ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

กิจกรรมที่4 ทำยังไงหรอครับ มีใครพอจะรู้ไหมครับ นั่งหามาทั้งวันแล้วหาคำตอบไม่ได้ครับ

ราคาต่าง ๆ ของสินค กิจกรรมที่ 4 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามโดยวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานจากตารางที่กำหนดให้และเขียนกราฟแส ความเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์และอุปทาน Analis polus Houses SO P (บาท) la boo at 4 D 1.ครอบครัวสมหญิงมีความต้องการบริโภคนมอย่างไร 2.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคนมของครอบครัวสมหญิง 3.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมของผู้ผลิต 4.ในช่วงใดที่ปริมาณการบริโภคนมกับความต้องการผลิตนมมีความพอดี mo 3o and Q สตร 2. อะไรเป็น สัปดาห์ 3. ตัวแป 4. ถ้าอุป 5. ถ้า 6. ก ******* 7. ....... 8.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล จงตอบคำถาม ข้อต่อไปนี้ ใบงาน เรื่อง ยุคภูมิธรรม ารฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่เป็นขบวนการทางความคิด 1. ยุคภูมิธรรมหมายถึง... ขบวนการที่สิ่ง เกี่ยวกับลักในแบบที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ bb ว 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 'T' ปัจจัยการเกิดสมัยภูมิธรรมมาจาก กษัตริย์องค์สำคัญในยุคภูมิธรรมได้แก่ ประเทศรัสเซีย มีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระนางค์ทรีนที่ 2 มหาราชินี ประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 มหาราช ประเทศออสเตรีย มีพระเจ้าโจเซฟที่ 2 3. แนวคิดของนักปรัชญาทางการเมืองคนใดมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติในฝรั่งเศส 4. การทำสงครามในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจากอะไร 5. การปฏิวัติในฝรั่งเศสมีสาเหตุจากอะไรและส่งผลต่อฝรั่งเศสอย่างไร OFREN สาเหตุ : ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม * ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครอง ส่งผล CONTORTIES BUSI การปกครองเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ 6. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เกิดขึ้นในประเทศใดและส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องได เกิดจินในประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิฐาน ของพลเมือง ค.ศ. 1999 ( 8 of Sights) เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3.3 อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ (1.1 .4-6/13) ผู้ใหญ่ลีได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หลังรับตำแหน่งได้ไม่นาน ผู้ใหญ่ลีก็เริ่ม หลงระเริงในอำนาจ โดยการใช้อำนาจเกินขอบเขต ปกครองโดยมิชอบ ไม่ฟังความคิดเห็นของ ชาวบ้าน เห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป บริหารงานไม่โปร่งใส ทั้งยังมีการ ทุจริตคอร์รัปชันในหลายๆ ด้าน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้าน จึงได้รวมตัวกันส่งเรื่องร้องเรียนไปยังอำเภอ เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่ลี หากนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ลีจะนำหลักธรรมใดต่อไปนี้ มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงตน พร้อมอธิบาย วิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อธิปไตย 3 ทศพิธราชธรรม 10 ธรรมที่เลือก คือ 1. เหตุผลที่เลือก แนวทางแก้ไขปัญหา - ผลจากการใช้ธรรมดังกล่าว ข้อคิดที่ได้จากกรณีศึกษา สาราณียธรรม 6 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะของม.6

เรือไปถึงเรื่อง ราชนาวีของเจ้าชาย สเป็นสนธิสัญญา กับประเทศอะไร in กล้ - เลโอนาร์โด ดา วินชี งานประพันธ์เรื่องใดที่กล่าวถึงเมืองใน ง 6. คนใหม่ของชาติตะวันตก อเศรษฐกิจและระบบ อุดมคติ n Sonnet The Prince 7. การปฏิรูปศาสนามีสาเหตุมาจากอะไร ก ศาสนจักรไม่มีพิธีกรรม ข ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป ค ศาสนจักรมุ่งเน้นหลักธรรมมาก เกินไป ง ไม่มีข้อใดถูก 8. นิกายคาลวินแพร่หลายอยู่ในประเทศใด ก อังกฤษ ฝรั่งเศส ข เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เดียวกันทั่วยุโรป วิทยาเกิดแนวคิดอะไร A Macbeth s Utopia ค เนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ ง - อังกฤษ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 9. ข้อใดคือผลจากการปฏิรูปศาสนา ก เกิดกระแสชาตินิยม A ข เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชาวอังกฤษหันมานับถือนิกายเทอร์ ระบอบรัฐชาติอ่อนแอลง และอำนาจ กลับคืนสู่ศาสนจักร 7700 คอน 1. W

