนั้น และในยามเช้าที่แสงแห่งพระอาทิตย์เริ่มสาดแสงของวันใหม่ ประดุจมีจิตรกรนำสีทองมาทาทาบฉาบไปทั่วท้องฟ้า สร้างความสดใสให้กับแมกไม้ใบหญ้า คราใด ที่มีลมพัดยอดหญ้าไหวเอน ยอดไม้ตามกระแสลม ช่างเหมือนพวกมันวิ่งเล่นหยอกเย้ากัน บ้างก็เต้นระบำไปตามจังหวะของสายลม บ้างก็ร้องเพลงไปตามทำนองของกระแสน้ำในธารที่ไหลซานซ่า

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/93