ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

เคมี ม.4 เรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ช่วยทีค่ะ🫠

ลอ G. คำชี้แจง: จงพิจารณาบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารต่อไปนี้แล้วตอบคำถามด้านล่าง B. H. /1 I. D. J. E. 1. ระบุชนิดพลาสติกที่ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในรูปภาพด้านบน 1.1 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิเอทิลีน (PE) ได้แก่ 1.2 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิโพรพิลีน (PP) ได้แก่ A 1.4 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET หรือ PETE ได้แก่ หน 1.3 บรรจุภัณฑ์และภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิสไตรีน (PS) ได้แก่ 1.5 บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพอลิเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ ได้แก่ 2. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นแบบกึ่งและแบบเส้น ตอบ 3. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนสูงจะไม่เปลี่ยนรูปแต่จะเหม ตอบ 4. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตพลาสติก ตอบ 5. บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใส่อาหารในข้อใด ผลิตจากพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ตอบ a 6

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะต้องส่งวันพฤหัสค่ะ

09:09 น. ตอนที่ 1 แบบปรนัยจํานวน 30 ข้อ คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. สารสังเคราะห์ธรรมชาติคือสารใด ผลการเรียนรู้ ( ข้อ 1) ข้อ 1) ก. ผงซักฟอก ข. น้ำตาลกลูโคส ค. ถุงพลาสติก ง. ไฟเบอร์กลาส 2. ข้อใดเป็นกระบวนการสังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. การทําน้ำแข็ง ข. การทําคอนกรีต ค. การทําขี้ผึ้ง ง. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 3. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของกระบวนการ สังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. กระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ สิ่งใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ข. กระบวนการนําสารต่างชนิดมาทํา ปฏิกิริยาเคมีกัน ค. กระบวนการสร้างสารประกอบใหม่ โดยวิธีทางเคมี ง. กระบวนการแยกสารประกอบออก เป็นธาตุอิสระ 4. สิ่งต่อไปนี้ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์ธรรมชาติทั้งหมด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. กาวอีพอกซี กาวลาเท็กซ์ ครึ่ง ข. เส้นใยไหม ขี้ผึ้ง น้ำยางพารา ค. ขี้ไต้ ครั่ง ไนลอน ง. สบู่ แผ่นพีวีซี ผงซักฟอก = 5. สารสังเคราะห์ใดเป็นสารสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. ยางพารา ข. นิโคติน ค. เฮโรอีน ง. คาเฟอีน l 6. เสื้อที่ใช้ในการดับเพลิงควรทํามาจากเส้นใยชนิดใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. ใยหิน ข. แก้ว ค. ไนลอน ง. เรยอง 7. มนุษย์เลียนแบบการสังเคราะห์สารธรรมชาติโดยวิธีใด (ผลการเรียนรู้ข้อ 1) 1/1 × ก. ย่อยโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กแล้วนำเอา โมเลกุลเหล่านั้นมารวมเป็นโมเลกุลใหญ่ ข. เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่มีโมเลกุลเล็กสังเคราะห์ ให้เป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้น ค. ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ ง. ใช้วัตถุดิบเป็นแก๊ส 8. สารสังเคราะห์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ สังเคราะห์แสง คือสารใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. แป้ง ข. น้ำตาลกลูโคส ค. เซลลูโลส ง. น้ำตาลทราย 9. สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เราเรียกว่าอะไร (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. อลิเมอร์ ข. โฮโมเมอร์ ค. พอลิเมอร์ ง. มอนอเมอร์

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
1/115