ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะพี่ๆ🙏🏻

สมบัติของแอลเคนและไซโคลแอลเคน 1. สภาพละลายได้ แอลเคนและไซโคลแอลเคน เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วจึงไม่ละลายน้ำ แต่ละลายในทำละลายมีขั้ว 2. สถานะ 1 - 2, แก๊ส 2 - 1 ของเหลว C1 ขึ้นไป ของแข็ง 3. จุดเดือด แอลเคนโซ่ตรง เมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น จุดเดือดเพิ่มขึ้น หรือ คาร์บอน เพิ่มขึ้น จุดเดือดเพิ่มขึ้น แอลเคน โซ่กิ่ง จุดเดือดจะลดลง ส่วนไซโคลแอลเคน จุดเดือด สูงกว่า แอลเคนโซ่ตรง ตัวอย่าง tu C จุดเดือดสูงสุด คือ A B 4. กรณีโซ่ตรง จุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้น โซ่กิ่ง ค่อนข้างจะทำนายยาก ยกเว้นรูปร่างสมมาตร ไซโคลแอลเคน จุดหลอมเหลว สูงกว่าโซ่ตรง 5. ความหนาแน่น แอลเคนและไซโคลแอลเคนจะมีความหนาแน่นน้อยที่สุดกว่าสารอินทรีย์ทุกชนิด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยครับ

จงใช้แผนภาพการย่อยสารอาหารจากแผนภาพ A, B และ C ในการตอบคำถาม แผนภาพ A g MLUMMIT การย่อยที่ลำไส้เล็ก แผนภาพ C -E F HOOC NH2 1. จากแผนภาพ A, B และ C สาร ........ และ 2. จากแผนภาพ C 2. น่าจะเป็นสารใดได้บ้าง เพราะเหตุใด HOOC 3. จากแผนภาพ A สาร... ส่งผลให้ได้โมเลกุลใดบ้าง ก็โมเลกุล น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ NH2 HOOC 5. สามารถพบการย่อยในแผนภาพ A ได้ในส่วนใดของระบบย่อยอาหาร 4. การย่อยอาหารในแผนภาพใด จะต้องผ่านเกลือน้ำดีก่อน ถึงจะเข้ากระบวนการย่อยในแผนภาพดังกล่าวได้ สังเกตจากสิ่งใด NH2 6. แผนภาพ B หากทำการย่อยไปเรื่อย ๆ จนได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด โมเลกุลนั้น น่าจะเป็นสารอะไร

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะหาไม่ได้จริงๆขอบคุณค่ะ

ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต : การย่อยอาหารของมนุษย์ (Human digestive system) จงใช้แผนภาพการย่อยสารอาหารจากแผนภาพ A, B และ C ในการตอบคำถาม 8 แผนภาพ B แผนภาพ C CHOOC 1. จากแผนภาพ A, B และ C สาร A. 2. จากแผนภาพ C NHZ 3. จากแผนภาพ 4 สาร และ น่าจะเป็นสารใดได้บ้าง เพราะเหตุใด การย่อยที่ลำไส้เล็ก HOOC ส่งผลให้ได้โมเลกุลใดบ้าง ก็โมเลกุล น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ NH2 HOOD NH2 4. การย่อยอาหารในแผนภาพใด จะต้องผ่านเกลือน้ำดีก่อน ถึงจะเข้ากระบวนการย่อยในแผนภาพดังกล่าวได้ สังเกตจากลั่งใด 5. สามารถพบการย่อยในแผนภาพ 4 ได้ในส่วนใดของระบบย่อยอาหาร 6. แผนภาพ B หากทำการย่อยไปเรื่อย ๆ จนได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด โมเลกุลนั้น น่าจะเป็นสารอะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

เหลืออยู่แค่ 2 หน้านี้ ไม่เข้าใจว่าทำยังไง ช่วยหน่อยได้ไหมคะ ต้องส่งภายในวันนี้ TT

