ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

วิชาวิทย์ ม.ปลาย ค่ะ มีใครทำได้ไหมคะคือวันนี้เราไม่มาแล้วครูสั่งให้ส่งวันนี้😭😭 กราบขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

2. จงตอบคําถามต่อไปนี้ 2.1 กระบวนการสลายตัวของ นิวเคลียร์ของการสลายตัวนี้ 232 Th จะมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา จงเขียนแสดงสมการ 90 140 2. กระบวนการสลายตัวของ 57 นิวเคลียร์ของการสลายตัว La จะมีการปล่อยอนุภาคบีตา 4 ตัว จงเขียนแสดงสมการ 226 89 3. กระบวนการสลายตัวของ AC จะมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา 6 ตัว และปล่อยอนุภาคบีตา 4 ตัว การสลายตัวนี้จะได้ธาตุใด 236 228 4. กระบวนการสลายตัวของ U ได้ผลิตภัณฑ์ 92 Ra จะมีอนุภาคแอลฟาเกิดขึ้นที่อนุภาค 88

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงับ

1c 12 Fill in the correct prepositions. Then, choose any five phrases and make up sentences using them. out of the ordinary ............the countryside 1 2 www.scratch 3 4. to expect sth .......sb 5 ............ the winter 6 to appeal... sb 7 to live........ a tree top 8 to become short....... space 9 an extension ........... his home 10 to convince people. sth 11 the benefits............ th 12 suitable sb 13 to suffer hay fever 14 fear heights Appendix Word formation 14 Fill in the correct word derived from the word in bold. Rea to get an idea what the text is about. Read the text once quickly. For each gap decide what the missing word is (e.g. noun, verb, adverb, etc.). You may need to write the word in the plural or with a negative meaning. Think of possible prefixes and suffixes. Fill in the gaps. Check the spelling. Read the completed text to check if it makes sense. 1 x differ abou havi Liste prob spea lett one A B C D E F Phrasal verbs 13 a. Replace the words in bold with the appropriate phrasal verb formed with break or bring. 1 My computer has stopped working. (= broken down) 2 My favourite band have just released their new album. 3 Schools finish for the summer holidays tomorrow. 4 She was raised by her grandma. 5 The burglars entered by force and stole all our valuables. 6 A fire began suddenly on the second floor of the building. 7 Visiting my old neighbourhood always makes me recall memories of family holidays. 8 The two countries ended diplomatic relations with each other two years ago. Game Competition b. Choose one of the phrasal verbs in Ex. 13a and draw a picture about it. In teams, show your picture to the class. The team which guesses the phrasal verb first gets one point. Continue the game until all of you have shown your pictures. The team with the most points is the winner. YOUR Burglarproof HOME Can you imagine anything worse than returning home to find that burglars have broken into your house? 0) Unfortunately, this happens to about 1 million people in Britain 1) 2) However, if you want better against burglars there are several fortune annual protect 4) things you can do. To improve 3) the locks on your doors and windows. The of lighting all around the house check all secure install will make sure a burglar is 5) the shadows. An alarm system is to hide in another good able measure you can take. Starting a 7) also a very 8) watch group is prevent neighbour your area. Since most 9) way to prevent crime in take place effect burglar value 6) when people are away on holiday, this is when your neighbours' help is most 10) to collect your mail, Ask them open and close day, switch your lights on and off and even mow your your curtains every lawn to make your house look occupied. 2.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/500