ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻💞

ชื่อ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิก คาสั่งที่ 2 พิจารณาข้อมูลที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วขีดถูกหน้าข้อที่ถูก และขีดผิดหน้าข้อที่ผิด 1. กรดนิวคลีอิกมีสารเป็นน้าตาลไรโบส เบสอินทรีย์ และหมู่ฟอสเฟต 2. พลลีนิวคลีโอไทน์มีสารองค์ประกอบเป็นประกอบน้าตาลดีออกซีไรโบส เบสอินทรีย์ และหมู่ 3. นิวคลีโอไซด์มีสารองค์ประกอบเป็นน้าตาลไรโบส เบสอินทรีย์ และหมู่ฟอสเฟต 4. RNA เป็นฟอสเฟตเอสเทอร์ของนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว 5. เบสที่พบใน RNA คือ อะดีนีน กวานีน ไซโตซีน ไทมีน และยูราซิล 6. DNA พบในนิวเคลียสเท่านั้น ส่วน RNA พบในไซโทพลาซึมและนิวเคลียร์ 7. RNA ทาหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนไปทาหน้าที่ต่าง ๆ 8. ในนิวเคลียสของเซลล์จะพบแต่ DNA เท่านั้น 9. ในไซโทพลาซึมจะพบแต่ RNA ไม่พบ DNA 10. RNA และ DNA ทาหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 11. เกลียวคู่ของสาย DNA ยึดเหนี่ยวกันตรงเบสด้วยพันธะไฮโดรเจน 12. เบสยูราซิลไม่พบใน RNA 13. เบสไทมีนไม่พบใน DNA 14. พอลินิวคลีโอไทด์เกิดจากนิวคลีโอไทด์มาเชื่อมต่อกันตรงตาแหน่งระหว่างหมู่ฟอสเฟตและน้าตาล 15. เบสไทนของสายพอลินิวคลีโอไทด์สายหนึ่งจะยึดเหนี่ยวกับเบสของสายพอลินิวคลีโอไทด์อีกสาย หนึ่งในเกลียวคู่ของ DNA ตรงตาแหน่งเบสอะดินีน 16. RNA เป็นฟอสเฟตเอสเทอร์ของนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว 17. เบสที่พบใน RNA คือ อะดีนีน กวานีน ไซโตซีน ไทมีน และยูราซิล 18. DNA พบในนิวเคลียสเท่านั้น ส่วน RNA พบในไซโทพลาซึมและนิวเคลียส 19. RNA ทาหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนไปทาหน้าที่ต่าง ๆ 20. RNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A U C G ส่วน DNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A TCG

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. ข้อใดหมายถึงสเตตัสบาร์ (Status bar) ของ โปรแกรม Microsoft office word 2013 ที่ถูกต้อง ก.แสดงมุมมองของไฟล์ ข.แสดงมุม มองของเอกสาร ค. แสดงแถบสถานะการทำงาน 2; กำหนดย่อ/ขยายเอกสาร ไฟล์เอกสารของ Microsoft office word 2013 นั้นจะมีนามสกุลอะไร n. .pptx ค. .docx ข. .xlsx ง. .doc 3. ถ้าต้องการจัดเอกสารให้เป็นแนวนอนต้อง เข้าไปที่แถบคําสั่งใด ก. Home n. Page Layout 4. เครื่องมือ 4 ใช้สำหรับข้อใด ก. แทรกรูปภาพ ข.แทรกรูปร่าง ค. แทรกอักษรศิลป์ ง. ระยะห่างบรรทัด 5. เครื่องหมายใดใช้ในการปรับแถว + ก. ข. + ค. 4 ง. ง. การ ข. Insert ก. ข. + ค. 4 ง. View 6. เครื่องหมายใดใช้ในการปรับ คอลัมน์ 7. ข้อใดคือความหมายของปุ่ม ก. No border ค. Top border 2. All border 1. Draw border

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะให้ทำเป็นวิธีทำในแต่ละข้อค่ะโดยคำที่ทำมาจะต้องตรงกับเฉลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบกลางภาค 2/2566 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (631102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดคือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยน เหรียญ 2 อันพร้อมกัน 1 ครั้ง A 2 วิธี (B) 4 วิธี C 6 วิธี D 8 วิธี 2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าหรือออกประตูใดก็ได้ ได้ทั้งหมดกี่วิธี (A) 16 วิธี C 8 วิธี B 12 วิธี D 4 วิธี 3. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าประตูหนึ่ง เดินออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่ง ไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 4 วิธี B 8 วิธี (C) 12 วิธี D 16 วิธี ให้นำเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 ไปใช้ในการสร้าง รหัสผ่าน 4 หลัก จะได้จำนวนรหัสผ่านทั้งหมด จำนวน โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน A 300 จํานวน B 450 จํานวน C 240 จํานวน (D) 360 จำนวน 5.สินมีเสื้อสีต่างกันอยู่ 4 ตัว กางเกงที่มีสีต่างกันอยู่ 3 ตัว และรองเท้าสีต่างกันอยู่ 2 คู่ สินจะมีวิธีการ แต่งตัวไปเที่ยวได้กี่วิธี A 9 วิธี C 24 วิธี ตอนที่ 2 จงเติมหาค่าตอบให้ก B 12 วิธี D 18 วิธี 9 10 18 19 20 B 6 35 © 7 วิธี D 4 35 7. ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ 7,776 แบบ ให้หาว่าทอดลูกเต๋ากี่ครั้ง A 7 ครั้ง C5 ครั้ง B 4 ครั้ง D 6 ครั้ง 8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธี ที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้ม และลูกเต๋ลูกที่ 2 ขึ้นแต้ม มากกว่า 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A มีทั้งหมด 3 วิธี C มีทั้งหมด 2 วิธี 6. ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จำนวนวิธีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหรียญจะขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง ZpGrade.com Y ตรงกับข้อใด A 5 วิธี 9. นิยามของ n! คือข้อใด An x (n-2) x (n-4) x (n-6) x (n-8) Bnx (n-1) x... x 3 x 2x1 C nx(n+1)x(n+2) x... x 1 1. 1x2x3x4xn 10. 0! มีค่าเท่าใด A-1 C หาค่าไม่ได้ 11.ผลลัพธ์ของ A 88 C 44 B มีทั้งหมด 6 วิธี D มีทั้งหมด 9 วิธี 11! 5!7! BO D) 1 เท่ากับข้อใด B66 D 22

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻

do นักเรียนขีดเส้นได้ตำแหน่งที่เป็นเอก คำโทจากคำประพันธ์ที่กำหนดแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ สองลงในสระเร้น ๒.๑ ● ๒.๒ คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร อย่าให้เห็นเรา ๒.๓ ● อย่าโทษไทท้าวทวย จะลอบลักดูเหน อย่าโทษสถานภูผา อย่าโทษหมู่วงศา โทษแต่กรรมเองสร้าง • คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร เทวา ย่านกว้าง มิตรญาติ ส่งให้เป็นเอง โคลงโลกนิติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ลิลิตพระลอ ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง กรรณฟังได้ยินถนัด เราพูดชัดแจ่มแจ้ว แต่พูดมามากแล้ว ก็รู้เข้าใจกันนา ลิลิตนิทราชาคริต : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำที่ไม่ใช่คำเอก คำโทมีคำใดบ้าง และใช้คำแทนอย่างไร pr

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/203