ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

พอจะช่วยได้มั้ยคะ🥺🙏🏼💖

ใบงาน เรื่อง แคว้นพะเยา คำชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ะ ๕ 1. แคว้นพะเยาตั้งขึ้นในช่วงเวลา. 2. แคว้นพะเยาอยู่ในลุ่มแม่น้ำ 3. ศึกษาเรื่องราวของแคว้นพะเยาได้จาก. 4. แคว้นพะเยามีศูนย์กลางอำนาจอยู่ท่ 5. ผู้สร้างเมืองพะเยาคือ 6. แคว้นพะเยามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับ.. และ 7. แคว้นพะเยาเคยขยายอำนาจปกครองแบบ.. 8. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแคว้นพะเยาคือ. 9. แคว้นพะเยาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาล.. 10. พญางำเมืองกษัตริย์ของแคว้นพะเยา เป็นพระสหายของ.. และ 11. แคว้นพะเยาหมดอำนาจเพราะ 12. ชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ของแคว้นพะเยามีลักษณะ คือ 13. แต่เดิมแคว้นพะเยานับถือ. ต่อมาได้รับศาสนา เจากแคว้น 14. ด้วยความที่แคว้นพะเยาเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองเงินยางที่ขยายลงมายังที่ราบลุ่มเชียงราย-พะเยา เป็นดินแดน ที่เรียกว่า.. เที่มีประชากรเป็นเชื้อสาย 15. เมื่อกษัตริย์องค์แรกตั้งเมืองพะเยา เวียงแห่งแรกมีผังเมืองเป็นรูปน้ำเต้าเรียกว่า

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครรู้คำว่าฮั่นยิ่งใหญ่ถังรุ่งเรืองบ้างคะ ช่วยหน่อยนะคะ🥺🥺

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า "ฮั่นยิ่งใหญ่ถังรุ่งเรื่อง" พร้อมอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ใครก็ได้ช่วยเราคิดหน่อย ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนในขณะนี้ สถานภาพที่ได้มาภายหลังมีอะไรได้บ้างคะ คิดไม่ออกแล้ว ขอสัก 3-4 ข้อค่ะ ขอบคุณล่วงห... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. พ.ศ.-การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ข. ฮ.ศ.-การอพยพของนบีมูฮัมหมัดและสาวก ค. ร.ศ.-การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ง. ค.ศ.... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

1.ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต่างจากพวก ก.ภาพยนต์ ข.พระปฐมเจดีย์ ค.จดหมายเหตุ ง.โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ช่วยหาคำตอบหน่อยนะ... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจเลย~🥲💖

กิจกรรม เติมช่วงเวลาของสมัยต่างๆ สมัย ช่วงเวลา 1. ก่อนสุโขทัย 2. สุโขทัย 3. อยุธยาตอนต้น 4. อยุธยาต่อนกลาง 5. อยุธยาตอนปลาย 6. ธนบุรี 7. รัตนโกสินทร์ตอนต้น 8. รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ 9. รัตนโกสินทร์ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/4