ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคับ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่อง มัธยฐาน ฐานนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (133102) 1. กำหนดข้อมูล 2 ชุดเป็นดังนี้ 12 23 32 45 16 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 2 2) ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ มีค่าต่างกัน 2 3) ข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ มีค่ามัธยฐานเท่ากัน 2. กำหนดข้อมูล 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14 ถ้านำ 10 ไปหารข้อมูลทุกจำนวน และนำ 3 บวกเข้ากับข้อมูลใหม่ที่ได้ทุกจำนวน ข้อมูลชุดใหม่มีมัธยฐาน และฐานนิยมเป็นเท่าไร ร้านที่ 1 3. จากการสุ่มเก็บข้อมูลค่าจ้างรายวัน (บาท) ของพนักงานชั่วคราวของร้านสะดวกซื้อ 2 แห่งเป็นเวลา 10 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังนี้ 325 225 280 232 244 220 จงหามัธยฐาน และฐานนิยมของค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละร้าน ร้านที่ 2 ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : 248 260 คะแนน 53 60 60 75 27 36 49 57 64 64 79 30-39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 10 คน คือ 73 คะแนน ถ้าคะแนนสอบของนักเรียน 8 คน คือ 39, 46, 54, 70, 83, 86, 93 และ 99 ส่วนคะแนนสอบของนักเรียนอีก 2 คน ต่างกัน 2 คะแนน อยากทราบว่า มัธยฐานของ ข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไร 5. น้ำหนักโดยประมาณของไข่ไก่ 30 ฟอง เป็นกรัม แสดงดังแผนภาพลำต้นและใบต่อไปนี้ 6 0 0 4 4 5 6 88 7 0033 3 4 4 5 5 6 7 7 8 889 8 01355 9 1 จํานวน (คน) 3 2 10 11 12 14 8 346 320 248 256 จงหา มัธยฐาน และฐานนิยม 6. จงหามัธยฐานและฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียน จำนวน 6 คน ดังนี้ 284 275 325 375 235 244 280 276

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ตอบคำถาม14ข้อ ช่วยหน่อยค่ะ

OFFERING ROBES m or "PHA PA means clothes forest Money tree During the feast called "PHA PA", money is given to restore the temple buildings but also to get funds to build new buildings. Such tree is called money tree The "PHA PA ceremony can happen at any time in the year. On the contrary "THOT KATHIN" ceremony only happens once a year and just after the end of the rain retreat. The name "PHA PA" can be translated to "clothes forest. A long time ago, monks only wear clothes made from old rags of dead people. So faithful people sometimes placed clothes on the tree branches in the forest. That is the origin of the "PHA PA ceremony. Directions: Answer these questions about Thot Khathin and Thot Pha Pa. 1. What is Kathin? 2. How long are the robes of Buddhist monks cut ? 3. Who would make Kathin robes in the olden times ? 4. When is a period of four weeks? 5. What is the key thing presented to monks in Thot Khathin and Thot Pha Pa? 6. When is Thot Khathin held? 7. When is Thot Pha Pa held? 8. What are presented to monks in the temples on Thot Khathin ceremony? 9. What is the Pha Pa money used for ? 10. What is junju' called in English? 11. What is th' called in English ? 12. What is the origin of the Pha Pa ceremony? 13. Why is it called Thot Pha Pa? 14. Can you tell about the difference between Thot PhaPa' and 'Thot Khathin'?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ต้องการคำอ่านคำที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะช่วยหน่อยนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะต้องอ่านภายในอาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณร่วงหน้าค่ะ🙏🙏🙏

คําศัพท์ การแกะสลัก (Carving) กลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม กรรมวิธีพิมพ์ภาพอย่างห (Silk Screen) วิธีการสร้างงานประติมากรรม ให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น พร เครื่องปั้นดินเผา (Ceramic) การหล่อ (Casting) การถ่ายแบบจากงานประ แล้วใช้กลวิธีการหล่อเที รายละเอียดตามต้องการ ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น ตามต้องการ แล้วผ่าน น้ำยาเคลือบก่อนที่จะนำ ค่าของแสงและเงา การลงค่าน้ำหนักความ (Chiaroscuro) จิตรกรรม (Painting) เป็นแม่พิมพ์ ของงาน จิตรกรรม ป งดงาม ผลงานภาพเขียนที่ศิล ทักษะความชำนาญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ😫😫

