ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะให้ทำเป็นวิธีทำในแต่ละข้อค่ะโดยคำที่ทำมาจะต้องตรงกับเฉลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบกลางภาค 2/2566 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (631102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดคือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยน เหรียญ 2 อันพร้อมกัน 1 ครั้ง A 2 วิธี (B) 4 วิธี C 6 วิธี D 8 วิธี 2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าหรือออกประตูใดก็ได้ ได้ทั้งหมดกี่วิธี (A) 16 วิธี C 8 วิธี B 12 วิธี D 4 วิธี 3. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าประตูหนึ่ง เดินออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่ง ไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 4 วิธี B 8 วิธี (C) 12 วิธี D 16 วิธี ให้นำเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 ไปใช้ในการสร้าง รหัสผ่าน 4 หลัก จะได้จำนวนรหัสผ่านทั้งหมด จำนวน โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน A 300 จํานวน B 450 จํานวน C 240 จํานวน (D) 360 จำนวน 5.สินมีเสื้อสีต่างกันอยู่ 4 ตัว กางเกงที่มีสีต่างกันอยู่ 3 ตัว และรองเท้าสีต่างกันอยู่ 2 คู่ สินจะมีวิธีการ แต่งตัวไปเที่ยวได้กี่วิธี A 9 วิธี C 24 วิธี ตอนที่ 2 จงเติมหาค่าตอบให้ก B 12 วิธี D 18 วิธี 9 10 18 19 20 B 6 35 © 7 วิธี D 4 35 7. ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ 7,776 แบบ ให้หาว่าทอดลูกเต๋ากี่ครั้ง A 7 ครั้ง C5 ครั้ง B 4 ครั้ง D 6 ครั้ง 8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธี ที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้ม และลูกเต๋ลูกที่ 2 ขึ้นแต้ม มากกว่า 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A มีทั้งหมด 3 วิธี C มีทั้งหมด 2 วิธี 6. ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จำนวนวิธีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหรียญจะขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง ZpGrade.com Y ตรงกับข้อใด A 5 วิธี 9. นิยามของ n! คือข้อใด An x (n-2) x (n-4) x (n-6) x (n-8) Bnx (n-1) x... x 3 x 2x1 C nx(n+1)x(n+2) x... x 1 1. 1x2x3x4xn 10. 0! มีค่าเท่าใด A-1 C หาค่าไม่ได้ 11.ผลลัพธ์ของ A 88 C 44 B มีทั้งหมด 6 วิธี D มีทั้งหมด 9 วิธี 11! 5!7! BO D) 1 เท่ากับข้อใด B66 D 22

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

(ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏼👇🏻) 1.โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง " ปลาในอ่าง เก็บน้ำบ้านตรอก โครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ" ... อ่านต่อ

7.หัวข้อ รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ อยู่ ใขั้นตอนใดของการทำโครงงาน ก. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข. การคิดและเลือกหัวเรื่อง ค. การนำเสนอผลงาน ง. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 8.สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรกในการทำโครงงาน »k คือทําอย่างไร ก. เตรียมสถานที่ที่จะทำโครงงาน ข. สอบถามเรื่องที่จะทําจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค. ศึกษาหาสถานทที่ที่จะประกวด ง. คิดหัวเรื่องที่จะทํา 9.ข้อใดไม่จัดเป็นครงงานวิทยาศาสตร์ ก. การทํายาหม่องจากสูตรที่คิดขึ้นเอง การทําการทดลองเรื่องการสกัดสารกําจัด ศัตรู พืชจากสะเดาซึ่งซ้ำกับการทดลองของนัก วิทยาศาสตร์ ข. ค. การประกอบอาหารแปลกๆตามสูตรอาหารที่ คิดขึ้น ง. การสํารวจปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต ดอนเมืองโดยแยกตามอาชีพของประชาชน 10.การเค้าโครงร่าง หรือเค้าโครงงานนำ เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น และค่า ปรึกษาว่าจะนําเนินการอย่างไร ก. กำหนดขอบเขตของการศึกษา ข. การวางแผนวิธีการดำเนินงาน ค. การกําหนดปัญหาหรือที่มาของโครงงาน ง. กำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 11.เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด ก. บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ข. ค. ภาคผนวก ง. บรรณานุกรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า เป็นเรื่องพันธุกรรม (วิชาชีวะ)🥹

