ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงเหรอคะ

-รื่อง การแบ่งเซลล์ ชา ชีววิทยา 1 ณ. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รหัสวิชา ว 30241 ชี้แจง จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพัน ก. อินเตอร์เฟส จ. ไมโอซิส ฌ. เมทาเฟส II ข. เซลล์พืช ฉ. โพรเฟส I ญ. แอนาเฟส I นิวเคลียส ชั้น ม.4/4 ค. เซลล์สัตว์ ช. โพรเฟส II ฎ. แอนาเฟส II เซลล์และการทํางานขอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1. ระยะที่ฮอมอโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ ..2. การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาทิด 3. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ 4. เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโทโซมเท่ากับเซลล์แม่ 5. เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ 6. เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 ชุด 7. การสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ 8. ระยะที่โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัวที่ระนาบกึ่งกลางเซลล์ 9. ง. ไมโทซิส ช. เมทาเฟส ฎ. เทโลเฟ เป็นระยะสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เกิดเยื่อหุ้มรอบกลุ่มโครโมโซมทั้งสองก 10. โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดเรียงตามแนวระนาบกึ่งกลางเซลล์ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

1 แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบ 1.4 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 1.6 ยอดขายรถยนต์รายเดือน 2. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่แบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1.1 ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานฝ่ายผลิต 1.3 หมายเลขบัตรประชาชนของแม่ค้าในตลาด 1.5 อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวนน้อยและแบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้จำนวนมาก 3. จงบอกค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ว่ามีค่า 3.1 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.2 คะแนนสอบวิชาเคมีมีคะแนนเต็ม 8 คะแนน 3.3 คะแนนสอบวิชาสังคมมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน 4. การแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วง ๆ เราจะเรียกแต่ละช่วงนั้นว่าอะไร 5. จงหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ต่อไปนี้ 5.1 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 9 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 67 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 189 5.2 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 6 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 54 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 94 5.3 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 8 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 45 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 102 6. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นก่อนหน้ากับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นนั้น คืออะไร 7. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นนั้นกับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นถัดไป 8. จงหาความหมาย ต่อไปนี้ คืออะไร 8.1 แผนภาพจุด 8.2 แผนภาพลำต้นและใบ 9. จงเขียนซิสโทแกรม ต่อไปนี้ (ตารางขวามือหาขอบบนและขอบล่างของชั้น จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 3 4 5 10. ให้บอกข้อมูลว่ามีค่าอะไรบ้าง สรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ได้ และบอกฐานนิยมจากแผนภาพต่อไปนี้ + 2 3 4 ● 5 6 จํานวนครอบครัว 3 5 4 3 7 8 จ 10 8.3 แผนภาพกล่อง 8.4 แผนภาพการกระจาย 1 คะแนน 55-69 60-64 65 - 69 70-74 :::: : 3 4 5 6 7 9 10 2 จํานวนนักเรียน 3 4 6 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ

แบบฝึกหัดเก็บคะแนนที่ 5 การปฏิรูปบ้านเมืองสมัย ร.5 ..โดยครูสถาพร เข็มพันธ์ ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัย ร.5 มีสาเหตุมาจากการบริหารราชการแผ่นดินแบบ และที่สำคัญอีกประการ คือ เพื่อป้องกันการรุกรานประเทศของลัทธิ จากประเทศตะวันตก ในช่วงนั้นคือ ประเทศอังกฤษ และประเทศ ทันสมัยได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ระบบการบริหารราชการ การเลิกไพร่ ในการปกครองส่วนกลาง = ตั้ง การปกครองส่วนภูมิภาค = ตง การปกครองส่วนท้องถิ่น = ตั้ง ตอนที่ 2 การเลิกไพร่และการเลิกทาส 1.ขั้นแรกของการเลิกไพร่คือ การประการรับสมัคร เกณฑ์ทหาร ส่งผลใหเกิดระบบการ ทหาร 2.ไพรหลวง ไพร่สม เสียค่าราชการปีละ 6 บาท และปลด อายุเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ลักษณะเกณฑ์ทหาร 3.ออกพระราชบัญญัติ ร.ศ.124 2 โดยชายไทยอายุ 18 ปีเข้ารับเป็นราชการทหาร ปี เมื่อปลดแล้วไม่ต้องเสียค่าราชการตลอดชีพ ตอนที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง จักรวรรดินิยม ฝรั่งเศส กระทรวง มณฑลเทศาภิบาล สุขาภิบาล การเลิกทาส มีอำนาจมากขึ้นและการค้า จตุสดมภ์ 1.ออกพระราชบัญญัติ โดยทาสที่เกิดในปี ร.5 ขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. 2411 จะพ้นจากการเป็นทาสเมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี 2. 2.ออกพระราชบัญญัติ ทาส ผลลูกทาสเป็นอิสระ ห้ามซื้อขายทาส และห้ามขายตัวเอง กลับมาเป็นทาสอีกส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. หรือการ 4. ที่มีความล้าหลัง ล่าอาณานิคม 5 เพื่อการทำให้บ้านเมืองมีความ พิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย ตอนที่ 4 จับคู่ตัวอักษรให้สัมพันธ์กับข้อความ ก. ประพาสเอเชีย ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ต.ประพาสยุโปครั้งที่ 2 1. รักษาพระอาการประชวร ค ข ร.ศ.124 ขยายตัว ก ไปชวา สิงคโปร์ ข .หาพันธมิตร .เจรจาวิกฤต ร.ศ. 112 ทำสนธิสัญญาแลกมณฑลบูรพา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

แงงง ฮืออมีไคช่วยเค้าได้มั้ยคะ😭😭

14:47 พฤ. 1 ก.ย. liveworksheets.com 0 2. ชื่อหนังสือ: ชีวิตของข้าพเจ้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์ก้าวหน้า ใบงานเรื่องการเขียนบรรณานุกรม คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชื่อผู้แต่ง:กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์การศาสนา ปีที่พิมพ์: 2527 เรียงลำดับบรรณานุกรม Globish Chinese อ-นามสกุล. 3. ชื่อผู้เขียน: ศ.น.พ.สุด แสงวิเชียร ชื่อหนังสือ: ปัญหาวัดพนัญเชิง ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์: พระนครศรีอยุธยา สํานักพิมพ์วัฒนธรรม ปีที่พิมพ์: 2557 4. ชื่อผู้เขียนบทความ: ชวนะ ภวกานนท์ ชื่อบทความ: ธุรกิจสปาไทยน่าจะก้าวไกลไปกว่านี้ เข้าถึงได้จาก : http://www.businessthai.co.th วันเดือนปีที่สืบค้น : วันที่ 25 ธันวาคม 2548 ปีที่แต่ง:2548 XO ม.5/. เลขที ชื่อผู้แต่ง:เฮเลนเคลเลอร์ สถานที่พิมพ์: นนทบุรี ปีที่พิมพ์: 2512 สอนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือ LIVEWORKSHEETS เปิด f P e *26% 0 Ⓡ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/146