ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยด้วยคับ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่อง มัธยฐาน ฐานนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (133102) 1. กำหนดข้อมูล 2 ชุดเป็นดังนี้ 12 23 32 45 16 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่ 2 2) ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ มีค่าต่างกัน 2 3) ข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ มีค่ามัธยฐานเท่ากัน 2. กำหนดข้อมูล 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14 ถ้านำ 10 ไปหารข้อมูลทุกจำนวน และนำ 3 บวกเข้ากับข้อมูลใหม่ที่ได้ทุกจำนวน ข้อมูลชุดใหม่มีมัธยฐาน และฐานนิยมเป็นเท่าไร ร้านที่ 1 3. จากการสุ่มเก็บข้อมูลค่าจ้างรายวัน (บาท) ของพนักงานชั่วคราวของร้านสะดวกซื้อ 2 แห่งเป็นเวลา 10 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังนี้ 325 225 280 232 244 220 จงหามัธยฐาน และฐานนิยมของค่าจ้างรายวันของพนักงานแต่ละร้าน ร้านที่ 2 ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : 248 260 คะแนน 53 60 60 75 27 36 49 57 64 64 79 30-39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 10 คน คือ 73 คะแนน ถ้าคะแนนสอบของนักเรียน 8 คน คือ 39, 46, 54, 70, 83, 86, 93 และ 99 ส่วนคะแนนสอบของนักเรียนอีก 2 คน ต่างกัน 2 คะแนน อยากทราบว่า มัธยฐานของ ข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไร 5. น้ำหนักโดยประมาณของไข่ไก่ 30 ฟอง เป็นกรัม แสดงดังแผนภาพลำต้นและใบต่อไปนี้ 6 0 0 4 4 5 6 88 7 0033 3 4 4 5 5 6 7 7 8 889 8 01355 9 1 จํานวน (คน) 3 2 10 11 12 14 8 346 320 248 256 จงหา มัธยฐาน และฐานนิยม 6. จงหามัธยฐานและฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียน จำนวน 6 คน ดังนี้ 284 275 325 375 235 244 280 276

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3.3 อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ (1.1 .4-6/13) ผู้ใหญ่ลีได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ หลังรับตำแหน่งได้ไม่นาน ผู้ใหญ่ลีก็เริ่ม หลงระเริงในอำนาจ โดยการใช้อำนาจเกินขอบเขต ปกครองโดยมิชอบ ไม่ฟังความคิดเห็นของ ชาวบ้าน เห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป บริหารงานไม่โปร่งใส ทั้งยังมีการ ทุจริตคอร์รัปชันในหลายๆ ด้าน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้าน จึงได้รวมตัวกันส่งเรื่องร้องเรียนไปยังอำเภอ เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่ลี หากนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ลีจะนำหลักธรรมใดต่อไปนี้ มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงตน พร้อมอธิบาย วิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อธิปไตย 3 ทศพิธราชธรรม 10 ธรรมที่เลือก คือ 1. เหตุผลที่เลือก แนวทางแก้ไขปัญหา - ผลจากการใช้ธรรมดังกล่าว ข้อคิดที่ได้จากกรณีศึกษา สาราณียธรรม 6 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

#ช่วยหน่อยค่ะของม.6

เรือไปถึงเรื่อง ราชนาวีของเจ้าชาย สเป็นสนธิสัญญา กับประเทศอะไร in กล้ - เลโอนาร์โด ดา วินชี งานประพันธ์เรื่องใดที่กล่าวถึงเมืองใน ง 6. คนใหม่ของชาติตะวันตก อเศรษฐกิจและระบบ อุดมคติ n Sonnet The Prince 7. การปฏิรูปศาสนามีสาเหตุมาจากอะไร ก ศาสนจักรไม่มีพิธีกรรม ข ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป ค ศาสนจักรมุ่งเน้นหลักธรรมมาก เกินไป ง ไม่มีข้อใดถูก 8. นิกายคาลวินแพร่หลายอยู่ในประเทศใด ก อังกฤษ ฝรั่งเศส ข เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เดียวกันทั่วยุโรป วิทยาเกิดแนวคิดอะไร A Macbeth s Utopia ค เนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ ง - อังกฤษ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 9. ข้อใดคือผลจากการปฏิรูปศาสนา ก เกิดกระแสชาตินิยม A ข เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชาวอังกฤษหันมานับถือนิกายเทอร์ ระบอบรัฐชาติอ่อนแอลง และอำนาจ กลับคืนสู่ศาสนจักร 7700 คอน 1. W

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

แต่งประโยคตอนที่2ให้หน่อยค่ะ ของม.6ค่ะ

พบก รายชฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 กิจกรรมที่ 16 สืบค้นเรื่อง การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก จับคู่กับเพื่อน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบดินแดนใหม่ของชาติตะวันตกและ (1) จับคู่คำโดยนำตัวอักษรหน้าคำทางขวาไปเติมหน้าเลขข้อหน้าคำทางซ้ายมือ แล้วนำคำ ทำกิจกรรมที่กำหนดให้ แต่ละคู่ไปแต่งประโยคบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คู่ละ 1 ประโยค ตอนที่ 1 จับคู่ 56 1. บาร์โทโลมิว ดีอัส - 2. วัสโก ดา กามา ") DU 3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - 4. สเปน 5. สันตะปาปาอะเล็กซานเดอร์ที่ 6 6. โปรตุเกส 7. อาฟองโซ เดอ อัลบูเกร์เก 8. เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน 9. วิลเลียม เจนซ์ 10. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ตอนที่ 2 แต่งประโยค ก ทวีปออสเตรเลีย ข ทวีปอเมริกา ค กาลิกต ง มะละกา จ สนธิสัญญาทอร์เดซียส 2 แหลมกู๊ดโฮป ช ทวีปอเมริกาใต้ ซ หมู่เกาะฟิลิปปิน ณ กองทัพเรืออาร์มาดา ญ จักรวรรดิทางทะเลในเอเชีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ตอนที่ ๔ คำชี้แจง : จงเลือกตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือไปใส่ในช่องว่างหน้าข้อความ ด้านซ้ายมือให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน ๑. การขอรับบริจาคหนังสือ ๒. การโฆษณารถยนต์ เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก เลือกตั้งคราวนี้ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ๕. ครีมทาหน้าเด้ง สวยภายใน ๕ นาที 5. ม็อบป่วนกรุง ๗. การขอบริจาคคอมพิวเตอร์ ๔. ทีวีใหม่ บางเฉียบ ภาพคมชัด ๔. ซื้อวันนี้รับฟรี ประกันภัยชั้น ๑๐. รองเท้าที่ใส่แล้วสบายจนชั่วชีวิต 31. ก. เพื่อเชิญชวน ข. เพื่อโฆษณาสินค้า หรือบริการ ค. เพอชวนเชอ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/100