ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ง CH, Co0 H 4. เปรียบเทียบกรด 2 ชนิด คือ กรดเอทาโนอิก (K, = 1.8 x 10 ) และกรดไนตริก ได้ข้อสรุป HNO, ดังนี้ กรดน้ำส้ม ก. สารละลาย 0.01 HNO, มี pH ประมาณ 2 ข. สารละลาย 0.5 M HNO, มี pH น้อยกว่าสารละลาย 0.1 M กรดเอทาโนอิก ค. สารละลายที่ประกอบด้วย 0.1 โมล กรดเอทาโนอิก และ 0.1 โมล โซเดียมเอทานอล จัดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ที่ดี ง. สารละลายที่เตรียมจากลิเธียมไฮดรอกไซด์และกรดไนตริกที่มีจำนวนโมลเท่ากันจะมีDH สูงกว่าสารละลายที่เตรียมจากลิเธียมไฮดรอกไซด์ และกรดเอทาโนอิกที่มีจำนวนโมล เท่ากัน ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ง. เท่านั้น 2. ก. และ ค. 3. ข. และ ง. 4. ก., ข. และ ค.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

วอนผู้รู้ค่ะฟังครูสอนไม่เข้าใจเลย555555

372 จากข้อมูลการทดสอบสารต่างๆ สารทั้ง 4 น่าจะเป็นสารใด (x หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง) แป้ง น้ำตาลทราย กลูโคส ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สำลี สาร ทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกซ์ การละลาย ก่อนต้มกับ HCL หลังต้มกับ HCI ก่อนต้มกับ HCL ในน้ำ หลังต้มกับ HCL เกิดสารสีน้ำเงิน เล็กน้อย เกิดตะกอนสีแดงอิฐ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ X X X ละลาย X *****8 ไม่ละลาย X X X เกิดตะกอนสีแดงอิฐ ละลาย X X X ในการทดสอบน้ำตาล จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก) สารละลายเบเนดิกซ์ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ และน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ ข) Cน ถูกออกซิไดซ์ไปเป็น Cน ค) เกิดตะกอนสีแดงอิฐของ CuO ง) น้ำตาลโมเลกุลคู่บางชนิดไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ 4. สาร A เมื่อละลายในน้ำอุ่นจะมีลักษณะเป็นคอลลอยด์ เมื่อนำคอลลอยด์นี้ไปต้มกับกรด HCL และทำให้เป็นกลาง ด้วยสารละลาย NaOH หลังจากนั้นจึงต้มกับสารละลายเบเนดิกต์ มีตะกอนสีส้มเกิดขึ้น ถ้านำสาร A มาทดสอบต่อ จงพิจารณาว่าแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด ก) นำ A ไปหมักด้วยยีสต์ จะได้สารที่ติดไฟได้ ข) คอลลอยด์ A เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ ค) หยดสารละลายไอโอดีนลงในคอลลอยด์ A จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ง) สารที่ได้หลังการต้มกับ HCI คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเพียงอย่างเดียว 5. 12.2 กรดอะมิโนและโปรตีน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคั้บแค่ข้อ1-3ก็ได้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ

5 Page View A* Read aloud 7 Draพ * Highlighน คำถามเคมีพื้นฐานส่วนที่ 8 1. จงเขียนปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนในน้ำต่อไปนี้ HNO, , HCOOH , CH,NH, , CHgN 2. จงเรียงลำดับความแรงของกรดต่อไปนี้จากน้อยไปหามาก 3 CHyCOOH , HCN , HCOOH , HNO) 3. จงเรียงลำดับความแรงของเบสต่อไปนี้จากน้อยไปหามาก NHง , CHNH) CH,N , CH,NH2 4. จงเขียนปฏิกิริยาการสะเทินต่อไปนี้ 4.1 HNO, กับ KOH 4.2 HCN กับ NaOH 4.3 NH4OH กับ HNO3 4.4 NH,OH กับ HCN 5. จงอธิบายการไทเทรตกรดเบสแบบใช้อินดิเคเตอร์และแบบใช้ขั้วไฟฟ้า 6. ตัวอย่างกรดซัลฟุริก(H,SO,) ปริมาตร 50 mL ถูกไทเทรตด้วย NลOH เข้มข้น 0.10 M ปริมาต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/8