ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

คำชี้แจง 9. (๓๑๑๐๑) เรื่องธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษา ใบงานรายวิชาภาษาไทย ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ เป็นพลังของภาษาชนิดใด ภาษาช่วยธำรงสังคม ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์ ภาษาช่วยกำหนดอนาคต พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ ๒. ตำราไวยากรณ์ของพระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นหลักทางภาษามานาน และอ่านเข้าใจง่าย ๓. นักเรียนจะมีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็ต่อเมื่ออายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายกำหนด ๔. นักเรียน ครูกำหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่สามเดือนนี้นะ ๕. อาจารย์ภาษาไทย มักพูดจาคารมคมคาย และชอบพูดเสียดสีประชดประชัน 5. สวัสดีค่ะ มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะ ขยันจัง ๗. พรุ่งนี้เสื้อของคุณตัดเสร็จ มารับได้เลย 4. งานชิ้นนี้ส่งมาไม่ลงชื่อ แต่ครูรู้แล้วว่าเป็นของใคร ๔. ถึงจะพลาดหวังอกหัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่เคยรักใครเลย ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ๑๐. ขึ้น – ลง เดินชิดซ้าย - ๑๑. เพลงหนอนผีเสื้อของ หนู มิเตอร์ ฟังแล้วซึ้งใจจริง ๑๒.ฉันได้ยินเสียงอาจารย์ภาษาไทย มาอยู่หน้าห้องแล้ว ๑๓. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า ทำให้นักเรียนเก่งขึ้น ๑๔. เวลาผิดใจกับเพื่อน คุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะเข้าใจกัน ไม่แหน่งใจกัน ๑๕. ไปเข้านอนกันเถอะ ดึกแล้ว พรุ่งนี้ยังมีงานรอยยู่อีกนะ ๆ ภาษาช่วยจรรโลงสังคม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะหาได้บางข้อเองค่ะ🙏🙏🙏

ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับตัวเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องมากที่สุด ๑. ข้อใดกล่าวผิด ก. ภาษา หมายถึงคำพูดหรือถ้อยคำ ค. ภาษาสามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท ๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่เป็นธรรมชาติของภาษา ก. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย ข. หน่วยในภาษาประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้ ค. ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ง. ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ๓. ข้อใดเรียงหน่วยในภาษาได้ถูกต้อง - เสียง พยางค์ คำ ประโยค ค. เรื่อง คำ วลี เสียง ๔. ข้อใดเป็นประโยค ภาษาที่เป็นถ้อยคำ เรียกว่า วาจาภาษา ข. ง. กล่าวผิดทุกข้อ ก. ฉันและน้อง ๕. ข้อใดเป็นการกร่อนเสียง ก. อย่างนี้ – ยังงี้ X ฉันนั้น – ฉะนั้น ค. อุโบสถ – โบสถ์ 5. คำว่า “ ผักเฉด” ออกเสียงเป็น “ ผักกระเฉด ” เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาแบบใด 4 ค. การกลายเสียง ข. เสียง วลี คำ ประโยค ง. ประโยค เรื่อง เสียง พยางค์ ข. ฉันชอบอาหาร ค. อาหารไทย 4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษา ก. เปลี่ยนในเรื่องวิธีเขียน ค. เปลี่ยนในเรื่องความหมาย ๔. ข้อใดคือลักษณะที่ภาษาไทยแตกต่างจากภาษาอื่น ก. การกลมกลืนเสียง ข. การตัดเสียง ๗. คำว่า “ ตะไกร” ออกเสียงเป็น “ กะไต” เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาแบบใด ก. การสลับเสียง ข. การตัดเสียง ค. การกลายเสียง ก. มีชนิดของคำคล้ายกัน ค. สามารถสร้างคำใหม่จากคำศัพท์เดิม ๑๐. ข้อใดคือส่วนประกอบที่สำคัญของภาษา ก. สัญลักษณ์ คำ ประโยค และความหมาย ค. วรรณยุกต์ เอก โท ตรี และจัตวา ง. รถไฟฟ้า ง. สะพาน – ตะพาน ง. การเพิ่มเสียง ง. การเพิ่มเสียง ข. เปลี่ยนในเรื่องวรรณยุกต์ ง. เปลี่ยนในเรื่องการออกเสียง ข. ขยายประโยคให้ยาวออกไปเรื่อย ๆ ง. มีรูปวรรณยุกต์และมีการผันวรรณยุกต์ที่ชัดเจน ข. สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย ง. ถูกทุกข้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

