ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

1 แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบ 1.4 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 1.6 ยอดขายรถยนต์รายเดือน 2. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่แบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1.1 ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานฝ่ายผลิต 1.3 หมายเลขบัตรประชาชนของแม่ค้าในตลาด 1.5 อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวนน้อยและแบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้จำนวนมาก 3. จงบอกค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ว่ามีค่า 3.1 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.2 คะแนนสอบวิชาเคมีมีคะแนนเต็ม 8 คะแนน 3.3 คะแนนสอบวิชาสังคมมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน 4. การแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วง ๆ เราจะเรียกแต่ละช่วงนั้นว่าอะไร 5. จงหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ต่อไปนี้ 5.1 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 9 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 67 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 189 5.2 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 6 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 54 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 94 5.3 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 8 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 45 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 102 6. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นก่อนหน้ากับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นนั้น คืออะไร 7. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นนั้นกับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นถัดไป 8. จงหาความหมาย ต่อไปนี้ คืออะไร 8.1 แผนภาพจุด 8.2 แผนภาพลำต้นและใบ 9. จงเขียนซิสโทแกรม ต่อไปนี้ (ตารางขวามือหาขอบบนและขอบล่างของชั้น จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 3 4 5 10. ให้บอกข้อมูลว่ามีค่าอะไรบ้าง สรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ได้ และบอกฐานนิยมจากแผนภาพต่อไปนี้ + 2 3 4 ● 5 6 จํานวนครอบครัว 3 5 4 3 7 8 จ 10 8.3 แผนภาพกล่อง 8.4 แผนภาพการกระจาย 1 คะแนน 55-69 60-64 65 - 69 70-74 :::: : 3 4 5 6 7 9 10 2 จํานวนนักเรียน 3 4 6 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยข้อ9กับข้อ10หน่อยค่าา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คำชี้แจง: นักเรียนเติมข้อความใน เรื่องบทบาทของสตรีไทย ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำสตรีไทยในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทด้านใด 2. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ทรงมีบทบาทด้านการเมืองการปกครอง คือ บทบาทของสตรีไทย 3. วีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เป็นผลดีต่อการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา คือ 4. รัชกาลที่ 3 ท้าวสุรนารีเป็นแบบอย่างของวีรสตรีไทยในการรักษาบ้านเมืองอย่างไร 5. ผู้นำสตรีในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มีบทบาท ทรงพระเยาว์ คือ.. 6. หญิงไทยที่มีฐานะดีในสมัยรัชกาลที่ 3 มีบทบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ 7. ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหญิงไทยส่วนใหญ่ต้อง เพราะเหตุใด 8. การปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและทำให้สตรีมีสิทธิความเป็นพลเมืองโดย สมบูรณ์ โดยวิธีการใด 9. ในสมัยใด 10.1 แผ่นดินแทนพระมหากษัตริย์ที่ยัง 10.2 10. บทบาทของสตรีของไทยในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (อธิบายโดยสังเขป) สตรีไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยเฉพาะสตรีชั้นสูงและชั้นกลางทำให้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

คำชี้แจง 9. (๓๑๑๐๑) เรื่องธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษา ใบงานรายวิชาภาษาไทย ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ เป็นพลังของภาษาชนิดใด ภาษาช่วยธำรงสังคม ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์ ภาษาช่วยกำหนดอนาคต พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ ๒. ตำราไวยากรณ์ของพระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นหลักทางภาษามานาน และอ่านเข้าใจง่าย ๓. นักเรียนจะมีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็ต่อเมื่ออายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายกำหนด ๔. นักเรียน ครูกำหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่สามเดือนนี้นะ ๕. อาจารย์ภาษาไทย มักพูดจาคารมคมคาย และชอบพูดเสียดสีประชดประชัน 5. สวัสดีค่ะ มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะ ขยันจัง ๗. พรุ่งนี้เสื้อของคุณตัดเสร็จ มารับได้เลย 4. งานชิ้นนี้ส่งมาไม่ลงชื่อ แต่ครูรู้แล้วว่าเป็นของใคร ๔. ถึงจะพลาดหวังอกหัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่เคยรักใครเลย ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ๑๐. ขึ้น – ลง เดินชิดซ้าย - ๑๑. เพลงหนอนผีเสื้อของ หนู มิเตอร์ ฟังแล้วซึ้งใจจริง ๑๒.ฉันได้ยินเสียงอาจารย์ภาษาไทย มาอยู่หน้าห้องแล้ว ๑๓. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า ทำให้นักเรียนเก่งขึ้น ๑๔. เวลาผิดใจกับเพื่อน คุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะเข้าใจกัน ไม่แหน่งใจกัน ๑๕. ไปเข้านอนกันเถอะ ดึกแล้ว พรุ่งนี้ยังมีงานรอยยู่อีกนะ ๆ ภาษาช่วยจรรโลงสังคม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/44