ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทำให้หน่อยงับ

1. สมมติว่าในระบบเศรษฐกิจมีสินค้าอยู่สองชนิด คือ น้ำอัดลมและบุหรี่ โดยสมการอุปสงค์และอุปทาน ของน้ำอัดลมและบุหรี่เป็นดังต่อไปนี้ ราคา สมการอุปสงค์ P =125-29 สมการอุปทาน P =5+2Q สมการอุปสงค์ P = 200-40 สมการอุปทาน P = 20 + Q = คำนวณหาราคาและปริมาณดุลยภาพของสินค้าแต่ละชนิด น้ำอัดลม: บุหรี่: ก. ข. ปริมาณ: กระป๋อง ราคา: บาท ปริมาณ: ซอง ราคา: บาท วาดรูปที่แสดงเส้นอุปสงค์และอุปทานของสินค้าแต่ละชนิดและแสดงพื้นที่ของส่วนเกินของผู้ผลิต (Producer surplus) และส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ของสินค้าแต่ละชนิด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ เรางมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ใกล้ส่งแล้วด้วย

คำถาม 1. จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของตะกอน (แกน Y กับปริมาตรของสารละลาย Pb(NO3), ที่ใช้ในแต่ละหลอด (แกน X ) (CM) 0.6 0.3 6.4 0.3 0.1 1 2 3 4 5 2. จากกราฟ จงหาปริมาตรของสารละลาย KI ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย KI 3 ml (ml) Mestn 3. เมื่อนำสารละลายใสเหนือตะกอนไปทดสอบกับ KI และ Pb(NO), หลอดใดที่ KI และ Pb(NO) ทำ ปฏิกิริยากันพอดี ทราบได้อย่างไร และปริมาตรที่สารทั้งสองทำปฏิกิริยาพอดีกันเท่ากับปริมาตรที่หาได้จาก กราฟหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้บอกความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/216