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี 1 (231122) บทที่ 3 หน้า 34 1.3 SB 1.5 C3H4 1. จงเขียนสูตรแบบจุด และแบบเส้นแสดงพันธะโคเวเลนต์ของสารต่อไปนี้ ตามกฎออกเดต สูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 1.1 Br2 1.2 CS2 1.4 C2H6 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 3 (231122) ใบงานที่ 10 เรื่อง การเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต สูตรแบบจุด โดยอนุโลมว่าการรวมตัวเป็นไป สูตรแบบเส้น 20 2 เขียนสูตรโมเลกุล สูตรแบบจุด และสูตรแบบเส้นของสารประกอบระหว่างธาตุต่อไปนี้ สูตรโมเลกุล สูตรแบบจุด ธาตุ 21 ไฮโดรเจน กับซีลีเนียม 22 ไอโอดีน กับอาร์เซนิก 2.3 ไนโตรเจน กับคลอรีน 24 ซิลิคอน กับไฮโดรเจน 2.5 ออกซิเจน กับคลอรีน 2.6 โบรอน กับฟลูออรีน 3. ธาตุใดต่อไปนี้ทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารประกอบโคเวเลนต์ ก. โซเดียวกับออกซิเจน ข. ซิลิคอนกับออกซิเจน XX เหล็กกับคลอรีน ง. คลอรีนกับโบรมีน จ. คาร์บอนกับกำมะถัน หนา 35 สูตรแบบเส้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข1-4

คำชี้แจง : จงตอบถามคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Turn 5.1 เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยืน โคลททิน 1. จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข 14 2 Prod 2. หมายเลข 3 มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร %DNA DNA 3. หมายเลข 4 มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลชั้นของอวัยวะเวลาครัวซอ คือ การให้ตัวออก ตาม รองเป็นอาหารกลาง ไม่เซนอล 4 ชนิด คือ แนวน 1 และ หรือ ดี เอาม นเ 4. โครงสร้างหมายเลข 1-4 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร bab U PAINELE รายละ คือโคโรโระ เกิดจากการรวมกันจัดมาขาย 999 วันโคราตินแดนข้อหา 1 โอไทด์สสอนกันเลย เอเรียนเป็นหมาย เรียกว่า DNA มายเลข 1 คือ นาย นางสาว อา อก 34 35 3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงับ5ข้อ

คำชี้แจง ให้นักเรียนลอกโจทย์และแสดงวิธีคิดทุกข้อ 1. จงเขียนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฎิกิริยาที่กําหนดให้ CH₂CH=CHCH₂CH3 + KMnO4 + H₂O 2. สาร B มีสูตรโมเลกุล C,H, เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับ Br/CCI, เมื่อมี AIBr; เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จงเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 3. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ สาร A และ B มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเป็น C,H, สาร A สามารถฟอกจางสี สารละลายด่างทับทิม แต่สาร B ไม่ฟอกจางสีสารละลายด่างทับทิม จากสมบัติดังกล่าวจงหาสูตรโครงสร้างของสาร A และ B 4. จากการเผาไหม้สาร 3 ชนิด คือ C,H, C,H, C,H,, และ CH สารประกอบใดเกิดเขม่ามากที่สุด 10 12 5. ในกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตรทั่วไปร่วมกัน ถ้าเพิ่มจำนวนอะตอมของคาร์บอนขึ้นเรื่อย ๆ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนจะมีสถานะตามลำดับอย่างไร 6. การทดลองต่อไปนี้ให้ผลเมื่อทดลองกับไฮโดรคาร์บอน 1. จุดติดไฟ 2. ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO,) 3. ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส จากการทดลองที่กำหนดให้นักเรียนคิดว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนควรมีสูตรทั่วไปว่าอย่างไร 7. เมื่อเขียนสมการแสดงการเผาไหม้ของเพนเทนในออกซิเจน จงหาผลบวกของตัวเลขสัมประสิทธิ์ของสมการที่ดุลแล้ว 8. จากสูตรโมเลกุล C,H, O เป็นสารประกอบอะไรได้บ้าง 9. จงหาสูตรโมเลกุลของ X Y และ Z เมื่อเกิดปฏิกิริยาดังสมการ X + Br₂ C₂H,Br + HBr C5H₁0Br2 6CO₂ + 6H₂O Y + Br₂ Z +90₂ 10. จงอ่านชื่อของสารประกอบที่กำหนดให้ด้วยระบบ IUPAC H H-C-H HHH H T T H H-C C-C C T 1 H H H H-C-HH-C-H C H C-H H H

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/54