ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะให้ทำเป็นวิธีทำในแต่ละข้อค่ะโดยคำที่ทำมาจะต้องตรงกับเฉลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ข้อสอบกลางภาค 2/2566 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (631102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. ข้อใดคือจำนวนวิธีที่แตกต่างกันของการโยน เหรียญ 2 อันพร้อมกัน 1 ครั้ง A 2 วิธี (B) 4 วิธี C 6 วิธี D 8 วิธี 2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าหรือออกประตูใดก็ได้ ได้ทั้งหมดกี่วิธี (A) 16 วิธี C 8 วิธี B 12 วิธี D 4 วิธี 3. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้าออกทั้งหมด 4 ประตู ให้หาจำนวนวิธีเข้าและออกจากห้องประชุม นี้โดยที่เดินเข้าประตูหนึ่ง เดินออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่ง ไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา ได้ทั้งหมดกี่วิธี A 4 วิธี B 8 วิธี (C) 12 วิธี D 16 วิธี ให้นำเลขโดด 0, 1, 2, 3, 4, 5 ไปใช้ในการสร้าง รหัสผ่าน 4 หลัก จะได้จำนวนรหัสผ่านทั้งหมด จำนวน โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน A 300 จํานวน B 450 จํานวน C 240 จํานวน (D) 360 จำนวน 5.สินมีเสื้อสีต่างกันอยู่ 4 ตัว กางเกงที่มีสีต่างกันอยู่ 3 ตัว และรองเท้าสีต่างกันอยู่ 2 คู่ สินจะมีวิธีการ แต่งตัวไปเที่ยวได้กี่วิธี A 9 วิธี C 24 วิธี ตอนที่ 2 จงเติมหาค่าตอบให้ก B 12 วิธี D 18 วิธี 9 10 18 19 20 B 6 35 © 7 วิธี D 4 35 7. ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เท่ากับ 7,776 แบบ ให้หาว่าทอดลูกเต๋ากี่ครั้ง A 7 ครั้ง C5 ครั้ง B 4 ครั้ง D 6 ครั้ง 8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ให้หาจำนวนวิธี ที่ลูกเต๋าลูกที่ 1 ขึ้นแต้ม และลูกเต๋ลูกที่ 2 ขึ้นแต้ม มากกว่า 4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A มีทั้งหมด 3 วิธี C มีทั้งหมด 2 วิธี 6. ในการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง จำนวนวิธีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหรียญจะขึ้นหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง ZpGrade.com Y ตรงกับข้อใด A 5 วิธี 9. นิยามของ n! คือข้อใด An x (n-2) x (n-4) x (n-6) x (n-8) Bnx (n-1) x... x 3 x 2x1 C nx(n+1)x(n+2) x... x 1 1. 1x2x3x4xn 10. 0! มีค่าเท่าใด A-1 C หาค่าไม่ได้ 11.ผลลัพธ์ของ A 88 C 44 B มีทั้งหมด 6 วิธี D มีทั้งหมด 9 วิธี 11! 5!7! BO D) 1 เท่ากับข้อใด B66 D 22

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคับ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่อง มัธยฐาน ฐานนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (133102) 1. กำหนดข้อมูล 2 ชุดเป็นดังนี้ 12 23 32 45 16 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 2 2) ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ มีค่าต่างกัน 2 3) ข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ มีค่ามัธยฐานเท่ากัน 2. กำหนดข้อมูล 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14 ถ้านำ 10 ไปหารข้อมูลทุกจำนวน และนำ 3 บวกเข้ากับข้อมูลใหม่ที่ได้ทุกจำนวน ข้อมูลชุดใหม่มีมัธยฐาน และฐานนิยมเป็นเท่าไร ร้านที่ 1 3. จากการสุ่มเก็บข้อมูลค่าจ้างรายวัน (บาท) ของพนักงานชั่วคราวของร้านสะดวกซื้อ 2 แห่งเป็นเวลา 10 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังนี้ 325 225 280 232 244 220 จงหามัธยฐาน และฐานนิยมของค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละร้าน ร้านที่ 2 ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : 248 260 คะแนน 53 60 60 75 27 36 49 57 64 64 79 30-39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 10 คน คือ 73 คะแนน ถ้าคะแนนสอบของนักเรียน 8 คน คือ 39, 46, 54, 70, 83, 86, 93 และ 99 ส่วนคะแนนสอบของนักเรียนอีก 2 คน ต่างกัน 2 คะแนน อยากทราบว่า มัธยฐานของ ข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไร 5. น้ำหนักโดยประมาณของไข่ไก่ 30 ฟอง เป็นกรัม แสดงดังแผนภาพลำต้นและใบต่อไปนี้ 6 0 0 4 4 5 6 88 7 0033 3 4 4 5 5 6 7 7 8 889 8 01355 9 1 จํานวน (คน) 3 2 10 11 12 14 8 346 320 248 256 จงหา มัธยฐาน และฐานนิยม 6. จงหามัธยฐานและฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียน จำนวน 6 คน ดังนี้ 284 275 325 375 235 244 280 276

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/232