นิทานเวตาล ข้อที่18ต้องตอบอะไรหรอคะ

Playl ใบงานรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๓๑๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นิทานเวตาล เรื่องที่๑๐ คำสั่ง ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนตอบคำถามลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ๑. นิทานเวตาล มีเค้าเรื่องมาจากวรรณกรรมของชาติ ๒. ผู้นำนิทานเวตาล มาแปลเป็นฉบับภาษาไทยคือ ๓. ผู้แปลนิทานเวตาล ทรงใช้พระนามแฝงว่า ย่อมาจาก.. ๔. โครงเรื่องหลักของนิทานเวตาล กล่าวถึงตัวละครเอก ๒ ตัวคือ ๑๐ ๕. นิทานเวตาล แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภท 5. โยคีศานติศีล มีความประสงค์ต่อพระวิกรมาทิตย์อย่างไร ๗. เพราะเหตุใด พระวิกรมาทิตย์จึงยอมไปจับตัวเวตาลในป่าช้า ตามความต้องการของโยคี 4. ในขณะที่เดินทางไปกับพระวิกรมาทิตย์ เวตาลทำสิ่งใด ๔. การเล่านิทานของเวตาล มีวัตถุประสงค์ใด ๑๐. เมื่อพระวิกรมาทิตย์ทรงตอบปัญหา เวตาลจะกระทำสิ่งใด ๑๑. นิทานเวตาล เรื่องที่ เนื้อเรื่องของนิทานเกิดขึ้นที่เมืองใด มีพระราชาทรงพระนามว่า มีชื่อเดิมว่า ๒๐. พระวิกรมาทิตย์ทรงเอาชนะเวตาลได้ด้วยวิธีการใด พระองค์มีลักษณะเด่นอย่างไร... ๑๒. เพราะเหตุใด ท้าวมหาพลจึงต้องพามเหสีและพระราชธิดาหนีออกจากเมือง om. ในระหว่างหลบหนีอยู่ในป่า ได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับท้าวมหาพล ๑๔. ในขณะที่ท้าวจันทรเสน กับราชบุตรเสด็จมาล่าสัตว์ในป่า ทั้งสองพระองค์ทรงเจอสิ่งใด ๑๕. จากรอยเท้าสตรีที่ทรงพบในป่า ทำให้กษัตริย์สองพระองค์ให้สัญญากันไว้อย่างไร... ๑๖. พระราชบุตร ยอมให้ท้าวจันทรเสนพระบิดามีภรรยาใหม่เพราะเหตุใด....... ๑๗. เหตุใด ท้าวจันทรเสนจึงทรงวิวาหะกับพระราชบุตรี และพระราชบุตรจึงทรงวิวาหะกับพระมเหสี ๑๘. พระราชบุตร ยอมปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ตามประสาพ่อลูกหรือไม่ เพราะเหตุใด ๑๙. เหตุใด ในนิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ พระวิกรมาทิตย์จึงไม่ยอมพูดโต้ตอบกับเวตาลเหมือนดั่งเช่นทุกครั้งมา แสดงให้เห็นว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

แงงง ฮืออมีไคช่วยเค้าได้มั้ยคะ😭😭

14:47 พฤ. 1 ก.ย. liveworksheets.com 0 2. ชื่อหนังสือ: ชีวิตของข้าพเจ้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์ก้าวหน้า ใบงานเรื่องการเขียนบรรณานุกรม คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชื่อผู้แต่ง:กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์การศาสนา ปีที่พิมพ์: 2527 เรียงลำดับบรรณานุกรม Globish Chinese อ-นามสกุล. 3. ชื่อผู้เขียน: ศ.น.พ.สุด แสงวิเชียร ชื่อหนังสือ: ปัญหาวัดพนัญเชิง ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์: พระนครศรีอยุธยา สํานักพิมพ์วัฒนธรรม ปีที่พิมพ์: 2557 4. ชื่อผู้เขียนบทความ: ชวนะ ภวกานนท์ ชื่อบทความ: ธุรกิจสปาไทยน่าจะก้าวไกลไปกว่านี้ เข้าถึงได้จาก : http://www.businessthai.co.th วันเดือนปีที่สืบค้น : วันที่ 25 ธันวาคม 2548 ปีที่แต่ง:2548 XO ม.5/. เลขที ชื่อผู้แต่ง:เฮเลนเคลเลอร์ สถานที่พิมพ์: นนทบุรี ปีที่พิมพ์: 2512 สอนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือ LIVEWORKSHEETS เปิด f P e *26% 0 Ⓡ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยนะคะ เราทำไม่เป็น

จงหา วิธีทำ ถ้า A, B และ C เป็นเซตจำกัดแล้ว จำนวนสมาชิกของ AUBUC หาได้จาก ตัวอย่างที่ 3) จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน เรียนวิชาภาษาไทย 39 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 25 คน เรียนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย 29 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา (ใช้แผนภาพในการแก้ปัญหา จงหา 2) มีกี่คนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา 1) มีกี่คนที่เรียนเพียงวิชาเดียว วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ จากโจทย์สามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้ A B U จากแผนภาพจะได้ หน้า 30 นักเรียนที่เรียนเพียงวิชาเดียว นักเรียนที่ไม่เรียนพิเศษ คน ตัวอย่างที่ 4) จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน เรียนวิชาภาษาไทย 39 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 25 คน เรียนวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย 29 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา (ใช้สูตรในการแก้ปัญหา) 1) มีกี่คนที่เรียนเพียงวิชาเดียว 2) มีกี่คนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา คน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/36