ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ใครทำได้บ้างครับ ผมทำไม่เป็น

การบ้าน พิจารณาข้อมูลของสารต่อไปนี้ จุดเดือด (o) K, (C/m) จุดเยือกแข็ง (c) K, CC/m) สาร น้ำ (H,O) 100,0 0.51 0.0 1.86 คลอโรฟอร์ม (CHCly) 61.2 3.63 -63.5 4.68 จงแสดงวิธีคำนวณหาจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายต่อไปนี้ (มวลต่อโมล H = 1.01 C = 12.01 0 = 16.00) 1. น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 2 โมแลล 2. น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 3 โมแลล 3. สารละลายที่มีแนฟทาลีน (C10H8) 32.0 กรัม ละลายอยู่ในคลอโรฟอร์ม 0.50 กิโลกรัม 4. ตัวละลายชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยง่ายและไม่แตกตัวเป็นไอออนจานวน 0.25 โมล ละลายอยู่ใน คลอโรฟอร์ม 0.50 กิโลกรัม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

วิชาวิทยศารสตร์ กายภาพ (เคมี) ช่วยหนูหน่อยค่ะพอดีทำแล้วกลัวไม่ถูกเลยอยากจะหาคำตอบที่ถูกค่ะ

4. จงเขียนสูตร เรียกชื่อ สารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ดูหมู่ธาตุจาก ตารางธาตุ) 4.1 ธาตุซิลิคอนกับซัลเฟอร์ (3 คะแนน) 4.2 ธาตุแคลเซียมกับฟอสฟอรัส (3 คะแนน) 4.3 ธาตุโพแทสเซียมกับคาร์บอน (3 คะแนน) 4.4 ธาตุออกซิเจนกับฟลูออรีน (3 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ตัวอย่างที่ 5 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 20% โดยมวลต่อปริมาตร จงหาความเข้มข้นเป็นโมลาร์ วิธีทำ แบบฝึกหัด 3 ข้อที่ 1 จงหาความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของโซเดียมคาร์บอเนต (Na,CO.) 53.0 กรัม ในสารละลาย 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร (มวลอะตอม C = 12, 0 = 16, Na = 23) วิธีทำ ข้อที่ 2 สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 0.010 mol/dm ปริมาตร 300 cm จะมีมวลของตัวละลายเป็นกี่กรัม (มวลอะตอม Na = 23, Cl = 35.5) วิธีทำ ข้อที่ 3 สารละลายกรดซัลฟิวริก (H,SO,) เข้มข้นร้อยละ 35.0 โดยมวล มีความหนาแน่น 1.26 g/cm ก. ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เดซิเมตร มีกรดซัลพิวริกละลายอยู่กี่กรัม วิธีทำ ข. สารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (มวลอะตอม H = 1, S = 32, 0 = 16) วิธีทำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ อยากได้แนวคิดทุกข้อพร้อมคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻😺

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องให้นักเรียนตอบ ก ถ้าข้อใดกล่าวผิดให้ตอบข และแก้ให้ถูกหลังคำตอบด้วย 1. น้ำเชื่อมเข้มข้น 5 % โดยมวล หมายถึง มีน้ำตาลอยู่ 5 กรัม ในน้ำ 100 กรัม 2. น้ำเชื่อมเข้มข้น 15 % โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัมมีน้ำตาลอยู่ 15 กรัม 3. สารละลายกรดอะซิติก เข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัม มีกรดอะซีติกอยู่ 12 กรัม 4. น้ำส้มสายชูเข้มข้นร้อยละ8 โดยปริมาตร หมายถึง มีกรดอะซิติกอยู่ 8 กรัมในสารละลาย 100 cm 5. ทิงเจอร์ไอโอดีนเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรหมายถึง มีไอโอคีนอยู่ 10 กรัมในเอทานอล 100 กร 6. สารละลาย NaOH 5 % โดยมวล หมายถึง มี NaOH อยู่ 5 กรัมในสารละลาย 100 cm ตอนที่ 2 ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( ( 1ม 1 = 1, 0ี : 16, Fha = 83 C0 65.5 7. สาร ละลายน้ำตาลซูโครส C, H, O, เข้มข้นร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 600 crm จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่กรัม ก, 16 ข. 96 ค, 342 ง. 600 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่โมล ก. 1 "ข. 0.96 ค. (0.42 ง, 0.28 9. จะต้องใช้ NaCl อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 8.5 ข. 19.2 ค. 4,2 ง. 240 10. จากข้อ 9 จะต้องใช้ น้ำ อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 240.1 ข. 220.8 ต. 19.2 ง, 8 11. สารละลาย H,SO, 96 % โดยมวล มีความหนาแน่น 1.84 cท จงหามวลของกรด 1,SO, ในสารละลาย 1 dm ( 1,000 cm ) ให้หามวลของ H,S0, ในสารละลาย 1 dm ก่อน โดยเอา 1.84 x1,000 จากนั้นจึงนำไปแทนต่าสูตรได้ ก. 1,84) ข. 184 ค. 1,766.4 ง. 176,64

