ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่องจำนวนจริงคือเราไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะ

Logic : MA3201 Department Of Mathematics Sirindhorn Wittayanusorn School แบบฝึกหัดที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ : จำนวนจริง เรื่อง ความหมายของจำนวนจริง รายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1. จงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นจำนวนชนิดใดโดยทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับ จํานวนนั้นๆ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ชนิด) ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จํานวน 0 1.732 2.999 3+√4 - 2π √4-5 22 7 3.12112 - 1 x √√32 15 4.693 0.424369... 1.732 2.999... √4 N บานาน I สัป I Presented by Kroo-toi : IDline: Kroo-toi : https://www.facebook.com/toi.math MEME http://www.sdw.ac.th / 1 Qlong ✓ R

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะฮือ 🙏🏻😭

จงพิจารณาในแต่ละข้อ ถ้าเป็นจริงให้เขียนเครื่องหมาย ถ้าเป็นเท็จให้เขียนเครื่องหมาย X (2) (1) (1) (2) = ba ✓ 2 1.2 = 6 ก็ต่อเมื่อ 26 X.2a 22 = b ก็ต่อเมื่อ ac = bcเมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆ C 2 a² 6² 5 3.2 = 6 ก็ต่อเมื่อ 2 = แบบฝึกหัดที่ 5 ✓42 5.ถ้า 3 - 5 สำหรับเลขจำนวนเต็ม 1 ใดๆ แล้ว 2 = 5 n a 6 ก็ต่อเมื่อ (a - b) = 0 เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ = = ...6.2 R ถ้า a> 0 แล้ว 30 ............. - 0 แล้ว ..8.ma>b was c>d wa a-c > b-d 9.ถ้า x + y > 0 แล้ว x > 0 และ y > 0 10.ถ้า x + y > y + z และ X > 0 แล้ว y > Z 11. ac >bcua a > b 12. a> b was c>d ac >bd 1 1 13. ถ้า a < 6 แล้ว --- ba a 14. ถ้า a> 6 และ a, b = 0 แล้ว - - 1 1 a b 15.ถ้า 3 6 แล้ว a<b 16.y > 2 ก็ต่อเมื่อ x − y > x − 2 และ X > 0 17.ถ้า × > > > 0 แล้ว x 1 ...19. a>0 a + => 2 a 0 ไม่ว่า n จะเป็นจำนวนเต็มใดๆ 18.ถ้า a> 0, 6 > 0 และ a b แล้ว a b b + −< 2 เสมอ a ...20. a>0, b>0,a #bwa = (a² + b²) >ab a

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/39