ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะจะสอบพรุ่งนี้แล้วเป็นวิชาคณิตเพิ่มพูนของม.2ค่ะ

AIS lจบ @ ง (100 21:32 - กิจกรรมที่ 3 ม.2.pdf ซ : กิจกรรมที่ 3 1. ถ้าเริ่มต้นด้วยรูปสี่เหลี่ยม และใช้วิธีการทำนองเดียวกับรูปสามเหลี่ยม ให้สร้างรูปสี่ในชั้นที่ 2 และในชั้นที่ 3 พร้อมทั้งหาจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 2 และในชั้นที่ 3 โดยกำหนดจำนวนที่จุดยอดมุม มาให้ดังรูป 43 -22 29 -15 2. จากข้อ 1 จงหาผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในแต่ละขั้น 3. ผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 2 และผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูป สี่เหลี่ยมในชั้นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 4. ผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 3 และผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูป สี่เหลี่ยมในชั้นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 5. ผลรวมของจำนวนที่จดยอดมมของรปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 4 และผลรวมของจำนวนที่จดยอดมมของรูป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะจะสอบพรุ่งนี้แล้วเป็นวิชาคณิตเพิ่มพูนของม.2ค่ะ

AIS lจบ @ ง (100 21:32 - กิจกรรมที่ 3 ม.2.pdf ซ : กิจกรรมที่ 3 1. ถ้าเริ่มต้นด้วยรูปสี่เหลี่ยม และใช้วิธีการทำนองเดียวกับรูปสามเหลี่ยม ให้สร้างรูปสี่ในชั้นที่ 2 และในชั้นที่ 3 พร้อมทั้งหาจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 2 และในชั้นที่ 3 โดยกำหนดจำนวนที่จุดยอดมุม มาให้ดังรูป 43 -22 29 -15 2. จากข้อ 1 จงหาผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในแต่ละขั้น 3. ผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 2 และผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูป สี่เหลี่ยมในชั้นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 4. ผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 3 และผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูป สี่เหลี่ยมในชั้นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 5. ผลรวมของจำนวนที่จดยอดมมของรปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 4 และผลรวมของจำนวนที่จดยอดมมของรูป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะจะสอบพรุ่งนี้แล้วเป็นวิชาคณิตเพิ่มพูนของม.2ค่ะ

AIS lจบ @ ง (100 21:32 - กิจกรรมที่ 3 ม.2.pdf ซ : กิจกรรมที่ 3 1. ถ้าเริ่มต้นด้วยรูปสี่เหลี่ยม และใช้วิธีการทำนองเดียวกับรูปสามเหลี่ยม ให้สร้างรูปสี่ในชั้นที่ 2 และในชั้นที่ 3 พร้อมทั้งหาจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 2 และในชั้นที่ 3 โดยกำหนดจำนวนที่จุดยอดมุม มาให้ดังรูป 43 -22 29 -15 2. จากข้อ 1 จงหาผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในแต่ละขั้น 3. ผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 2 และผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูป สี่เหลี่ยมในชั้นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 4. ผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 3 และผลรวมของจำนวนที่จุดยอดมุมของรูป สี่เหลี่ยมในชั้นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 5. ผลรวมของจำนวนที่จดยอดมมของรปสี่เหลี่ยมในชั้นที่ 4 และผลรวมของจำนวนที่จดยอดมมของรูป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🥺

ฝากรเรียนรู้ที่ รมากาวด ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต คำชี้แจง : ยอกแบบและวาดภาพสิ่งมีชีวิตในบ่อบ้ำกลางแจ้งที่มีลูกน้ำเป็นจำนวนมาก และอธิบายรูปแบบ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต คู่สิ่งมีชีวิต รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยตั้งหน่อยค่ะ

ใบกิจกรรม เรื่อง มาช่วยกันตรวจสอบสมมติฐานกัน ให้นักเรียนศึกษาผลการทดลองที่กำหนดมาให้แล้วตอบคำถามนะคะ ตั้งสมมติฐานจากก เนตารางโดยใช้คำว่ามีผลต่อ. 1.สมมติฐาน ผลการทดลอง.. . "ตั้งชื่อตาราง ตัวอย่างเช่น ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองประเภทเครื่องดื่มมีผลต่อ ความยาวของรากกล้วยไม้ จำนวนรากของกล้วยไม้ ประเภทของเครื่องดื่ม 12 ราก 1. เครื่องดื่มชูกำลัง 6-7 ซม. 8 ราก 2. น้ำกาแฟ 3-4 ซม. 6 ราก 2-3 ซม. 3. น้ำชา 4 ราก 4. น้ำอัดลม 1 ซม. สรุปผลการทดลองจากตารางโดยจะไม่เอาผลการทดลองมาเขียน แต่ให้เปรียบเทียบว่า เครื่องดื่มประเภทใดมี จากตารางสรุปได้ว่า รองลงมา คือ ตรวจสอบตามสมมติฐานในข้อที่ 1 ว่าตรงตามสมมติฐานที่นักเรียนตั้งหรือไม่ ถ้าตรงให้ตอบว่าตรงตามสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน เพราะ..๒ ถ้าไม่ตรง ตอบไม่ตรงตามสมมติฐาน เพราะ.. 1.สมมติฐาน ผลการทดลอง. การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ แบบไม่อาศัยเพศ ชื่อ แบบอาศัยเพศ แบบไม่อาศัยเพศ 1. กล้วยหอม / 6. มันฝรั่ง 2. ส้มโอ / 7. ราวเรือง / 3. ขิง / 8. ั้นเทศ 4. สับปะรด / 9. พริกขี้หนู / 5. สาเก 10. เผือก / จากตารางสรุปได้ว่า ตรวจสอบสมมติฐาน. ื่อ แลขที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยอธิบายหรือสอนหรือช่วยตอบทีค่ะ

Write a paragraph of at least 4 sentences about one of your favorite Food. The paragraph includes the following details; (เขียนข้อความ 1 ย่อหน้า อย่างน้อย 4 ประโยค โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้) What kind of food is it? What are you like it? Tell if your food is healthy or not How often your eat it?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า ไม่เข้าใจ🙏

ค่าชีแจง ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น การสถาปนาราชธานี แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2150