ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

1 แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบ 1.4 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 1.6 ยอดขายรถยนต์รายเดือน 2. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่แบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1.1 ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานฝ่ายผลิต 1.3 หมายเลขบัตรประชาชนของแม่ค้าในตลาด 1.5 อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวนน้อยและแบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้จำนวนมาก 3. จงบอกค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ว่ามีค่า 3.1 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.2 คะแนนสอบวิชาเคมีมีคะแนนเต็ม 8 คะแนน 3.3 คะแนนสอบวิชาสังคมมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน 4. การแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วง ๆ เราจะเรียกแต่ละช่วงนั้นว่าอะไร 5. จงหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ต่อไปนี้ 5.1 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 9 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 67 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 189 5.2 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 6 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 54 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 94 5.3 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 8 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 45 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 102 6. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นก่อนหน้ากับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นนั้น คืออะไร 7. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นนั้นกับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นถัดไป 8. จงหาความหมาย ต่อไปนี้ คืออะไร 8.1 แผนภาพจุด 8.2 แผนภาพลำต้นและใบ 9. จงเขียนซิสโทแกรม ต่อไปนี้ (ตารางขวามือหาขอบบนและขอบล่างของชั้น จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 3 4 5 10. ให้บอกข้อมูลว่ามีค่าอะไรบ้าง สรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ได้ และบอกฐานนิยมจากแผนภาพต่อไปนี้ + 2 3 4 ● 5 6 จํานวนครอบครัว 3 5 4 3 7 8 จ 10 8.3 แผนภาพกล่อง 8.4 แผนภาพการกระจาย 1 คะแนน 55-69 60-64 65 - 69 70-74 :::: : 3 4 5 6 7 9 10 2 จํานวนนักเรียน 3 4 6 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า วิชาประวัติศาสตร์🙏

ศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมโรมัน สถาปัตยกรรม งานก่อสร้างของชาวโรมันเน้น เช่น.. โรมันได้พัฒนาการออกแบบประตูเป็นแบบ... และเปลี่ยนหลังคาหน้าจั่วเป็นแบบ......... ประติมากรรม จะมีลักษณะ annsins ชาวโรมันเชื่อว่าการแกะสลักรูปให้เหมือนจริงที่สุด จะช่วย วรรณกรรมงานของโรมันแท้ ๆ จะมีลักษณะ เช่น..... ปฏิทิน: จูเลียส ซีซาร์ ให้ใช้ปฏิทินแบบ กฎหมาย นอกจากกฎหมาย 12 โต๊ะแล้ว ในสมัยจักรพรรดิจิสติเนียน ได้รวบรวมจัดใหม่ เรียกว่า...... เหตุการณ์สำคัญของอารยธรรมโรมัน สมัยจักรวรมัน สปาร์ตา อาจ โคลอสเซียม (1 ปี มี 12 เดือน และมี 365 วัน) แพนธีออน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยคิดหน่อยว่าควรเลือกบริษัทไหนดีเพราะอะไร เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมเรขาคณิตครับ

Brainstorming 5.2: Activity 5 3 บริษัทเปิดรับสมัครพนักงาน บริษัท A มีเงื่อนไข ดังนี้ - หยุดทำการทุกวันอาทิตย์ - จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ 15,500 บาท เพิ่มค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 3 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้าเมื่อทำงานครบทุกวัน บริษัท B มีเงื่อนไข ดังนี้ หยุดทําการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จ่ายค่าจ้างเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 45,000 บาท - เพิ่มค่าจ้างเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 5 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้าเมื่อทำงานครบทุกวัน บริษัท C มีเงื่อนไข ดังนี้ Remote Work - จ่ายค่าจ้างทุก 6 เดือน ๆ ละ 160,000 บาท - เพิ่มค่าจ้างทุก 6 เดือนครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์จาก 6 เดือนก่อนหน้า ถ้านักเรียนต้องการเก็บออมเงินให้ได้ 400,000 บาท นักเรียนจะเลือกทํางานบริษัทใด จงนําเสนอ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. คุณครูคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถามนักเรียนชายในชั้นเรียน 5 คนถึงการบ้านที่ให้ไว้ว่า “คาบที่แล้ว ครูให้การบ้านไว้ที่ข้อคะ” นักเรียนทั้ง 5 คน จึงตอบครูดังนี้ นาย ก บอกว่า “ครูให้การบ้าน 8 ข้อครับ” นาย ข บอกว่า “เยอะไปครับครู ครูให้การบ้านไม่ถึง 5 ข้อครับ นาย ค บอกว่า “ครูให้การบ้าน 8 ข้อ หรือ 9 ข้อนี่แหละครับ นายง บอกว่า “นาย ค จำผิดแล้วแหละ ครูให้การบ้านไม่เกิน 7 ข้อครับ” นาย จ บอกว่า “ครูครับ ผมจำได้ว่าครูให้การบ้านมากกว่า 6 ข้อครับ” หลังจากที่ครูยังไม่ได้ข้อสรุป จึงได้สอบถามนักเรียนแต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง จนได้ใจความดังนี้ นาย ก บอกว่า นาย ข บอกว่า นาย ค บอกว่า นายง บอกว่า “นาย ข พูดโกหกครับ” นาย จ บอกว่า “นาย ค พูดโกหกครับ” “นาย ข และ นายง พูดโกหกครับ “นาย จ พูดโกหกครับ” “นาย ก และ นายง พูดจริงครับ จากบทสนทนาดังกล่าว สรุปว่า คาบที่แล้ว ครูให้การบ้านกี่ข้อ หากกำหนดเงื่อนไขว่านักเรียนแต่ละคนพูดจริง เท่านั้นหรือพูดโกหกเท่านั้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

เรายังงงกับเฉลยอยู่ว่า 2.7 มันทำเป็น % หายังไง ทำไมได้ 170 เเล้ว 1/3ไม่หาหรอคะ

16:29 ← 8 E-BOOK แนวข้อสอบนายสิบตำ... https://drive.google.com/file/d/1aqn... ทางเดียวในการเรียนคณิตศาสตร์ ก็คือการฝึกทําโจทย์ SOL "1 เฉลย ง. 170 % MATH 16. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม มีพื้นที่ฐาน 40 ตารางเซนติเมตร และ มีความสูง 10 ซม. ถ้าเพิ่มพื้นที่ฐานอีก 80% และเพิ่มความสูงอีก 50% แล้วปริมาตรจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ก. 50 % ข. 125 % ค. 150 % CAS “ทางเดียวในการเรียนคณิตศาสตร์ ก็คือการฝึกทําโจทย์ " PLUS+ ติวสอบนายสิบตํารวจ ง. 170 % สูตรหาปริมาตรพีระมิดฐานสามเหลี่ยม = (1/3) พื้นที่ฐานสูง Vเดิม = (1/3)*A*H = ** ไม่จําเป็นต้องน่าพท.และความสูงที่โจทย์ทําหนดให้มาคิด ** Vใหม่ = (1/3)*(1.8A)*(1.5H) Vใหม่ = (2.7)*(1/3*A*H) = 2.7(Vเดิม) = เพราะฉะนั้นเพิ่ม 170 % (เพิ่ม 1.7เท่า) PAGE 16 OF 153 EASY GO PLUS+ ติวสอบนายสิบตํารวจ PAGE 17 OF 153 MATH 17. ผู้ใหญ่ 8 คน กับเด็ก 5 คน ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จใน 2 ชั่วโมง 26 4 0 4 0 1 0 AAA AA เสียง เลยใน 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/227