ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clearnote มัธยมปลาย

ตอบอะไรคะ

2 พัฒนาทักษะ และ Geo-Literacy เมื่อปี อ่านแผนที่ แล้วบอกว่าข้อมูลในแผนที่มีอะไรบ้าง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป เขาไฟ - แทนน้ำ ระดับความสูง (เมตร) Geo ช่องแคบ ปรสตาร์ แลนด์ ไอร์แ ชาติ โอลด์ ponad อะไรฟาแบตเต 500 750 1,000 กม. มาตราส่วน 1 : 50,000,000 250 0 Projection: Europe Albers Equal Area Conic 750 1.00 www #2017, 00 119 Tips แผนที่แสดงภูมิประเทศของไทย ที่เป็นมาตรฐาน คือ แผนที่ 1:50,000 ชุด L7018 จัดทำโดย กรมแผนที่ทหาร มีความถูกต้อง และแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ เพื่อการศึกษาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ทะเลเหนือ รวบแบ ข่าวบิดเ เกมเปรียบ ครู ราบสูงเมเซตา มด 4.7 บก.แบบแอค ก.คอร์ กา ก. เนีย MELALUR ทวีปแอฟริกา ชฟของตราด 4507 1. แผนที่นี้ จัดอยู่ในประเภท 2. ข้อมูลที่อยู่ในแผนที่นี้ ได้แก่ 3. ลักษณะการใช้สัญลักษณ์บนแผนที่นี้ คือ 10 E 10 20 30 E 40'E มหาสมุทรอาร์ก ก 1 0 บไ noon 2469 เวซูทีวีย 1281 Luapark ราบ ยุโรป รายส พ.สแกนดิเนเวน ทะเลป สเตนเ 73322 Samu gi การ การเท 07 อโอเนียน ทะเลแบเร้นด เลยออบาน ทรงโต เนียน 20 E โอลิมปิ 0-2917 คาบสมุทรอานาโตเลีย ศรีส 50'E รัสเซียตอนกลาง m=La เป็นแผนที่แสดง 4. แผนที่นี้มีประโยชน์ในด้าน ก. ไซปรัส 30 E บาท มาขา 1895 เอลม Je Duminy เพราะ เลยน คําย่อ n. เกาะ ท. เทือกเขา กก. กลุ่มเกาะ น. แม่น้ำ มก. หมู่เกาะ 1. ทะเลสาบ COPYRIGHT © Aksom Charoen Tat ACT. Co.,Ltd ทวีปเอเชีย 5. จากแผนที่ หากต้องการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย จะเลือกบริเวณ แบบฝึกที่ 2 ดูแผนที่ แล้วเขีย แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของ 5°N บก.นาคนา 0” เป็นศูนย์กลา umevang ก.เปล่ง 8 ทะเลชวา 110 E ประโยชน์ 3 1. ประโยชน์ 5 พิกัดภูมิศาสต ประโยชน์ 7 เส้นขนานล ประโยชน์ 9 ประโยช

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยนะคะ เราทำไม่เป็น

จงหา วิธีทำ ถ้า A, B และ C เป็นเซตจำกัดแล้ว จำนวนสมาชิกของ AUBUC หาได้จาก ตัวอย่างที่ 3) จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน เรียนวิชาภาษาไทย 39 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 25 คน เรียนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย 29 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา (ใช้แผนภาพในการแก้ปัญหา จงหา 2) มีกี่คนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา 1) มีกี่คนที่เรียนเพียงวิชาเดียว วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ จากโจทย์สามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้ A B U จากแผนภาพจะได้ หน้า 30 นักเรียนที่เรียนเพียงวิชาเดียว นักเรียนที่ไม่เรียนพิเศษ คน ตัวอย่างที่ 4) จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน เรียนวิชาภาษาไทย 39 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 25 คน เรียนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย 29 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา (ใช้สูตรในการแก้ปัญหา) 1) มีกี่คนที่เรียนเพียงวิชาเดียว 2) มีกี่คนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา คน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/112