ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

สรุปพันธุสาสตร์ ให้น้อนๆ

ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสู่รุ่นลูก โดยประกอบด้วยหลายลักษณะ ได้แก่ ศาสตร์ นักบวชชาวออสเตรีย ได้ทดลองผสมพันธุ์ ถั่วลันเตา (Pisum sativum) เพื่อ เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล (Gregor Johann Mendel) บิดาแห่งวิชาพันธุ คือ วิชาที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น หรือที่ บทที่ 1 พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ (Genetics) 1 เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม การเริ่มต้นศึกษาวิชาพันธุศาสตร์ A 1. ความสูงของลำต้น 4 2 รูปร่างของฝัก F 4. สีของเมล็ด ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสู่รุ่นลูก โดยประกอบด้วยหลายลักษณะ ได้หล่า พ 3. รูปร่างของเมล็ด A 6. สีของดอก พ5. ตำแหน่งของดอก F 7. สีของฝัก เลือกพันธุ์พ่อแม่ ผสมภายในดอกเดียวกัน รุ่นของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษา (Self-pollination) รุ่นพ่อแม่ ..Parental.seneration : P) การผสมข้าม (Cross-pollination) รุ่นลูก ( First Filial generation : F, ) การผสมภายในดอกเดียวกัน (Self-pol(ination) รุ่นหลาน (Second Filial generation : F3 เอกสารฉบับนี้จัดทำเนื่อผลประโยชน์ทางการศึกษา ห้ามมิให้บุคคลใดดัดลอก ทำซ้ำ เสียนแบบ แก้ไขด้ดแปลง หรือ กระทวง เป็นการแส้วงหาผลประโยชน์ทางการด้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาบลักษณ์อักษร จากทางบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ู้โด้ละเดล ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือ งง ช่วยหน่อยครับ

โรงเรียน ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีน 7.1 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เกิดขึ้นที่หมายเลขใดบ้าง DNA การถอดรหัส าRNA นิวเคลียส 7.2 จากภาพหมายเลข 1 และ 2 คือขั้นตอนใดและขั้นตอน ทั้งสองเกิดขึ้นเพื่ออะไร (RNA กรดอะมิโน 4 การแปลรหัส "กาRNA โรโบโซม โปรตีน 2 ไซโทพลาซึม 8. ลำดับเบสบน DNA แม่แบบ เป็นดังนี้ 5" ATCCGTTAGGCA 3" ในกระบวนการถอดรหัสจะมีทิศทางการ สังเคราะห์เป็นอย่างไร และลำดับเบสบนสาย mRNA เป็นอย่างไร 9. DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 5 CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3" สายพอลิเพปไทด์ที่ สร้างขึ้นมาจากสาย DNA นี้ จะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

คือ งง ช่วยหน่อยครับ

โรงเรียน ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7. ตอบคำถามเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีน 7.1 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เกิดขึ้นที่หมายเลขใดบ้าง DNA การถอดรหัส าRNA นิวเคลียส 7.2 จากภาพหมายเลข 1 และ 2 คือขั้นตอนใดและขั้นตอน ทั้งสองเกิดขึ้นเพื่ออะไร (RNA กรดอะมิโน 4 การแปลรหัส "กาRNA โรโบโซม โปรตีน 2 ไซโทพลาซึม 8. ลำดับเบสบน DNA แม่แบบ เป็นดังนี้ 5" ATCCGTTAGGCA 3" ในกระบวนการถอดรหัสจะมีทิศทางการ สังเคราะห์เป็นอย่างไร และลำดับเบสบนสาย mRNA เป็นอย่างไร 9. DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 5 CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3" สายพอลิเพปไทด์ที่ สร้างขึ้นมาจากสาย DNA นี้ จะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า😭

