ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

สอบถามหน่อยค่ะ งงมากๆเลย ทำไมถึงคำตอบไม่เหมือนกันเหรอคะ ในเมื่อถามว่าข้อไหนถูกต้องแต่ภาพที่1กลับเฉลยคนละอย่างกับภาพที่2 (ข้อสอบคนละปีนะคะ) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️

กัยวิชา 19 สังคมที สุท ก 13 - รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา . เทศ หน้า 13 ! วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 น เวลา 1530-17.00 น. 20. ข้อใดเป็นข้อความที่(กต้องสําหรับระบบกฎหมายไทย 1. ระบบกฎหมายะไทย ม. เป็นระบบชีวิลลอวัดตั: ัชกาลที่ ๑เพราะใช้ “กฎหมาย ตราสามตดวง” ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก วิวิจคลวงง ป ก 2. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบชิวิลลอว์เพราะใช้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย " "ว ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก - " » ง ระบบถฎหมวยไทยเป็นระบบริวิลลอร์ฉังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะประกาศใช้ “ประมวลกฎหม่ายอ่าญา” - 5. 'กรมหลวงราชบุรี% พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเป็นผู้เลือกให้ใช้ระบบประมวล กฎหมายในประเทศไทย -
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วงหน่อยงับ ประวัติ

เรื่อง อารยธรรมกรีก กิจกรรม จงเติมคําในข่องว่าง ฮู่ฉั. ซี ๑. ที่ตั้งของอารยธรรมกรีกโบราณ. ๒. อารยธรรมมิโนน คื: ๓. อารยธรรมไมซินี คือ.. ๕. มหากาษย์อีเลียด และโอดิสซีย์ ผลงานของ... ๕. อารยธรรมเฮเลนหรืออารยธรรมกรีก - ศูนย์กลางการปกครอง. - นครรัฐที่สําคัญ ได้แก่. : ง ใบเรื , เอเธนส์เป็นนครรัฐที่โดดเด่น ในเรื่อง.. ๒. ซ. สปาร์ตามีระบอบการปกครองแบ. ๕. กรีกได้รับสมญาว่ ฒ. ., ลักษณะสถาปัตยกรรมของกรีกโบราณ คือ. - ลักษณะหัวเสาของกรีก แบบดอริ| 'แบบไอโอนิก... แบบโครินเทียน., ๑๐. บุคคลสําคัญด้านปรัชญา - โซเครตี - เพลโเ - อริสโตเติล. ๑๑. ตั้นตํารับการแสดงนาฏยกรรมของชาวกรี... ๑๒. อารยธรรมเฮเลนิสติก
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

ชื่อ 5 ขั้ ย ..-ไลขที่...... ซ่ 7, ง จั 4 ตอนที 2 2.1 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ เชื่อมโยงกับข้อมูลข้อที่ 1-10 ให้สัมพันธ์กัน ก. อาณาจักรทวารดี ข. อาณาจักรละโว้ ค. อาณาจักรสุพรรณภูมิ ง. อาณาจักรโคตรบูรณ์ จ. อาณาจักรหริภุญชัย ฉ. อาณาจักรโยนกเชียงแสน ช. อาณาจักรล้านนา ซ. อาณาจักรศรีวิชัย ณ. อาณาจักรตามพรลิงค์ - 1.ศาสนาสถานที่สําคัญคือ พระบรมธาตุไชยา อําเภอไชยา เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปสําริดปางนาคปรก อําเภอไชยา 2. มีการขุดพบเหรียญจารึกภาษาสันสกฤตว่า “ศรีทวารวดีศวรปุณย” แปลว่า การบุญของผู้เป็น ใหญ่ของศรีทวารวดี ที่จังหวัดนครปฐม 3. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณลุ่มแม่นําสุพรรณบุรี มีเมืองแถบลุ่มแม่นําสุพรรณบุรี ท่าจีน แม่กลอง และ ศู ว ว ว ว เพชรบุรีอยู่ในอํานาจ 4. เรื่องราวของอาณาจักรปรากฏอยู่ในตํานานสิงหนวัติกุมารและตํานานลวจังกราช มีศูนย์กลาง ของอาณาจักรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน 5. หลักฐานสําคัญพระปรางค์สามยอด เทวสถานปรางค์แขก เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รูป สลักพระพรมบนแผ่นศิลา ท่รัจจว ศึ เนื้งเซี่ - ๓ 0 09 0 6. มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จนถึง ล6 ดินแดนฝั่งช้ายของแม่นําโขง ลั ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคือ พระยามังรายมหาราช มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ศาสน สําคัญเช่น วัดเจดีย์เจ็ดยอด 8. ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ว ส ม้างภี นกณัตริย์ละโว้ส4สี้. 9. ตามตํานานจามเทวีวงศ์กล่าวว่า ฤาชีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองและขอให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อพระ วงศ์มาปกครอง 10. เป็นอาณาจักรแรกที่มีปรากฏหลักฐานแน่นอนชัดเจนในประเทศไทย ง "“ 2 ส, ง ฆ ฮ่ 2. 2.2 นักเรียนคิดว่าแนวคิดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย แนวคิดใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จงอธิบาย
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

แนวคำตอบควรเป็นประมาณไหนคะ รบกวนแสดงความเห็นทีค่ะ

สถานการณ์ที่ ๓ นักเรียนจะทําอย่างไร เมื่อขณะทําข้อสอบ ระดมความคิด นร ขั้น..ม6 1 เพื่อนสนิทแอบสะกิดนักเรียนเพื่อถามคําตอบ กลั่นกรองความคิด สรุปความคิด
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

อยากทราบว่าเป็นวิธีคิดแบบไหนคะ

7. เมือเกิดปัญหาอากาศเป็นพิษรอบ ชุมชนทําให้ชาวบ้านต้องช่วยกันแก้ ปัญหา ดังนันชาวบ้านทุกคนต้องช่วย กันคิดแบบใด ก. คิดแบบอริยสัจ ข. คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม ค. คิดแบบคุณ-โทษและทางออก ง. คิดแบบแยกแขยะส่วนประกอบ
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับข้อ 6,7,8,9

| พุเนรเวพยากาศ การเกิดช่องโหว่ของ ชันโอโซน " การสูญเสียพืนทีป่า ๓ ซ 87. ว ฬ่ 7 ๕ ง ส 2 6. ให้นักเรียนยกตัวอย่างเกียวกับองค์กรต่างๆ ภายในประเทศที่สนใจและมีบทบาทในถารป้องกันและแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในประเทศไทย [ ชื่อองค์กร | วัตถุประสงค์/หลักการ ม ฆ่ บทบาทหนาท 1 ประโยชน์ทีเกิดขึนต่ ประเทศชาติ
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้าชีวิตและความตายกับการสร้างสรรค์ความเจริญ ของเมโสโปเตเมียค่า ช่วยหน่อยนะคะ ส่งงานวันจันทร์แล้ว🥺

1/59