ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำให้ดูได้มั้ยคะ

ความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมสีแดงในอนุกรมบัลเมอร์ของสเปกตรัมไฮโดรเจนมีค่า 656.2 นาโนเมตร ผลต่างของระดับพลังงานสองระดับที่ทำให้เกิดเส้นสเปกตรัมลีแดงเส้นนี้ มีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์เรื่องการนำกฏนิวตันมาใช้ (ขอบคุณล่วงหน้านะคะ)

1. รถทดลองมีมวล 4 kg เคลื่อนที่ในแนวตรงจากจุดหยุดนิ่งจนได้ทาง 100 m จะมีความเร็ว 20 m/s จงคำนวณแรงลัพธ์ที่ขึ้น 2. วัตถุชิ้นหนึ่งวางบนพื้นระดับ เมื่อออกแรงขนาด 30 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในแนวขนานกับพื้น วัตถุจะเคลื่อนไปด้วยความเร่ง 6 เมตรต่อ วินาที ถ้าเปลี่ยนไปใช้แรงขนาด 45 นิวตัน วัตถุชิ้นนี้จะมีความเร่งเท่าไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

จงระบุตำแหน่งสมดุลในการแกว่งของวัตถุที่ผูกอยู่ปลายเชือกและตำแหน่งสมดุลในการสั่นของวัตถุยืดอยู่ที่ปลายสปริง ตอบว่าอะไรครับ? ฟิสิกส์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ เราทำไม่ได้จริงๆค่ะ

14:01 3Ds จ f% ll 80% ส่งภาพแบบทดสอบ (สามารถส่งได้คนละ 1 ภาพ) แสดงวิธีทำให้เรียบร้อยและครบ ถ้วนนะคะ * แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง งาน และกำลัง (10 คะแนน) เลขที่คี่ทำข้อ 1, 2, 3, 5 เลขที่คู่ทำข้อ 1, 2, 4, 6 (ข้อ 7 ข้อคะแนนพิเศษ) อ่านก่อนทำ เขียนด้วยปากกา เขียนภายใน 1 หน้า ไม่ต้องเขียนโจทย์ และเขียนชื่อก่อนถ่ายรูปส่งด้วยนะคะ หมดเวลาปิดรับ 1. จงหางานของแรง F = 5 N ในแต่ละกรณีต่อไปนี้ (ตอบตามลำดับ) *5 นิ้วสัน 33 เมตร 3 -3 เมตร 2. วัตถุมวล 10 kg ไถลไปบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นกับผิววัตถุเท่ากับ 0.2 เป็นระยะทาง 5 m งานของแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับกี่จูล 3. แรง F กระทำกับวัตถุ ทำมุม 53 องศา แสดงโดยกราฟดังรูป งานที่เกิดขึ้นในระยะ 10 เมตร เป็นกี่จูล tF (นิวตัน) -5 เมตร) F (N) 4. จากรูปวัตถุถูกกระทำด้วยแรง F ทำมุม 37 องศากับแนวระดับ งานที่เกิดขึ้นในระยะ 20 เมตร เป็นกี่จูล 10 1 8 (m) 5. ในการยกกล่องมวล 100 kg จากพื้น โดยใช้กำลัง 1 kW เป็นเวลา 10 s กล่องนั้นจะขึ้นไปได้สูงจากพื้นกี่เมตร 6. รถคันหนึ่งใช้เครื่องยนต์ ซึ่งมีกำลัง 5 kW สามารถแล่นได้เร็วสูงสุด 36 km/hr จงหาแรงฉุดสูงสุดของ เครื่องยนต์มีค่ากี่นิวตัน 7. ชายคนหนึ่งผลักวัตถุมวล 50 กิโลกรัม จากปลายพื้นเอียงขึ้นไปตามพื้นเอียงที่ไม่มีแรงเสียดทาน ด้วยความเร็ว คงตัว เป็นระยะ 1.6 เมตร โดยพื้นเอียงทำมุม 30 องศา กับพื้นราบ ก. แรงที่ใช้ในการผลัก ข. งานที่ชายผู้ชายผลักวัตถุ จงหา 1 เพิ่มไฟล์ ส่ง ล้างแบบฟอร์ม =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับบบบบ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงหาแรงลัพธ์ของแรง F, F, F, F, และ F, ที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน โดยมีขนาดของแรงและ ทิศทาง ดังภาพ (อัตราส่วนระหว่างความยาว (cm) และขนาดของแรง (N) เท่ากับ 1 : 10) F, 1 1ี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

* (1 Point) (= 25น 37 เมื่อปล่อยวัตาถุมวล 0.2 ๆ ขณะที่เชือกทำมุม 37 องศากับแนวดิ่ง ดังรูป วัชาถุนี้จะมีความเร็วเท่าใดที่จุด ต่ำสุดของการเคลื่อนที่ u = 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ได้งานกับผลการทดลองมาค่ะ ไม่มีข้อมูลอื่นเลย ช่วยหน่อยนะคะ ใครที่ช่วยเหลือได้ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ภาพเครื่องเคาะสัญญาณเวลา วาดภาพแถบกระดาษที่ได้จากการทดลองทั้ง 3 แถบ (แนวราบ) รถง 1 - เลือกจุดเริ่มต้นบนแถบกระดาษแต่ละแถบเพื่อแสดงว่าระยะทางในแต่ละช่วงจุดในระดับเดียวกัน มีค่า เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตารางบันทึกผล (เลือกแถบกระดาษมา 1 แถบ) ระยะทาง 2 ช่วงจุด เวลา 2 ช่วงจุด ความเร็วเฉลี่ยใน 2 ช่วงจุด (cm/s) เวลาที่กิ่งกลาง แถบกระดาษ (cm) (s) แต่ละช่วง (s) ช่วง A-C 4.6 2/50 1.15 1/ 50 ช่วง C-E 6.2 /50 1.55 3/50 ช่วง E-G 1.7 2/50 1.93 5/50 ช่วง G-1 9.2 a/50 4. 30 /50. - ขณะที่เหรียญเคลื่อนที่ ความเร็วของเหรียญมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่ะ🥺🙏🏻🙏🏻

X แบบทดสอบเก็... 1 0 ปี แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และ ความเร็ว เดินทางจากจุดเริ่มดัน ใช้เวลาและได้ระยะทาง ดังรูป B C A D เดินทางจาก A ไป B ได้ระยะทาง 4 เมตร แล้วเดินต่อไปที่ C ได้ระยะ ทาง 4 เมตร แล้วเดินต่อไปที่ D ได้ระยะทาง 7 เมตร ถ้าใช้เวลาเดินทาง จาก A ไป B 2 วินาที และใช้เวลาจาก B ไป C 2 วินาที และใช้เวลา จาก C ไปที่ D 2 วินาที ให้หา 1. ระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่ 2. ขนาดการกระจัดทั้งหมดของการเคลื่อนที่ 3. ทิศทางการกระจัด 4. อัตราเร็วเฉลี่ย 5. อัตราเร็วขณะหนึ่งที่วินาทีที่ 4 6. ความเร็วเฉลี่ย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/476