ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

มีใครพอแนะนำคำตอบได้บ้างค่ะ

R1-70 879200,90198 8 นามสกุล 9 OUV บวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รหัสรายวิชา สค 33004 ลำดับที ให้เขียนชื่อ - นามสกุล ทุกหน้า) 2. อธิบายปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างแนวคิดและผลงานซึ่งส่งผลต่อการ พัฒนาชาติไทยในแต่ละสมัย (15 คะแนน) 1) บุคคลสำคัญและการสร้างสรรค์ผลงานสมัยสุโขทัย (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง มหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) (8 คะแนน) 2) บุคคลสำคัญและการสร้างสรรค์ผลงานสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายมหาราช (7 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะะ🥹🥹

1. แบบทดสอบ คำชี้แจง เอง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อใดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก. การสั่งซื้อสินค้าจากที่อื่นมาใช้แทนการผลิตเอง ข. การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตสินค้า ค. การนำวัสดุและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นทุนในการผลิต ง. การผลิตสินค้าในรูปของบริษัทเพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 2. ข้อใดคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก. ลงทุนน้อย คุ้มค่า ผลตอบแทนสูง ข. เรียบง่าย เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ค. มีขั้นตอน เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ง. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 3. รู้รักสามัคคี เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำว่า “รู้” หมายถึงข้อใด Wron ก. เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข ข. ผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน ค. ทุกคนในชุมชนได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ง. สามารถแก้ไขปัญหาตามตำราและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา หน้า 4. แผนพัฒนาฯ ฉบับใดได้อัญเชิญแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา และบริหารประเทศ ก. ฉบับที่ 1 ข. ฉบับที่ 5 ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 9 5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ก. ความมีเหตุผล ข. ความพอประมาณ ค. ความขยันและอดทน ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี d be 4 มศ 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

พอมีใครช่วยเเก้โจทย์เเละเเสดงวิธีทำได้บ้างคะ

C 08:32 น. < 1bc52bd7-9a5a-480d-8da0- 4e2d71424d8b โจทย์แก้คะแนนสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 2 (231202) 3. จากข้อ 2. มวลของวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงลื่นมีค่าเท่าใด 4. ออกแรง 100 นิวตันที่ปลายประตูซึ่งห่างจากจุดหมุน 2 เมตร ดังรูป โมเมนต์ของแรง F จะมีค่านิวตันเมตร L 1. วางวัตถุหนัก 15 นิวตัน บนพื้นราบ ออกแรงกระทำกับวัตถุไปทางซ้าย 10 นิวตัน ขนานกับพื้นราบ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากมี ค่าเท่าใด 2. ลิ่มวางอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทาน มีมวลสองก้อนถูกผูกไว้ด้วยเชือก ดังรูป แรงดึงเชือกมีค่าเท่าใด 5.มอสกับแม็กซ์เล่นไม้กระดกที่มีความยาว 4 เมตร มอสมีมวล 40 กิโลกรัม แม็กซ์มีมวล 80 กิโลกรัม มอสนั่งที่ปลายไม้ กระดกด้านหนึ่ง อยากทราบว่ามอสจะต้องนั่งอีกด้านหนึ่งห่างจากจุดหมุนเป็นระยะเท่าใด ไม้กระดกจึงจะสมดุล 6. จุ้ยขับรถเลี้ยวขวา เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่พวงมาลัย 50 นิวตันเมตร ถ้าจุ้ยออกแรงดึงพวงมาลัยข้างละ 100 นิวตัน พวงมาลัยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเมตร 7. ชายคนหนึ่งถือของมวล 10 กิโลกรัม นั่งอยู่บนรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้ารถคันนี้ เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง 20 เมตร จงหาว่าชายคนนี้ จะทำงานเท่าใด ITE 98 8. เป็นลังที่มีมวล 80 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงเป็นระยะทาง 10 เมตร ทำมุม 37 องศา ดังรูป ด้วยความเร็วคงที่ ถ้า กําหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.2 จะต้องทํางานทั้งหมดเท่าไร : 9. มวล 10 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม 30° กับแนวราบ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างผิวของวัตถุกับพื้น เอียงเท่ากับ 0.2 งานในการนำมวลนี้ขึ้นไปตามพื้นเอียงระยะทาง 5 เมตร เท่ากับ หมุนหน้าจอ 10. จงหางานอย่างน้อยที่สุดที่กรรมกรคนหนึ่งต้องทำในการดันกล่องสินค้ามวล 50 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม 53 องศา กับพื้นราบ ถึงจุดสูงจากพื้นราบ 4 เมตร ถ้าแรงเสียดทานระหว่าง พื้นเอียงกับกล่องเป็น 80 นิวตัน (กําหนด sin 53° = 4/5) ||| 11. กล่องมวล 40 กิโลกรัมถูกดึงด้วยแรงคงที่ 130 นิวตันในแนวระดับให้เคลื่อนจากจุดหยุดนิ่งไปตามพื้น ระดับที่มี สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.3 เป็นระยะทาง 5 เมตร จงหาพลังงานจลน์ของกล่องที่เปลี่ยนไป 12. วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จาก ตำแหน่ง X = 0 ไปยังตำแหน่ง X = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรง เล่น แชร์ Q ค้นหา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ

1. 2. 3. 4. 5. 6. ศาสนาคริสต์ ศาสดา คือ เมกำเนิด ณ ดินแดนปาเลนไทน์ มีคัมภีร์ไบเบิล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก แปลว่า นักบวช 1.บาปกําเนิด 2.ตรีเอกานุภาพ พระเจ้า คือ 3.ความรัก 4.อาณาจักรพระเจ้า 5.บัญญัติ 10 ประการ 1.วันคริสต์มาส 2.วันสะบาโต 3.วันอีสเตอร์ 4.วันขอบคุณพระเจ้า YOUNG C นิกายกรีกออร์ธอดอก แยกจาก เพราะ เป็นประมุขสูงสุด อนุญาตให้ ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีล ศูนย์กลางอยู่ที่ หลักคําสอนของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสดา คือ มีคัมภีร์ วันสำคัญของศาสนาคริสต์ หลักศรัทธา 6 …………………………………. กําเนิด ณ ดินแดน มี 2 นิกายใหญ่ๆ คือ ..... นิกายโรมันคาทอลิก แปลว่า หกล ปฏิบัติตามหลักอย่างเคร่งครัด เรียกผู้นับถือว่า ค มี นานา เป็นประมุขสูงสุด นักบวชแต่งงาน แม่มารีและนักบุญ รับศีล ศีล โดยถือว่า คือพระสันตะปาปาองค์แรก ปัจจุบัน แปลว่า เรื่อง ผู้กำเนิด คือ ในโปรเตสแตนท์มีหลายลัทธิไม่ขึ้นต่อ 1.ศีลล้างบาป 2.ศีลมหาสนิท 3.ศีลอภัยบาป 4.ศีลกําลัง 5.ศีลสมรส 6.ศีลอนุกรม 7.ศีลเติมคนไข้ 1.การปฏิญาณตน 2.การละหมาด 3.การถือศีลอด นิกายโปรเตสแตนต์ ผู้ถือนิกายนี้ เรียกว่า 4.การบริจาคซะกาต พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ (ศีล) 5.การประกอบพิธีฮัจญ์ หลักปฏิบัติ 5 ยกย่องพระ เป็นองค์ที่ 266 ไม่พอใจพระสันตะปาปา รับศีลแค่ 2 ศีล คือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000