ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ตอบอะไรคะ

14:18 อ. 28 พ.ย. 3. จงเรียงข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษา โดยเริ่มจากภาษาระดับพิธีการ ทางการ กึงทางการ และระดับสนทนา (1) บ้านเมืองไทยเราดำรงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอัน เข้มแข็งถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย ก็เป็นไปตามความปรารถนาของ พวกเราเองที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า FIFT (2) ความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาได้กลายเป็นจุดระเบิดที่ทำให้เกิดเหตุ ยุ่งเหยิงยืดเยื้ออย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสถาบันศาล FIERS (3) ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน ให้แบ่ง เขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขตเขตหนึ่งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน 2) 312- 4 4) 123-4 (4) เรื่องการซื้อเสียงขายเสียงจะไปโทษชาวบ้านฝ่ายเดียวคงไม่ถูกนักหรอก ต้องโทษนักการเมืองแย่ๆ บางคนด้วย ถ้าไม่มีคนซื้อจะมีคนขายได้ยังไง 1) 3-2-4 3) 1 - 3 - 4 - 2 FREFLE 76%

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

ช่วยหนูหน่อยค่ะ🥹🥹🥹

คาถาม ประจําหน่วยการเรียนรู้ ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๒. นักเรียนได้แง่คิดหรือมุมมองอะไรบ้างจากการที่ได้ศึกษาผลงานของบุคคลสำคัญในการ ๓. ของไทยอย่างไร สร้างสรรค์ของชาติไทย “สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีอายุยืนยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ล้วนมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่อดีต” จากข้อความ ดังกล่าว นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร ๔. นักเรียนสามารถนำแบบอย่างความดีของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยที่เรียนมา ๕. ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร นักเรียนคิดว่าหากประเทศไทยไร้ซึ่งวีรกษัตริย์และบุคคลสำคัญต่างๆ ประเทศไทยทุกวันนี้ จะเป็นอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ภาษาอังกฤษ

Direction: Choose the best inference for each story 1. A small-town lawyer from Illinois, tall and lanky with an Adam's apple that could have gone down in the Guinness Book of Records had it existed in the nineteenth century. Nevertheless, he changed the face of American history, steering it through a civil war that left both sides bloody. Who knows what more he could I have done had an assassin's bullet not cut him down. a. He had a big Adam's apple. b. He steered the nation through a civil war. 2. In the early nineteenth century, Shakespeare was the most widely performed playwright in both the North and Southeast. In the first half of the nineteenth century, English and American actors could always earn money by performing Shakespeare in towns both big and small. American audiences were famous for their participation in performances of Shakespeare's plays: They hurled eggs and tomatoes at the villains and cheered and whistled for the heroes. By the end of the nineteenth century, theater owners claimed that most ordinary people couldn't understand Shakespeare, and they were refusing to stage his plays. In the early 1800s, theater goers in big cities could often choose between three different productions of Macbeth or Romeo and Juliet; by the end of the nineteenth century, it was hard to find production of a Shakespeare play, let alone several. a. Early American audiences embraced Shakespeare's plays enthusiastically because they wanted to prove that they were as clever and sophisticated as their former British rulers. b. The role of Shakespeare in America changed dramatically as the nineteenth century drew to a close.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล จงตอบคำถาม ข้อต่อไปนี้ ใบงาน เรื่อง ยุคภูมิธรรม ารฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่เป็นขบวนการทางความคิด 1. ยุคภูมิธรรมหมายถึง... ขบวนการที่สิ่ง เกี่ยวกับลักในแบบที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ bb ว 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 'T' ปัจจัยการเกิดสมัยภูมิธรรมมาจาก กษัตริย์องค์สำคัญในยุคภูมิธรรมได้แก่ ประเทศรัสเซีย มีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระนางค์ทรีนที่ 2 มหาราชินี ประเทศรัสเซีย ที่พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 มหาราช ประเทศออสเตรีย มีพระเจ้าโจเซฟที่ 2 3. แนวคิดของนักปรัชญาทางการเมืองคนใดมีอิทธิพลต่อการปฏิวัติในฝรั่งเศส 4. การทำสงครามในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจากอะไร 5. การปฏิวัติในฝรั่งเศสมีสาเหตุจากอะไรและส่งผลต่อฝรั่งเศสอย่างไร OFREN สาเหตุ : ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม * ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครอง ส่งผล CONTORTIES BUSI การปกครองเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ 6. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เกิดขึ้นในประเทศใดและส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องได เกิดจินในประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิฐาน ของพลเมือง ค.ศ. 1999 ( 8 of Sights) เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะของม.6

เรือไปถึงเรื่อง ราชนาวีของเจ้าชาย สเป็นสนธิสัญญา กับประเทศอะไร in กล้ - เลโอนาร์โด ดา วินชี งานประพันธ์เรื่องใดที่กล่าวถึงเมืองใน ง 6. คนใหม่ของชาติตะวันตก อเศรษฐกิจและระบบ อุดมคติ n Sonnet The Prince 7. การปฏิรูปศาสนามีสาเหตุมาจากอะไร ก ศาสนจักรไม่มีพิธีกรรม ข ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป ค ศาสนจักรมุ่งเน้นหลักธรรมมาก เกินไป ง ไม่มีข้อใดถูก 8. นิกายคาลวินแพร่หลายอยู่ในประเทศใด ก อังกฤษ ฝรั่งเศส ข เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เดียวกันทั่วยุโรป วิทยาเกิดแนวคิดอะไร A Macbeth s Utopia ค เนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ ง - อังกฤษ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 9. ข้อใดคือผลจากการปฏิรูปศาสนา ก เกิดกระแสชาตินิยม A ข เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชาวอังกฤษหันมานับถือนิกายเทอร์ ระบอบรัฐชาติอ่อนแอลง และอำนาจ กลับคืนสู่ศาสนจักร 7700 คอน 1. W

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

แต่งประโยคตอนที่2ให้หน่อยค่ะ ของม.6ค่ะ

พบก รายชฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 กิจกรรมที่ 16 สืบค้นเรื่อง การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก จับคู่กับเพื่อน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบดินแดนใหม่ของชาติตะวันตกและ (1) จับคู่คำโดยนำตัวอักษรหน้าคำทางขวาไปเติมหน้าเลขข้อหน้าคำทางซ้ายมือ แล้วนำคำ ทำกิจกรรมที่กำหนดให้ แต่ละคู่ไปแต่งประโยคบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คู่ละ 1 ประโยค ตอนที่ 1 จับคู่ 56 1. บาร์โทโลมิว ดีอัส - 2. วัสโก ดา กามา ") DU 3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - 4. สเปน 5. สันตะปาปาอะเล็กซานเดอร์ที่ 6 6. โปรตุเกส 7. อาฟองโซ เดอ อัลบูเกร์เก 8. เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน 9. วิลเลียม เจนซ์ 10. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ตอนที่ 2 แต่งประโยค ก ทวีปออสเตรเลีย ข ทวีปอเมริกา ค กาลิกต ง มะละกา จ สนธิสัญญาทอร์เดซียส 2 แหลมกู๊ดโฮป ช ทวีปอเมริกาใต้ ซ หมู่เกาะฟิลิปปิน ณ กองทัพเรืออาร์มาดา ญ จักรวรรดิทางทะเลในเอเชีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/18