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

แต่งประโยคตอนที่2ให้หน่อยค่ะ ของม.6ค่ะ

พบก รายชฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 กิจกรรมที่ 16 สืบค้นเรื่อง การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก จับคู่กับเพื่อน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบดินแดนใหม่ของชาติตะวันตกและ (1) จับคู่คำโดยนำตัวอักษรหน้าคำทางขวาไปเติมหน้าเลขข้อหน้าคำทางซ้ายมือ แล้วนำคำ ทำกิจกรรมที่กำหนดให้ แต่ละคู่ไปแต่งประโยคบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คู่ละ 1 ประโยค ตอนที่ 1 จับคู่ 56 1. บาร์โทโลมิว ดีอัส - 2. วัสโก ดา กามา ") DU 3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - 4. สเปน 5. สันตะปาปาอะเล็กซานเดอร์ที่ 6 6. โปรตุเกส 7. อาฟองโซ เดอ อัลบูเกร์เก 8. เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน 9. วิลเลียม เจนซ์ 10. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ตอนที่ 2 แต่งประโยค ก ทวีปออสเตรเลีย ข ทวีปอเมริกา ค กาลิกต ง มะละกา จ สนธิสัญญาทอร์เดซียส 2 แหลมกู๊ดโฮป ช ทวีปอเมริกาใต้ ซ หมู่เกาะฟิลิปปิน ณ กองทัพเรืออาร์มาดา ญ จักรวรรดิทางทะเลในเอเชีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมจีน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ คำชี้แจง จงนำคำในกรอบสี่เหลี่ยมไปใส่หน้าข้อความที่กำหนดให้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา แบบฝึกหัด วิชา ส 33101 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ชื่อ ชั้น 24. 25. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ราชวงศ์ชาง ราชวงศ์โจว ราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ซ้อง ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์ถัง เลขที่... บ้านเมืองเกิดความแตกแยกแบ่งเป็น 3 ก๊ก และหกราชวงศ์ สร้างกําแพงเมืองจีน ยุคทองของวัฒนธรรมจีน มีการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม มีการส่งพระภิกษุยวนชาง หรือพระถังซัมจั๋งไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดีย มีชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในราชสำนัก คือ มาร์โค โปโล ชาวอิตาลี มีนักปราชญ์ที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ขงจื๊อ เม่งจื้อ จีนเริ่มเป็นจักรวรรดิ มีขุนนางตำแหน่งสำคัญเกิดขึ้น คือ วันที มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซี มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่ เป็นสมัยที่มีการกำจัดแนวความคิดต่างๆ และมีการทำลายตำราของขงจื้อ เป็นสมัยที่จีนรุ่งเรืองด้านการค้า กษัตริย์จะเรียกตัวเองว่า “โอรสของสวรรค์” มีประเพณีการรัดเท้าสตรี การใช้ลูกคิด - ตรงกับสมัยอยุธยาของไทย มีความสามารถในการใช้กองทัพม้าและธนู เชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ ให้ชายจีนไว้ผมหางเปียและใส่เสื้อแบบแมนจู เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสอบเพื่อเข้ารับราชการ หรือเรียกว่าการสอบจอหงวน มีเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม คือ เปาบุ้นจิ้น เป็นสมัยที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกบนกระดองเต่า กระดูกวัว นำเอาปรัชญาของขงจื้อมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

หาเฉลยคะหรือว่าช่วยหน่อยคะ

Homework กิจกรรมที่ 3.3 อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ ผู้ใหญ่ลีได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หลังรับตำแหน่งได้ไม่นาน ผู้ใหญ่ก็เริ่ม หลงระเร็งในอำนาจ โดยการใช้อำนาจเกินขอบเขตปกครองโดยมิชอบ ไม่ฟังความคิดเห็นของ ชาวบ้าน เห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป บริหารงานไม่โปร่งใส ทั้งยังมีการ ทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายๆ ด้าน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้าน จึงได้รวมตัวกันส่งเรื่องร้องเรียนไปยังอำเภอ เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่ หากนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่จะนำหลักธรรมใดต่อไปนี้ มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงตน พร้อมอธิบาย วิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ธิปไตย 3 ท พัชราชธรรม 10 1. ธรรมที่เลือก คือ 2. เหตุผลที่เลือก 3. แนวทางแก้ไขปัญหา 4. ผลจากการใช้ธรรมดังกล่าว 5. ข้อคิดที่ได้จากกรณีศึกษานี้ สาร ยธรรม 6 10 วิปัสสนาญาณ 9 ห่งคล 30 31

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/82