ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงวิธีทำข้อ3ให้หน่อยครับ🙏🙏

ต้องการซื้อ 4 เครื่อง มีกิวิธีทิจะได้เครื่องที่มีข้อบกพร่องอย่างน้อย 3 เครื่อง (4 คะแนน) 3. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลที่แตกต่างกัน 11 ลูก เป็นลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 3 ลูก และสีน้ำเงิน 3 ลูก ถ้าต้องการ หยิบลูกบอลพร้อมกัน 3 ลูกจากกล่องใบนั้น จงหาจำนวนวิธีการหยิบที่จะไม่ได้ลูก วคดีแส) 16 (6 8ะเ1ะน) 4. สายการบินแห่งหนึ่งได้รับทราบข้อมูลจากลูกค้าว่า การเดินทางถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดไว้มาก ผู้จัดการ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ 🥺

1. จากสมการด้านล่างนี้ n มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) I (25) dx = - + x + Ax" + C 3 ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 2. จากสมการด้านล่างนี้ B มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) (x+x)" + C 8 J (6x + 3) (x +x) dx = - B ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 3. จากสมการด้านล่างนี้ k มีค่าเท่าใด * (2 คะแนน) [ (2x + k) (x + 1) dx ร + Ax + 3x + C - ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 4. จากสมการด้านล่างนี้ A มีค่าเท่าใด * D (2 คะแนน) dx = ี r-1 1 1 (x2-2x-3) A ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ชีววิทยา

7. หมอตรวจพบว่าข้าวตังไม่สามารถย่อยอาหารประเภทลิพิตดได้เมื่อตรวจละเอียดพบว่าอวัยวะที่ผลิต (lipase ได้รับ ความเสียหายเป็นส่วนใหญ่นักเรียนติดว่าข้าวจะมีปัญหาอะไรตามมาในด้านการเมแทบอลิซึม จงอธิบายยกตัวอย่างกระบวนการควบคุมแบบป้อนกลับ 1 กระบวน (เป็นการควบคุมการหลั่งฮอร์อะไร และ เป็นการกระตุ้นหรือยับยั้งก็ได้)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ฟิสิกส์

4. ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายมีมวล เริ่มต้นจากการปล่อยที่ตำแหน่งมุม 15% จงหาค่าต่อไปนี้ (ก) อัตราเร็วสูงสุด (ข) ความเร่งเชิงมุมสูงสุด (ค) แรงดึงกลับสูงสุด 0.25 kg และมีความยาวเส้นเชือก L = 1.0 m

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. จากสมการด้านล่างนี้ n มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) I (25) dx = - + x + Ax" + C 3 ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 2. จากสมการด้านล่างนี้ B มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) (x+x)" + C 8 J (6x + 3) (x +x) dx = - B ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 3. จากสมการด้านล่างนี้ k มีค่าเท่าใด * (2 คะแนน) [ (2x + k) (x + 1) dx ร + Ax + 3x + C - ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 4. จากสมการด้านล่างนี้ A มีค่าเท่าใด * D (2 คะแนน) dx = ี r-1 1 1 (x2-2x-3) A ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻

1. จากสมการด้านล่างนี้ n มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) I (25) dx = - + x + Ax" + C 3 ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 2. จากสมการด้านล่างนี้ B มีค่าเท่าใด * m (2 คะแนน) (x+x)" + C 8 J (6x + 3) (x +x) dx = - B ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 3. จากสมการด้านล่างนี้ k มีค่าเท่าใด * (2 คะแนน) [ (2x + k) (x + 1) dx ร + Ax + 3x + C - ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์ 4. จากสมการด้านล่างนี้ A มีค่าเท่าใด * D (2 คะแนน) dx = ี r-1 1 1 (x2-2x-3) A ใส่คำตอบทางคณิตศาสตร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ ☹️☹️

EXERCISE Fill in the blanks with the given words. d. destroy C. ground a. polluted b. careful h. Dirty e. garbage f. floods g. Cut down It is clear that we are destroying our environment. We see (1) thrown in the river and on water in the canals of Bangkok. We find (2) land. We (3) to the WOod and then there are trees Use (4) We don't think of the future. We don't understand that we cannot (5) nature without serious consequences. We may Soon have no clean water. The air will be too (6) to breathe. The (7) will be hard and it will be impossible to grow anything. Let us be more (8) of this earth. It's the only one we have.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ ☹️☹️

P a8e \16 ฝดสี่เหลืกร ศัก T/F T/F TRUE / FALSE: Read the headline, True (T) or False (F). Plants (B1) 1. Schools always taught children that there were five oceans. T/F Pla 2. The Southern Ocean goes around the South Pole and Antarctica. T/F actually, 3. National Geographic says the Southern Ocean is not a real ocean. T/F FC 4. A geographer said it was important to recognise the Southern Ocean T/F animal 5. The Southern Ocean can impact how children view the world. T/F too. Plะ 6. The Southern Ocean can help children to learn about climate change T/F grow 7. The Southern Ocean has fragile ecosystems. every" 8. The article says the Southern Ocean is home to polar bears. impe SYNONYM MATCH: Match the following synonyms from the article. Column B fror Column A a. opinion the 1. thought b. genuine 1) 2. show C. area 3. real C d. reveal 4. viewpoint e. sea 5. attention f. delicate 6. impact g. believed 7. distinct h. affect 8. region 9. fragile 1. separate 10. marine j. awareness Write the meaning of these words in Thai. "Without a healthy environment we cannot end poverty or build prosperity. We all have a role to play in protecting our only home: we can use less plastic, drive (e5, Waste less food and teach each other to care." - Secretany-General, Antonio Guterres healthy environment poverty build prosperity protect role waste without Acmowledgement The complaton sspsclicay Put tonetherInto

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/185