ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

2 แบบฝึกหัดที่ 1.3 ตอบคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี่ให้ถูกต้อง A B Laboratory reference 400 500 Wavelength (2) 2. การเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี่เกิดขึ้นได้อย่างไร 600 1. จากข้อมูลแถบสเปกตรัมของกาแล็กซีที่ตรวจวัดได้ กาแล็กซีใดอยู่ห่างจากผู้สังเกตบนโลก มากที่สุด เพราะเหตุใด จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 700 3. ถ้ากาแล็กซี่เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตจะเกิดการเลื่อนทางแดงหรือไม่ และแถบสเปกตรัมที่วัดได้ 4. ถ้าวัดความเร็วถอยห่างของกาแล็กซี B ได้ 3.5 x 10 กิโลเมตรต่อวินาที กาแล็กซี่ B เคลื่อนที่ ได้เร็วกว่าแสงจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7 สาร A B C D การละลาย ไม่ละลาย ไม่ละลาย ไม่ละลาย ละลาย การทำปฏิกิริยา การเผาไหม้ กับสารละลาย Bra ในที่มืด ไม่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเป็นไม่มีสี ไม่เปลี่ยนสี ติดไฟสว่างไม่ มีเขม่า ติดไฟสว่างมี เขม่า ติดไฟมีควัน และเขม่ามาก ติดไฟและไม่มี เขม่า 6. สารใดน่าจะมีสูตรทั่วไปเป็น CH2+2 n. A ข. B 7. ข้อใดสรุปผลการทดลองนี้ถูกต้อง 9.สารประกอบต่อไปนี้ 1. เฮกเซน สารประกอบข้อใด 5. สาร A มีอัตราส่วนโดยอะตอมของ C: H ต่ำที่สุด C. สาร B เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว ไม่เปลี่ยนสี 4. สาร C เป็นสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนได้ เช่น เบนซีน ก. ข้อ a c และ d ข. ข้อ b c และ d ก. ข้อ 1 และ 2 ข. C6H10 การทำปฏิกิริยา กับสารละลาย Br ในที่มืด เปลี่ยนเป็นไม่มีสี เปลี่ยนเป็นไม่มีสี ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนสี ค. C 2. สาร D ไม่น่าจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แต่เป็นสารอินทรีพวกกรดอินทรีย์ 8. สารประกอบในข้อใด เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แล้วเกิดเขม่ามากที่สุด n. C6H6 ค. C6H12 2. เฮกซีน ก. ข้อ 1 และ 5 ข. ข้อ 3 และ 4 10. สารใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ C, ในที่มืด แต่ทำปฏิกิริยาได้เมื่อมีแสงสว่าง 1. C₂H₂ 2. C2Ha 3. C2H6 การทำปฏิกิริยากับ สารละลาย KMnO ใน H₂SO4 ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น ได้ตะกอนสีนําตาล ค. ข้อ a,b และ ง ชันของ KMnO แยก ออกมาและไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนแปลง 3. ไซโคลเอกชน 4. เบนซีน ที่มีสมบัติฟอกจางสีสารละลายโบรมีนในทั้งในที่มืด ที่สว่าง และฟอกจางสีสารละลาย KMnO ด้วย ข. ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 3 และ 4 ง. ข้อ1, 2 และ 3 4. C₂H4Cl₂ ง. D ค. ข้อ 2 และ 3 ง. ข้อ 4 และ 5 ง. C6H14 ง. ข้อ ข และ ค. 5. C₂H₂Cl₂

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

คำชี้แจง 9. (๓๑๑๐๑) เรื่องธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษา ใบงานรายวิชาภาษาไทย ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ เป็นพลังของภาษาชนิดใด ภาษาช่วยธำรงสังคม ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์ ภาษาช่วยกำหนดอนาคต พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ ๒. ตำราไวยากรณ์ของพระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นหลักทางภาษามานาน และอ่านเข้าใจง่าย ๓. นักเรียนจะมีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็ต่อเมื่ออายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายกำหนด ๔. นักเรียน ครูกำหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่สามเดือนนี้นะ ๕. อาจารย์ภาษาไทย มักพูดจาคารมคมคาย และชอบพูดเสียดสีประชดประชัน 5. สวัสดีค่ะ มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะ ขยันจัง ๗. พรุ่งนี้เสื้อของคุณตัดเสร็จ มารับได้เลย 4. งานชิ้นนี้ส่งมาไม่ลงชื่อ แต่ครูรู้แล้วว่าเป็นของใคร ๔. ถึงจะพลาดหวังอกหัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่เคยรักใครเลย ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ๑๐. ขึ้น – ลง เดินชิดซ้าย - ๑๑. เพลงหนอนผีเสื้อของ หนู มิเตอร์ ฟังแล้วซึ้งใจจริง ๑๒.ฉันได้ยินเสียงอาจารย์ภาษาไทย มาอยู่หน้าห้องแล้ว ๑๓. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า ทำให้นักเรียนเก่งขึ้น ๑๔. เวลาผิดใจกับเพื่อน คุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะเข้าใจกัน ไม่แหน่งใจกัน ๑๕. ไปเข้านอนกันเถอะ ดึกแล้ว พรุ่งนี้ยังมีงานรอยยู่อีกนะ ๆ ภาษาช่วยจรรโลงสังคม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/91