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

ข้อ22.ค่ะช่วยเเก้หน่อยค่ะ

10:15 น. ปิ" 4 ปี 4% สอบเก็บคะแนนไฟฟ้าเคมี docs.google.com คำตอบของคุณ 21. + 2+ .3+ BiO, +H + Mn > Bi +H,0+ MnO, คำตอบของคุณ 22. 2+ MnO, +NO, +H > Mn +NO, +H,0 คำตอบของคุณ 23. As , S, + NO, +H >H, AsO, + So +NO, +H,0 คำตอบของคุณ ขอสิทธิ์แก้ไข 24. สี่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ข้อ6,7,10 ช่วยหน่อยคะ

จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์ 1. Zn (aq) + 2e * Zn(s) 2. Sn(s) -% Sn* (aq) + 2e 3. Fe (aq) + Zn(s) * Zn (aq) + Fe(s) 4. PbSO,(s) + 2e % Pb(s) + SO (aq) 5. 2H,0(1) + Pb(s) -> PbO,(s) + 4e + 4H (aq) 6. Zn + Zn0 7. Ag,0 + Ag เ2+ 8. Zn(s) + MnO. (aq) + 2H,0(1) + Zn (aq) + MnO,(s) + 4OH (aq) 9. I,(g) + 2e -, 21 (aq) 10. CO(g) + NO.(g) , CO.(8) + NO(g)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

อันนี้ทำยังไงหรอคะ คือเราไม่รู้ ขอโทษที่โง่เกินไปนะคะ😭😭

1. จากสูตรของ NaCIO, SICI, CO, Li,CO, จงเขียนสูตรของสารประกอบต่อไปนีนี้ 1.1 เจอร์มาเนียม (IV) โบรไมด์... 1.2 โซเดียมซิลิเคต. 1.3 ซิลิคอน (IV) ซัลไฟด์ 1.4 โซเดียมคลอไรด์ 2. ถ้า 0 P 9 และ R เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 7 11 17 และ 20 ตามลำดับ จงเขียนสูตรของ สารประกอบทั้ง 4 ตัว และอ่านชื่อสารปประกอบ - ค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

อันนี้ทำยังไงหรอคะ คือเราไม่รู้ ขอโทษที่โง่เกินไปนะคะ😭😭 ครูบอกว่าง่ายมากๆแต่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดี

1. จากสูตรของ NaCIO, SICI, CO, Li,CO, จงเขียนสูตรของสารประกอบต่อไปนีนี้ 1.1 เจอร์มาเนียม (IV) โบรไมด์... 1.2 โซเดียมซิลิเคต. 1.3 ซิลิคอน (IV) ซัลไฟด์ 1.4 โซเดียมคลอไรด์ 2. ถ้า 0 P 9 และ R เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 7 11 17 และ 20 ตามลำดับ จงเขียนสูตรของ สารประกอบทั้ง 4 ตัว และอ่านชื่อสารปประกอบ - ค

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

อยากได้วิธีทำแบบละเอียดๆค่ะ🥺

2.สารละลายเลด(I)คลอไรด์ (PbCl,) เข้มข้น 5 ส่วนในล้านส่วน มีความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1 g/ml จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ (มวลอะตอม Pb=207, Cl=35.5) 1. ร้อยละโดยมวล 2. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 3. โมลาร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

อยากได้วิธีทำแบบละเอียดคั้บ🥺

3.สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl,) เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล มีความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.18 g/ml จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ (มวลอะตอม Ca-40 , Cl=35.5) 1. โมลาร์ 2. โมแลล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/335