ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

สอบถามวิชาเคมีหน่อยนะคะ

แคลองดอก บทที่ 3 พันธะเคมี คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จงบอกความสามารถในการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกต่อไปนี้ สารประกอบไอออนิก จอที 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) ใบงาน วิชาเคมี ชั้น ม.4 223888322 KI PbSO4 Ca(OH)2 LINO3 CaBr₂ NHẠC FeS Ag3PO4 CaCO3 MgO CH₂COOAg KCIO3 Ag₂SO4 Be(OH)2 K.POA SrSO4 AgCl Pbl₂ LI₂CO3 NH₂S CaO Cu(CIO4)2 BaSO4 Na₂CO Hg₂I2 PbCl₂ เรื่อง สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ ชื่อ น.ส.อาคัมย์สิร์ นาคประสาน จะสามา ความสามารถในการละลายน้ำ ละลายนา Rt an Name ละลายน้ำ ละลาย ไม่สาม ละลายน้ำ ละลานา ออกและสมการโอยอนิกสุทธิ nemenda กะลามหา ไม่ละลาย nemsan ชั้น 4 เลขที่ 25

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

สอบถามวิชา เคมี เรื่อง พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ ช่วยหน่อยนะคะ

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (A(OH),) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO.) ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ (ClO,) โพแทสเซียมไซยาในด์ (KCN) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF,) โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) เอทานอล (CH,OH) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H,O,), . 2. จากสูตรของสารประกอบในข้อ 1. สูตรแต่ละประเภทประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง และมีอัตราส่วนจำนวนอะตอมเป็นอย่างไรบ้าง สูตรของสารประกอบ ธาตุองค์ประกอบ อัตราส่วนจำนวนอะตอม แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaFa) { : 0. เอทิลีน (CoHa) 2. % แอมโมเนียมซัลเฟต (NHa),SO) อาตุในโทรงนพละอาๆุกำมะกันน ไดไนโตรเจนออกไซด์ (N,Oa) คอปเปอร์ (I) ออกไซด์ (CuO) อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al(OH),) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO,) 1: 2 ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ (Cl,O,) โพแทสเซียมไซยาไนด์ (KCN) กก5-609-9841

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/11