ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

ตอนที่ 2 จากภาพโครงสร้างต่อไปนี้ จงตอบคำถามให้ถูกต้อง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อและสามารถตอบ ซ้ำได้) -875- te Carboxylic CH₂OH OH H H OH ⓇM H Side chain H -NH₂ ⒸOO E D-pleated sheet Amine ©p @ Phoshate ********************* Sugar 3.48 OH mada 39 booooo00 00000000000 Booogo viso Baaaaaaa 1. หน่วยย่อย (Monomer) ที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรต 2. หน่วยย่อย (Monomer) ที่เล็กที่สุดของโปรตีน 3. เป็นโครงสร้างหลักของ cell wall 4. มีหน่วยย่อย (Monomer) เป็นน้ำตาล glucose 5. โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่เป็นองค์ประกอบของแป้ง 6. โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อ 7. โครงสร้างของโปรตีนที่พบใน keratin และ fibroin 8. โครงสร้างของสารใดที่มีธาตุ CHON เป็นองค์ประกอบหลัก 9. พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) 10. มีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนเป็นหมู่ฟังก์ชัน booooo aaaaaa **************** โชคดีจ้า CH,

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ขอ 2.1 นี้ทำไงหรอคะ

ด 3. กำหนดให้พืชชนิดนี้ต้นหนึ่งมีลักษณะดังนี้ ต้นเตี้ย ขอบใบหยัก ใบมีขน ก้านไม่มีหนาม ดอกสีแดงฝักแฟนฝักสีเขียว โดยแอลลีลบนโครโมโซมคู่ที่ 1 เป็นแอลลีลเด่นทั้งหมด และ บนโครโมโซมคู่ที่ 5 และ 7 เป็นเฮอเทอโรไซส 2.2 21 จงเขียนแผนภาพโครโมโซมทีแสดงตำาแหน่งแอลลีลควบคุมลักษณะของพืชที่กำหนด ต้นพืชที่กำหนดมีจีโนไทป์ควบคุม 7 ลักษณะนี้เป็นอย่างไร และจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้กี่แบบ อะไรบ้าง ถ้าในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่เกิดครอสชิงโอเวอร์ ชีววิทยา เล่ม 2 รุ่นที่ ลักษณะกลีบดอกของพืชชนิดหนึ่งมี 2 ซึ่งควบคุมโดยยีนบนออโตโซม 2 แบบ คือ ขอบกลีบดอกหยักและขอบกลีบดอกเรียบ จากการผสมพันธุ์ต้นที่มีขอบกลีบดอกหยักและต้นที่มี ขอบกลีบดอกเรียบในรุ่นที่ 1 จะได้เมล็ดซึ่งนำไปปลูกเป็นรุ่นที่ 2 นำต้นที่มีขอบกลีบดอกหยัก ในรุ่นที่ 2 ผสมกันเอง ได้เมล็ดซึ่งนำไปปลูกเป็นรุ่นที่ 3 ได้ผลดังตาราง 1 2 3 บทที่ 5 | การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อย่างไร จำนวนต้น ขอบกลีบดอกหยัก ขอบกลีบดอกเรียบ 48 0 80 52 280 240 3.1 ลักษณะขอบกลีบดอกของพืชชนิดนี้แบบใดเป็นลักษณะเด่น และแบบใดเป็น ลักษณะด้อย 3.2 สามารถระบุจีโนไทป์ของแต่ละรุ่นได้อย่างแน่นอนหรือไม่ และระบุจีโนไทป์ได้ว่า 3.3 ถ้าต้องการผสมพันธุ์พืชชนิดนี้ให้ได้เมล็ดที่นำไปปลูกแล้วได้จำนวนต้นที่ จำนวนทั้งหมด 100 280 320 ในรุ่นใด ลักษณะอย่างไร ขอบกลีบดอกหยักและขอบกลีบดอกเรียบใกล้เคียงกัน ควรถ่ายเรณูระหว่างต้น

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

สรุปพันธุสาสตร์ ให้น้อนๆ

ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสู่รุ่นลูก โดยประกอบด้วยหลายลักษณะ ได้แก่ ศาสตร์ นักบวชชาวออสเตรีย ได้ทดลองผสมพันธุ์ ถั่วลันเตา (Pisum sativum) เพื่อ เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล (Gregor Johann Mendel) บิดาแห่งวิชาพันธุ คือ วิชาที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น หรือที่ บทที่ 1 พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ (Genetics) 1 เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม การเริ่มต้นศึกษาวิชาพันธุศาสตร์ A 1. ความสูงของลำต้น 4 2 รูปร่างของฝัก F 4. สีของเมล็ด ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสู่รุ่นลูก โดยประกอบด้วยหลายลักษณะ ได้หล่า พ 3. รูปร่างของเมล็ด A 6. สีของดอก พ5. ตำแหน่งของดอก F 7. สีของฝัก เลือกพันธุ์พ่อแม่ ผสมภายในดอกเดียวกัน รุ่นของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษา (Self-pollination) รุ่นพ่อแม่ ..Parental.seneration : P) การผสมข้าม (Cross-pollination) รุ่นลูก ( First Filial generation : F, ) การผสมภายในดอกเดียวกัน (Self-pol(ination) รุ่นหลาน (Second Filial generation : F3 เอกสารฉบับนี้จัดทำเนื่อผลประโยชน์ทางการศึกษา ห้ามมิให้บุคคลใดดัดลอก ทำซ้ำ เสียนแบบ แก้ไขด้ดแปลง หรือ กระทวง เป็นการแส้วงหาผลประโยชน์ทางการด้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาบลักษณ์อักษร จากทางบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ู้โด้ละเดล ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือ งง ช่วยหน่อยครับ

โรงเรียน ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีน 7.1 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เกิดขึ้นที่หมายเลขใดบ้าง DNA การถอดรหัส าRNA นิวเคลียส 7.2 จากภาพหมายเลข 1 และ 2 คือขั้นตอนใดและขั้นตอน ทั้งสองเกิดขึ้นเพื่ออะไร (RNA กรดอะมิโน 4 การแปลรหัส "กาRNA โรโบโซม โปรตีน 2 ไซโทพลาซึม 8. ลำดับเบสบน DNA แม่แบบ เป็นดังนี้ 5" ATCCGTTAGGCA 3" ในกระบวนการถอดรหัสจะมีทิศทางการ สังเคราะห์เป็นอย่างไร และลำดับเบสบนสาย mRNA เป็นอย่างไร 9. DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 5 CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3" สายพอลิเพปไทด์ที่ สร้างขึ้นมาจากสาย DNA นี้ จะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือ งง ช่วยหน่อยครับ

โรงเรียน ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีน 7.1 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เกิดขึ้นที่หมายเลขใดบ้าง DNA การถอดรหัส าRNA นิวเคลียส 7.2 จากภาพหมายเลข 1 และ 2 คือขั้นตอนใดและขั้นตอน ทั้งสองเกิดขึ้นเพื่ออะไร (RNA กรดอะมิโน 4 การแปลรหัส "กาRNA โรโบโซม โปรตีน 2 ไซโทพลาซึม 8. ลำดับเบสบน DNA แม่แบบ เป็นดังนี้ 5" ATCCGTTAGGCA 3" ในกระบวนการถอดรหัสจะมีทิศทางการ สังเคราะห์เป็นอย่างไร และลำดับเบสบนสาย mRNA เป็นอย่างไร 9. DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 5 CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3" สายพอลิเพปไทด์ที่ สร้างขึ้นมาจากสาย DNA นี้ จะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/18