ประกอบด แคลเซียมและฟอส สรุปข้อความที่อ่านได หมอนคุณภาพกาย หลว ซ่อมแซม ริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะเด็ก แดงและไข่มดแดง มันว่างตรงไป เรื่องคิดที่แตกต่าง : เศรษฐกิจการเงินนำโลกสู่ความหายนะ (โดยผู้จัดการรายสัปดาห์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๙ : ๐๙ น.) ขณะที่ชาวเอเชียเชื่อว่าความโลภ คือ กิเลสที่มนุษย์ควรลดหรือรจัดทิ้ง เพราะมิเช่นนั้นก็จะทำให้คน 136 Eco Eco การ หรือ หลงงมงามจนปลักอยู่ในหลมแห่งอบายมุขอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ส่วนฝรั่งกลับเชื่อว่าความโลภ คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิต ทำให้มนุษย์เกิดความกระตือรือร้นแข่งขันค้นคิดประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ เพื่อเอาชน ธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการหรือตัณหาของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงออกล่าหาอาณานิคมเพื่อ ค้นหาดินแดนใหม่ ๆ แรงงานถูก ๆ แหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมาป้อนแผ่นดินแม่ ที่จริง ชาวจีนก็ออกค้นหาดินแดนใหม่ ๆ เหมือนกัน และทำได้ก่อนฝรั่งหลายร้อยปี เหตุผลเพราะว่าชาวจีน มีเทคโนโลยี การต่อเรือ เดินเรือ และแสนยานุภาพทางทหารเหนือกว่าฝรั่ง อย่างไรก็ดีชาวจีนไม่ได้ยึดครอง ดินแดนเหล่านั้นเป็นอาณานิคมของตนเอง ชาวจีนต้องการเพียงแสดงความเหนือกว่าเพื่อให้ชนชาติอื่น เคารพและยำเกรงเท่านั้น ไม่ได้มีความโลภเฉกเช่นฝรั่ง ถ้าจีนใช้แสนยานุภาพทางทหารของตนเพื่อยึดครอง หรือล่าอาณานิคม ทวีปยุโรปทั้งทวีปและดินแดนอื่น ๆ คงตกเป็นอาณานิคมของจีนหมด ฝรั่งก็คงหมด โอกาสพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารของตนเพื่อยึดครองโลกหรือล่าอาณานิคม เพราะจีนสามารถทำได้ ก่อนฝรั่ง ๒-๓ ร้อยปี ทำไมจีนจึงไม่ทำอย่างฝรั่ง เหตุผลก็คือ ผู้นำจีนไม่มีความโลภอย่างฝรั่ง เพราะหลังจาก จีนสำรวจโลก และได้ทำแผนที่โลกกับแผนผังการเดินเรือเสร็จ ผู้นำจีนรุ่นต่อมาก็สั่งทำลายกองเรือสำรวจที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งแผนที่โลก และแผนผังการเดินเรือเกือบทั้งหมด มีหลักฐานยืนยันว่า การที่ นักเดินเรือฝรั่งสามารถเดินทางไปสำรวจดินแดนต่าง ๆ ของโลกได้ก็เพราะอาศัยแผนที่โลกและแผนผัง เดินเรือต่าง ๆ ที่ชาวจีนทำขึ้นก่อนหน้านั่นเอง (นายพลเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของอังกฤษใช้เวลาศึกษาวิจัย ค้นคว้านานถึง 6 ปี ได้ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว) เมื่อราว ๓๐ ปีที่แล้ว Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่อาศัยกลไกการตลาดให้แก่ชาวโลกโดยยึดหลักอุปสงค์ และอุปทานในหนังสือที่ชื่อว่า Wealth of the Nation ท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ บน ต่า อย L

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ขอเร็วๆนะคะ

• TRUE-H T 21:31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๑๑ เรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน 36% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เลขที่ คำสั่ง ๔ เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง เขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ความนิยมเป็นเสมียนเป็นสาเหตุให้เกิดการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ .Q. ๒. การตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร ให้โอกาสแก่บรรดาเด็กชายได้ศึกษา กลับเป็นผลที่ทำให้รำคาญ ... รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งชื่อเรื่องบทความโคลนติดล้อด้วยโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ ๔. ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและโจมตี อัศวพาหุ มีนามปากกาว่า โคนันทวิศาล ๕. เด็กทุกๆคนที่เล่าเรียนจบแล้วจะหวังเป็นเสมียนหรือเลขานุการ 5. ในสมัยนั้นผู้คนมีความนิยมในการทำงานรับราชการมากกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๗. คนที่ทำงานล้วนมีเกียรติเท่าเทียมกันทั้งนั้น ๔. เสมียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหนังสือ ๔. คำว่า ความนิยมเป็นเสมียน หมายถึง ค่านิยมของการรับราชการ ๑๐. การแต่งงานอย่างละม่อมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพูดถึงคือการแต่งงานแบบชั่วคราว ๑๑. “ชีวิตที่ลงเอยอย่างมืด” เปรียบเป็นชีวิตที่จมอยู่กับปัญหา ๑๒. “กุ๊กช้อป” หมายถึง ภัตตาคารที่มีพ่อครัวทำอาหารเวียดนาม ๑๓. เด็กที่เรียนจบมาแล้วไม่อยากกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิมของตนเอง เพราะอับอายต่อผู้พบเห็น ๑๔. พวกเสมียนที่ถูกคัดออกไม่อยากกลับไปเป็นชาวนาในภูมิลำเนาเดิมก็เพราะอับอายเป็นประการสำคัญ ๑๕. รัชกาลที่ 5 ทรงแนวคิดว่า การนิยมความเป็นเสมียนนั้นเป็นความผิดของพวกหนุ่มๆ ที่เรียนจบมาเท่านั้น ๑๖. ผู้แต่งทรงใช้พระนามแฝงว่า รามจิตติ ในการทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” ๑๗. การใช้ภาษาในการดำเนินเรื่อง พระองค์ท่านทรงใช้วิธีกระตุ้นความคิดของผู้อ่านด้วยการใช้ประโยคคำถาม อยู่เสมอๆ ๑๘. รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลนติดล้อ” เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ ชื่อ Clogs on Our Wheele ๑๙. ลักษณะงานเขียน เรื่องโคลนติดล้อเป็นร้อยแก้วในทำนองของบทความ ๒๐. อาชีพที่อาจทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มาก คือ ข้าราชการ ***

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/38