3.ฟาร์มแห่งหนึ่ง ทำการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกระต่าย ซึ่งลักษณะสีตาและสีขนควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม โดยจากการ ทดลองที่1 ศึกษาสีตา เมื่อนำกระต่ายตาสีฟ้าผสมกับกระต่ายตาสีน้ำตาล พบว่าได้ลูกรุ่น F1 เป็นตาสีฟ้าทั้งหมด และการทดลองที่ 2 ศึกษาสีขน พบว่า alleles ที่ควบคุมสีขนมีการแสดงออกของแต่ละแอลลีลไม่เท่ากัน หากเจ้าของฟาร์มต้องการผสมกระต่ายพ่อพันธุ์ที่มี ลักษณะตาสีฟ้าที่มีขนสีเทาเงิน(chinchilla ) (ซึ่งพ่อมีลักษณะตาสีน้ำตาลและขนสีลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำพันธุ์แท้ ) กับ กระต่ายแม่พันธุ์ตาสีน้ำตาลที่มีขนสีขาวทั้งตัว 3.1 เมื่อทำการผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามที่เจ้าของฟาร์มต้องการแล้ว ลูกรุ่น F1 จะมี genotype และ phenotype เป็นอย่างไร 3.2 หากนำกระต่ายพ่อพันธุ์ไปผสมกับกระต่ายตาสีฟ้าที่เป็น heterozygous และสีขนเป็น chinchilla พันธุ์แท้ จงหาโอกาสที่ลูก กระเป็นกระต่ายพันธุ์แท้ตาสีฟ้าและขนแบบ chinchilla 3.3 ถ้าเรานำการผสมพันธุ์กระต่ายรุ่น F1 ที่เป็น Heterozygous มาผสมกันเองอยากทราบว่าโอกาสที่จะได้ลูกรุ่น F2 ที่เป็น สฯ. กระต่ายตาสีน้ำตาลขนแบบ chinchilla เป็นเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะ

คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์ 1. Meiosis หมายถึง เป็นการแบ่งนิวเคลียสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อสิ้นสุด การแบ่งเซลล์ จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ 2. Gamete หมายถึง เซลล์สืบพันธุ์ทำหน้าที่สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 3. Allele หมายถึง รูปแบบของยีนที่แสดงออกในแบบลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่ง ๆ 4. Dominant gene หมายถึง ยีนที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลเด่น 5. Recessive gene หมายถึง ยีนที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลด้อย 6. Locus หมายถึง ตำแหน่งของยีนที่อยู่บนโครโมโซม 7. Genotype หมายถึง ยีนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่จะนิยมเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษร เช่น TT, tt และTt 8. Phenotype หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งเป็นผลจากการแสดงออกของยีน เช่น ต้นสูง, ต้นเตี้ย 9. Homozygous gene / homozygous genotype หมายถึง ยีนที่เหมือนกันจับคู่กัน เช่น GG, gg 10. Homozygous dominant หมายถึง จีโนไทป์ที่มียีนเด่นทั้งหมด เช่น GG หรือ TT 11. Homozygous recessive หมายถึง จีโนไทป์ที่มียีนด้อยทั้งหมด เช่น 12. Heterozygous gene / heterozygous gentype หมายถึง ยีนที่แตกต่างกันจับคู่กัน เช่น Gg 13. Homologous chromosome หมายถึง โครโมโซมที่เป็นคู่ที่เหมือนกัน มียีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะ เดียวกันอยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม (chromosome) ที่เป็นคู่กัน หรือ คำชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายการศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 1. ให้นักเรียนอธิบายว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เมนเดลเลือกถั่วลันเตาเป็นพืชทดลอง (2 คะแนน) 2. ให้นักเรียนเติมผลการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาทั้ง 7 ลักษณะ ของเมนเดลให้ถูกต้อง (5 คะแนน) ในห้ะ ลักษณะ รุ่นพ่อแม่ (P) ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ลักษณะของ อัตราส่วนของลักษณะเด่นต่อ อัตราส่วนลักษณะด้วยในรุ่น F2 รุ่น F สูงทั้งหมด 1.ความสูงของลำต้น ต้นสูง ต้นเตีย 2.84 : 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/18