แบบฝึกหัดพันธุกรรม 1. ในการผสมพันธุ์ข้าวโพดเมล็ดสีเหลืองกับข้าวโพดเมล็ดสีขาว ปรากฏว่าได้รุ่นลูกที่มีเมล็ดสีเหลืองทั้งหมด ต่อมานำต้นข้าวโพดรุ่นลูกนี้ผสมกันเอง พบว่าในรุ่นต่อมา บางส่วนเป็นข้าวโพดเมล็ดสีเหลือง บางส่วนเป็น ข้าวโพดเมล็ดสีขาว แสดงว่าลักษณะใดเป็นลักษณะเด่นของข้าวโพดพันธุ์นี้ - 2. การผสมพันธุ์ถั่วต้นสูงที่เป็นเฮตเตอโรไซกัส กับถั่วต้นเตี้ย (กำหนด T = สูง t = เตี้ย) ลูกที่เกิดมาจะมีจีโนไทป์ (Genotype) กี่แบบ อย่างไรบ้าง 3. ถ้านำต้นถั่วฝักสีเขียวที่เป็นพันธุ์แท้ ผสมกับต้นถั่วฝักสีเหลือง (กำหนดให้ G = ผักสีเขียว g = ฝักสีเหลือง) จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์ (Phenotype) แบบ อย่างไรบ้าง 4. สิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์ AaBBCC จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปแบบจีโนไทป์แตกต่างกันได้กี่แบบ อย่างไรบ้าง 5. ลักษณะดอกสีม่วง (A) และเมล็ดกลม (R) เป็นลักษณะเด่น ลักษณะดอกสีขาว (a) เมล็ดขรุขระ (1) เป็น ลักษณะด้อย เมื่อผสม AaRR X AaRr แล้วได้ลูกทั้งหมด 320 ต้น จะมีลูกพันธุ์ทางจำนวนเท่าไร 6. เด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะบางอย่างที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อย เช่น ผมตรง สายตาสั้น เป็นต้น ทั้งที่ พ่อและแม่ไม่ปรากฏลักษณะเช่นนั้น จงอธิบายว่าเป็นเพราะเหตุใด 7. เด่นชัยเป็นคนที่มีลักยิ้ม ซึ่งเป็นลักษณะเด่น แต่พ่อของเด่นชัยไม่มีลักยิ้ม โอกาสที่ลูกสาวของเด่นชัยจะมีลักยิ้ม คิดเป็นร้อยละเท่าไร และภรรยาของเด่นชัยก็ไม่มีลักยิ้ม 8. แม่มีเลือดหมู่ 9 พ่อมีเลือดหมู่ AB ลูกของพ่อแม่คู่นี้จะมีหมู่เลือดใดได้บ้าง 9. ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานสองครั้ง สามีคนแรกของเธอมีเลือดหมู่ A และลูกจากการแต่งงานครั้งแรกมีเลือดหมู่ - ส่วนสามีคนที่สองมีเลือดหมู่ B และลูกจากการแต่งงานครั้งที่สองมีเลือดหมู่ AB หมู่เลือดของผู้หญิงคน นี้คือหมูโด 10. โรคตาบอดสี (Color Blindness) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม X ในครอบครัวหนึ่ง พ่อตาบอดสี แม่ตาปกติ ลูกชายคนแรกตาบอดสี ถ้าลูกคนต่อไปเป็นผู้หญิง โอกาสที่ลูกสาว จะตาบอดสีคิดเป็นร้อยละเท่าไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ให้นักเรียนออกแบบ/อธิบายการใช้พื้นที่ดิน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตร การคาและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยี... อ่านต่อ

