ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ทำไงเหรอคะ

-รื่อง การแบ่งเซลล์ ชา ชีววิทยา 1 ณ. ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รหัสวิชา ว 30241 ชี้แจง จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความสัมพัน ก. อินเตอร์เฟส จ. ไมโอซิส ฌ. เมทาเฟส II ข. เซลล์พืช ฉ. โพรเฟส I ญ. แอนาเฟส I นิวเคลียส ชั้น ม.4/4 ค. เซลล์สัตว์ ช. โพรเฟส II ฎ. แอนาเฟส II เซลล์และการทํางานขอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1. ระยะที่ฮอมอโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์ ..2. การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาทิด 3. มีการแบ่งไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซลล์คอดเข้าหากันแบ่งออกเป็น 2 เซลล์ 4. เซลล์ลูกที่ได้จำนวนโครโทโซมเท่ากับเซลล์แม่ 5. เซลล์ลูกที่ได้มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ 6. เซลล์มีการจำลองตัวของโครโมโซมสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก 1 ชุด 7. การสร้างแผ่นกั้นเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ 8. ระยะที่โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัวที่ระนาบกึ่งกลางเซลล์ 9. ง. ไมโทซิส ช. เมทาเฟส ฎ. เทโลเฟ เป็นระยะสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เกิดเยื่อหุ้มรอบกลุ่มโครโมโซมทั้งสองก 10. โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดเรียงตามแนวระนาบกึ่งกลางเซลล์ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

คือเราอยากรู้ว่าทำไงเท่าที่ไปดูมาน่าจะเนื้อหาม.6ค่ะแต่เราพึ่งม.5 เป็นสาระภูมิศาสตร์ มี3ข้อแรกเราทำได้ค่ะแต่3ข้อหลังเราไม่รู้ว่าทำยังไงเน็... อ่านต่อ

ใบงาน โลกและสัณฐานของโลก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 อธิบายเกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (K) 2. 3. วิเคราะห์เกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (P) มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก (A) สาระสำคัญ โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ สัณฐานของโลก เป็นทรงกลมรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ 12,714 กิโลเมตร มีความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร 12,757 กิโลเมตร นักเรียนสังเกตภาพระบบสุริยะ โดยตอบคำถาม ดังนี้ ( ตอบคำถามลงสมุด) 1. Venus Mercury Earth Mars 1.1 ภาพดังกล่าวคือภาพใด 1.2 โลกอยู่บริเวณใดของภาพดังกล่าว 1.3. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร Jupiter Satur Uranus Neptune 2. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของโลกและสัณฐานของโลก (จากหนังสือเรียน) แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด 3. นักเรียนจำแนกระบบของโลกว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 4. เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่บนโลกได้ **ความรู้เพิ่มเติม*** เอกภพมีอายุประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยล้านปี ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณห้าพันล้านปี ดวงอาทิตย์แผ่รังสี และพัดพาเมฆฝุ่นที่เหลือออกไปเป็นจํานวนมาก เหลืออยู่เพียงส่วนน้อย โดยส่วนที่เหลือนี้เกิดเป็นวงแหวนฝุ่นรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน จนกระทั่งวงแหวนฝุ่นเปลี่ยนรูปเป็นดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งโลกด้วย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว การเติม V.i / V.t V.2 V.ing 🙏🙏🙏🙏

V.inf 47 Convince 48 Cry 49 Bleed 50 Jump u 51 Chew 52 Clap 53 Shout di 54 Kneel 55 Explode 56 Expand 59 Relax 58 Rush 59 Sail 60 Scream 61 Yell 62 Cough 63 Fast 64 Pray 65 Occur 66 Vomit 69 Sneeze 68 Pose 69 Peep 90. Guess V.I/V.T V.T V.I/V.T V. 2 V.ing Convinced Convincing Cried Crying CV.I Bleeded I. Bleeding V.I Jumped TX Jumping V.T Chewed Chewing OV.I Claped Claping V.I/V.T Shouted Shouting inkV.I Kneeled Kneeling V.I Exploded Explode V.I Expanded Expanding Expanding V.I Relaxed Relaxing V.I/V.T Rushed Rushing V.T Sailed Sailing V.I/V.T Screamed Screaming V.I/V.T Yelled Yelling V.I Coughed Coughing V.I Fasted Fasting V.I/V.T Prayed Praying V.I Occurred Occuring V.I/V.T Vomited Vomiting V.I Sneezed Sneezing V.I/V.T Posed Posing V.T Peeped Peeping V.I /V.T Guessed. Guessing Meaning ข้มข้าวใจ v Y a รองเต๋ หลงนาต เลอดออก กวยโดด สตูด เคยว ฟรมผล ตะเกษ man คุกเข่า ฮมเมด ขยาย ne ผ่อนคลาย รีบลดแล I bb590652 e q กรดรอง 87% 6796 be to 650 2599519 LAN เกิดข อาเจียน จาม Denmaenma มองลอด เดา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/98