ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

สอนหาข้อนี้หน่อยค่ะ จุดสูงสุดของถุงทรายสูงจากพื้นเท่าใด ออยากได้ขั้นตอนด้วยค่ะ

PAPERA Tays -33m # 11.) ขณะที่บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นตรง ๆ ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ขณะที่บอลลูนสูงจากพื้นดิน 30 เมตร คนใน 4-5m/5 บอลลูนได้ปล่อยถุงทรายลงมา จงหา 11.1) ตำแหน่งของถุงทรายจากพื้นดินหลังจากที่ปล่อยไปแล้ว 1 วินาที และ 2 วินาที (30 m 20 m) (ay = 4 +1 + 9+ ty Ay · ut + 1 = gt² 1. |AY = 15) (1) + ) + (-10) (1) 5. Ay-om cou 30 m AY = u 5 m/s 9= -10-¹ g= 2 51-51-30 20 - 30= 5t +1 676) ¹ -30 = 51-st ² 11.2) ถุงทรายจะตกถึงพื้นดินในเวลาเท่าใด (35) (2) 19 AY = 30 (7-3)(1+2)50 WOOD -10 m/s u + 5 m/s สวน BY -30 / -V²³ u²+2 gay V = 9 (30 ta₂ 1 AY (5) (1) 4) + (10) (2) T 10 -564) 5 10-20 DY 3-10 m -V² = 5² + 2 (-10) (-30) -V² = 25600 -V²'s 1E25 V, 25 K NIะดานทรายมีความเร็วเท่าใด (25 m/s) +-3 ++2 et = 3# st-2X 10 11.4) จุดสูงสุดของถุงทรายสูงจากพื้นดินเท่าใด (31.25 m) (V²= ² + 1gay) unnam วันน ากคาดพัทย ITTAYAKHOM SCHO เตพื้นที่การศึกษามัธยม กษาบึงกา 2 มารย์ - บุตรโคร เลขที่ 33

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

รบกวนช่วยแสดงวิธีแบบละเอียดแต่ละข้อให้หน่อยคะ จะสอบเก็บคะแนนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอามาเป็นแนวทางฝึกทำโจทย์ค่าา🥺🙏🏻

10:46 x 8. จงหาว่า 162 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต 2, -6, 18, ... ก. 5 15. ก. 8 9. จงหาพจน์ที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20 ที่ทำให้ลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิต ก. HIM 1 Ű เพิ่มเติม 8 10. จงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตที่มี az = 3 3 11. จงพิจารณาว่า 12. จงพิจารณาว่า fl. 0 13. จงพิจารณาว่า n. 0 n. 0 บ. 9 บ. 9 |_ ||| -2- บ. 5 = 6n³+5n lim n-co 2n²-3n บ. 3 8n³+5n-7 lim n→∞ 2n5+3n+5 บ. 3 fl. 12 8n5+3n-2 lim n→∞o 2n5+3n³+5 ข. 1 ค. 10 3 Al. - 4 มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ค. 5 ง. 15 1.4 ง. 11 และ 45 = มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ค. 4 3 5 ง. ไม่มีค่า มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ง. ไม่มีค่า 14. ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เมื่อ n = 50, 41 = 5 และ 4 = 3 64 81 ง. ไม่มีค่า ก. 3,925 บ. 3,825 ค. 3,625 ง. 3,425 ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เมื่อ 1 = 50 ของลำดับเลขคณิต 5, 2, 1, 4, ... ค. -3,950 ข. -3,850 ค. -3,625 16. จงหาผลบวกของลำดับ 2, 6, 18, 54, ... เมื่อ n = 10 และ 310 และ 310 = 59,049 = *** ก. 45,047 ข. 48,914 ค. 59,048 ง. 59,050 4G. 1. -3,425 A 67

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/149