22:44 กิจกรรมที่ 4 ออกแบบประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ คําชี้แจง... ให้นักเรียนออกแบบ/อธิบายการใช้พื้นที่ดิน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยี การจัดการ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จากสถานการณ์ที่กำหนด ให้ ทำลงในกระดาษ A 4 (วาดภาพประกอบ) สถานการณ์ คุณปู่พอเพียง หลังจากเรียนจบ ป.ตรี คุณปู่ได้มอบปัจจัยการผลิตได้ดังนี้ >>> - ที่ดินให้นักเรียนจํานวน 5 ไร่ -ทิศเหนือติดภูเขา al 19 7 -ทิศตะวันออกติดกับสวนผลไม้ของนาย ก -ทิศตะวันตกติดกับสวนยางพาราของนาย ข ทิศใต้ติดถนนสายเชียงคำ - น่าน โดยปลูกลำไย จำนวน 2 ไร่ เงาะ 1 ไร่ มา 5 ปีแล้ว สวนแห่งนี้กําลังให้ผลผลิต... >>>เงินสด 750,000 บาท >>> อาคารเปิดโล่งขนาด 30 ตารางเมตร พร้อมห้องครัว และห้องนํา 1 ห้อง >>>รถไถ ขนาดเล็ก 1 คัน เกณฑ์การประเมินผลงาน รายการประเมิน ขอ 1 ประยุกต์ใช้ครบทุกด้าน (เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ) 2. การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหมาะสม 3. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4. ถูกต้องตามหลักปรัชญาศกพ. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 5. ตรงต่อเวลา 6 ออกแบบได้สร้างสรรค์ สวยงาม ตรงประเด็น เขียนอธิบายการประกอบการออกแบบได้อย่างเข้าใจ รวม ผลงานการออกแบบ คะแนน 9 2 2 5 2 5 5 30

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

help TT ช่วยด้วยค่ะ

> 109,819,010 ANDON TUN 4 - สมมติว่าหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเลขโดด 1 ตัวที่ไม่ใช่ 0 ตามด้วยพยัญชนะไทย 2 ตัว และจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน 4 หลัก 1 จำนวน โดยพยัญชนะที่นำมาใช้กำหนดหมายเลขทะเบียนรถยนต์ มีเพียง 35 ตัว (พยัญชนะที่ไม่น่ มาใช้ มี 9 ตัว ได้แก่ ฃ ฅ ซฎ ฑ ป ผ ฝ ห และมีหมวดหมายเลขทะเบียนที่ไม่ใช้ทั้งหมด 4 หมวด ได้แก่ งง จนศพ ติด) จงหาว่าหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน กรุงเทพมหานคร จะมีได้สูงสุดที่หมายเลข 1 7. สร้างจำนวนสามหลักที่มากกว่า 300 จากเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยเลขโดดในแต่ละ หลักไม่ซ้ำกัน ได้ทั้งหมดจำนวน 3 ข้อสอบประเภทให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จชุดหนึ่งมี 10 ข้อ จงหาจำนวนวิธีที่นักเรียน = 299 คนหนึ่งจะทำข้อสอบชุดนี้ โดยจะต้องตอบคำถามครบทุกข้อ - ในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้ง จงหา 1) จํานวนวิธีที่ผลรวมของแต้มเท่ากับเจ็ด 2) จำนวนวิธีที่ผลรวมของแต้มไม่เท่ากับเจ็ด 10. มีหนังสือที่แตกต่างกัน 6 เล่ม ต้องการนำหนังสือมา 4 เล่ม เพื่อจัดเรียงเป็นแถวบนชั้นวาง หนังสือชั้นหนึ่ง จงหาจํานวนวิธีทั้งหมดในการจัดเรียงหนังสือ 1. ถ้าต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งจากผู้สมัคร 50 คน ซึ่งประกอบด้วยนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ และเหรัญญิก ตำแหน่งละ 1 คน โดยที่กรรมการคนเดียวกัน จะทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งไม่ได้ จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการชุดนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธี 12. กำหนดจุด 10 จุด บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง ถ้าต้องการลากส่วนของเส้นตรงที่มี 2 จุด จากจุด 10 จุดนี้เป็นจุดปลาย จะได้ส่วนของเส้นตรงทั้งหมดที่เส้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13. ถ้าต้องการจัดคน 5 คน ยืนเป็นแถวเพื่อถ่ายรูป โดยแต่ละครั้งที่ถ่ายรูปจะมีคนอย่างน้อย 3 คน จงหาว่าจะมีภาพที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดภาพ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/156