ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาาา🥺🥺🥺

Vocabulary Comprehension 1 Write the words from the box next to the correct definitions. recent awkward category gather regretful ignore deny adore cuisine realize 1. 2. area 3. missed out on 4. short time ago 5. something 6. 7. 8. 9. 10. embarrassed or nervous to collect things or people from different places into one 2. Have you before? feeling sad or sorry for something that's lost, or that you describing something that has started or happened a to understand something you didn't before; to recall a type or way of cooking to claim something isn't the truth to pay no attention to someone or something a grouping of things organized by type to like someone or something very much Grammar Practice 2 Fill in the blanks with the correct form of the given words. 1. We've only just 3. Tony has week. 4. That man has 5. I too much homework to do. (begin) to understand recent events. (contribute) anything to the local paper (be) to the gigantic mall three times this (write) seventeen novels. (feel) like going to the movies yesterday, but I had Expressions Practice 3 Circle the best expression. 1. In my experience, / I remember when people who tell a lot of jokes are more memorable. 2. What happened was / At the time, I forgot her birthday and she got offended. 3. In my experience, / One time, my brother ignored the rules and got into some serious trouble. 4. I remember when / What happened was people were allowed to swim in that river. 5. In my experience, / At the time, I had different interests than I do now.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

โอ่นยทุกคนช่วยเราหน่อย

11:01 944670% Reported speech online exercise f. X e liveworksheets.com ริ้วรอยแรกเริ่มดูลดเลือน มากกว่า 60% ใน 4 สัปดาห์ โดยยพกย์ผิวหนัง PARเS อันดับ 1 ของโลก ร93186 uage: English -ol subject: English language * Add to my workbooks (0) เ Download file pdf () Embed in my website or blog <> Add to Google Classroom (> Add to Microsoft Teams () share through Whatsapp Jeab_05 e/level: Grade 10 3+ เcontent: Grammar r contents: Reported speech question and est to this worksheet: https://www.liveworksheets.com Copy ลอรีอัล ไฮยาลูรอน เซรั่ม ริ้วรอยแรกเริ่มดูลดเลือน มากกว่า 60% ใน 4 ลัปดาห์ "OREAL เซรั่มยอดขาย อันดับ 1 ของโลก Name: Classะ Number. Reported Speech Change these direct questions into reported speech: 1. "Where is he?" She asked me where 2. "What are you doing?" She asked me what 3. "Why did yoน go out last night?" She asked me why Lout previous night. 4. แHOW is your mother?" She asked me how 5. "Where will you live after graduation?" She asked me where. after graduation 6. "Do you live in London?" She asked me if_ in London 7. "Did he arive on time?" She asked me if เon time 8. "Have you been to Paris?" She asked me if _to Paris. 9. "Can you help me?" She asked me whether

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

มีใครทำเป็นไหมครับ

12 Does she go to work by bus? Re เธอไปทำงานด้วยรถเมล์ (เป็นประจำ) หรือเปล่า? Is his work always late? งานของเขาส่งช้าเป็นประจำหรือเปล่า? Usually, can we finish this project in 3 days? ปกติเราสามารถทำโครงการนี้ได้เสร็จสิ้นใน 3 วันหรือเปล่า? Does my team often do this? ทีมของฉันทำอย่างนี้บ่อย ๆ หรือเปล่า? Does Pat know how to write that report? Exercise แพทรู้หรือเปล่าว่าจะเขียนรายงานนั้นอย่างไร? Do we think that he should do this task? Match th- พวกเราคิดว่าเขาควรทำภารกิจนี้หรือเปล่า? Grammar Exercise Fiแ in the blanks with Present Simple Tense. 1. My Colleague (work) very diligently. 2. Jimmy always (go) there after ใunch. 3. (not / feel) that it is the right way to go. We 4. This news (not / be) true at all. 5. They (not / give) us the product's formula. 6. (Is / Are) the director here right now? 7. (Do/ Does) youน (wish) to take this task? 8. (Do/Does) she. (write) this report by herself?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/10