ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

กิจกรรมที่4 ทำยังไงหรอครับ มีใครพอจะรู้ไหมครับ นั่งหามาทั้งวันแล้วหาคำตอบไม่ได้ครับ

ราคาต่าง ๆ ของสินค กิจกรรมที่ 4 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามโดยวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานจากตารางที่กำหนดให้และเขียนกราฟแส ความเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์และอุปทาน Analis polus Houses SO P (บาท) la boo at 4 D 1.ครอบครัวสมหญิงมีความต้องการบริโภคนมอย่างไร 2.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคนมของครอบครัวสมหญิง 3.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมของผู้ผลิต 4.ในช่วงใดที่ปริมาณการบริโภคนมกับความต้องการผลิตนมมีความพอดี mo 3o and Q สตร 2. อะไรเป็น สัปดาห์ 3. ตัวแป 4. ถ้าอุป 5. ถ้า 6. ก ******* 7. ....... 8.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

พอมีใครช่วยเเก้โจทย์เเละเเสดงวิธีทำได้บ้างคะ

C 08:32 น. < 1bc52bd7-9a5a-480d-8da0- 4e2d71424d8b โจทย์แก้คะแนนสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 2 (231202) 3. จากข้อ 2. มวลของวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงลื่นมีค่าเท่าใด 4. ออกแรง 100 นิวตันที่ปลายประตูซึ่งห่างจากจุดหมุน 2 เมตร ดังรูป โมเมนต์ของแรง F จะมีค่านิวตันเมตร L 1. วางวัตถุหนัก 15 นิวตัน บนพื้นราบ ออกแรงกระทำกับวัตถุไปทางซ้าย 10 นิวตัน ขนานกับพื้นราบ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากมี ค่าเท่าใด 2. ลิ่มวางอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทาน มีมวลสองก้อนถูกผูกไว้ด้วยเชือก ดังรูป แรงดึงเชือกมีค่าเท่าใด 5.มอสกับแม็กซ์เล่นไม้กระดกที่มีความยาว 4 เมตร มอสมีมวล 40 กิโลกรัม แม็กซ์มีมวล 80 กิโลกรัม มอสนั่งที่ปลายไม้ กระดกด้านหนึ่ง อยากทราบว่ามอสจะต้องนั่งอีกด้านหนึ่งห่างจากจุดหมุนเป็นระยะเท่าใด ไม้กระดกจึงจะสมดุล 6. จุ้ยขับรถเลี้ยวขวา เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่พวงมาลัย 50 นิวตันเมตร ถ้าจุ้ยออกแรงดึงพวงมาลัยข้างละ 100 นิวตัน พวงมาลัยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเมตร 7. ชายคนหนึ่งถือของมวล 10 กิโลกรัม นั่งอยู่บนรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้ารถคันนี้ เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง 20 เมตร จงหาว่าชายคนนี้ จะทำงานเท่าใด ITE 98 8. เป็นลังที่มีมวล 80 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงเป็นระยะทาง 10 เมตร ทำมุม 37 องศา ดังรูป ด้วยความเร็วคงที่ ถ้า กําหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.2 จะต้องทํางานทั้งหมดเท่าไร : 9. มวล 10 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม 30° กับแนวราบ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างผิวของวัตถุกับพื้น เอียงเท่ากับ 0.2 งานในการนำมวลนี้ขึ้นไปตามพื้นเอียงระยะทาง 5 เมตร เท่ากับ หมุนหน้าจอ 10. จงหางานอย่างน้อยที่สุดที่กรรมกรคนหนึ่งต้องทำในการดันกล่องสินค้ามวล 50 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม 53 องศา กับพื้นราบ ถึงจุดสูงจากพื้นราบ 4 เมตร ถ้าแรงเสียดทานระหว่าง พื้นเอียงกับกล่องเป็น 80 นิวตัน (กําหนด sin 53° = 4/5) ||| 11. กล่องมวล 40 กิโลกรัมถูกดึงด้วยแรงคงที่ 130 นิวตันในแนวระดับให้เคลื่อนจากจุดหยุดนิ่งไปตามพื้น ระดับที่มี สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.3 เป็นระยะทาง 5 เมตร จงหาพลังงานจลน์ของกล่องที่เปลี่ยนไป 12. วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จาก ตำแหน่ง X = 0 ไปยังตำแหน่ง X = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรง เล่น แชร์ Q ค้นหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

รบกวนทีค่ะ

1. จงหา, D และ R ของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 1) r = {(1,-4), (3, 2), (0,7), (-3,4)} 2) r= {(x, y) = RxR/ y=v 2. จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้ จงหาว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ใดไม่เป็นฟังก์ชัน 1) f= {(1,2), (4,9), (6,6)} 2) g = {(x, y) = RXR/y=x²} 3) h = {(x, y) = RXR /y = 2x + 1} 4) j = {(x, y) = RXR/x=|y|} 3. จากกราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นฟังก์ชัน y 1) = √3x+1} 3) y X X 2) 4) 1) จงเขียนฟังก์ชันแทนสิ่งที่กำหนดให้ในรูปสมการ พร้อมทั้งเขียนกราฟ 2) ถ้าส่งสินค้าที่มีน้ำหนัก 10.5 กิโลกรัม จะต้องจ่ายเงินกี่บาท y y 2)จงหาว่า จะต้องขายสินค้าชิ้นจึงจะได้กำไรมากที่สุด 3) จงหารายได้ที่มากที่สุดในข้อ 2) y=a f(-2) f() f(6) 4. กำหนดให้ f = {(-2, 1), (3,2), (0,0), (6, 10) ค่าของ f() + f(2) + f(3) - f(4) มีค่าเท่ากับเท่าใด 5. กำหนดให้ f(x) = x + 2x - 1 ค่าของ f(1) - f(-1) + f (2) เท่ากับเท่าใด 6. ค่าขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดชายแดนภาคเหนือเท่ากับ ค่าขนส่งเบื้องต้น 500 บาท บวก ด้วยค่าขนส่งที่คิดตามน้ำหนักสินค้ากิโลกรัมละ 9 บาท 7. ถ้ากำไรจากการขายสินค้า(ต่อชิ้น) เท่ากับ 100 – x บาท เมื่อ x แทนจำนวนสินค้าที่ขายได้ 1) จงเขียนสมการแสดงกำไรจากการขายสินค้า 2 ชิ้น 8. y = x - 6x + 9 จากฟังก์ชันที่กำหนดให้ จงวาดกราฟของฟังก์ชันพร้อมทั้งหา 1) ลักษณะกราฟ 2) จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดคือ... 3) โดเมนของฟังก์ชัน คือ 4) เรนจ์ของฟังก์ชัน คือ... X X

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/55