ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย

19) ใช้น้ำเย็น 200 กรัม อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผสมกับน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียส แล้วได้น้ำอุณหภูมิผสม เท่ากับ 50 องศาเซลเซียส จงหามวลของน้ำร้อนที่ใช้ในการผสมครั้งนี้ กำหนดให้ C = 1 cals °C) ตอบ 20) ใช้น้ำแข็ง 25 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ผสมกับน้ำมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จงหา อุณหภูมิผสมของน้ำ (กำหนดให้ น้ำแข็ง = 0.5 cal/g °C, C = 1 calg °C, หลอมของน้ำ = 80 cals) ตอบ 21) การถ่ายโอนความร้อน หมายถึง ตอบ 22) การนําความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 23) การพาความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 24) การแผ่รังสีความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 25) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคาร เพราะเหตุใดผู้ประสบภัยจึงต้องหมอบและคลานต่ำถึงจะปลอดภัย ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

2.ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียนแผนภาพประกอบ และแรงลัพท์ที่กระทำค่อถุงทรายม... อ่านต่อ

2. ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียน แผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด แรงในแนวดิ่ง MANUS แผนภาพประกอบ และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด 3. เมื่อออกแรงดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว มีแรงใดมากระทำต่อถุงทรายบ้าง อธิบายพร้อมเขียน แรงในแนวดิ่ง แรงในแนวระดับ chauru UPPO แรงในแนวระดับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

19:37 น. X PDF ส. ใบงานคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย .p... drive.google.com AD 000 €1P ใบงานเรื่อง ภาษาจีน การยืมคำภาษาจีนเข้ามาใช้ในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็น... เพจ ภาษาไทย ใจพองโต ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเต็มคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและความหมายสัมพันธ์กัน ตัวสะกด วรรณยุกต์ ภาษาค่าโดด วรรณยุกต์ตรี ภาษาจีนแต้จิ๋ว วรรณยุกต์จัตวา ภาษาไทย สระประสม ภาษาจีนมีลักษณะคล้ายกับ.... เสียง... 47925 67 คือ เป็นภาษาที่จัดอยู่ใน... มีเสียง... ......…...................มาใช้ในภาษาไทยซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์และ.... หรือ ลงชื่อเข้าใช้ จึงทำให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์และสระตามภาษาจีนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น หน้า ..และภาษาจีนฮกเกี้ยน 3 / 5 นอกจากนี้การสะกดคำภาษาจีนใน ภาษาไทยยังใช้.. ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง 4 มาตรา ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารให้ถูกต้องตามรูปภาพที่จําหนด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000