ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยบอกคำตอบทีค่ะช่วยทีงับไม่รู้จริงๆ🥺

แบบฝึกหัด 4.1 1. H2O 1 โมลโมเลกุล = เป็นของ H = เป็นของ O = 3. C6H12O6 2 โมลโมเลกุล เป็นของ C = เป็นของ H = เป็นของ O = ที 1 2 4 5 6 7 19 8 3 5. จงคำนวณหาจำนวนโมลและจำนวนอนุภาคของสารต่อไปนี้ ปริมาณสาร 24 L 1 โมลอะตอม โมลอะตอม โมลอะตอม โมลอะตอม โมลอะตอม โมลอะตอม โมลอะตอม He 1.02 × 102 อะตอม แก๊สแอมโมเนีย (NH) 3.01 x 10 โมเลกุล กํามะถัน (S) 1 อะตอม 2. H2O 2 โมลโมเลกุล เป็นของ H = เป็นของ Q = โพแทสเซียมไอออน (K) 100 ไอออน 4. SO, 1 โมลโมเลกุล = เป็นของ S = เป็นของ O = จํานวนโมล 0.0016\be A L 4 1 AL อาร์กอน 3.00 โมล น้ำ 5.00 โมล ในเทรตไอออน 1.0 × 10 โมล โซเดียมไอออน 0.001 โมล โมลอะตอ โมลอะตอ โมลอะตร โมลอะตอ โมลอะตอ โมลอะตอ m m

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7 สาร A B C D การละลาย ไม่ละลาย ไม่ละลาย ไม่ละลาย ละลาย การทำปฏิกิริยา การเผาไหม้ กับสารละลาย Bra ในที่มืด ไม่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเป็นไม่มีสี ไม่เปลี่ยนสี ติดไฟสว่างไม่ มีเขม่า ติดไฟสว่างมี เขม่า ติดไฟมีควัน และเขม่ามาก ติดไฟและไม่มี เขม่า 6. สารใดน่าจะมีสูตรทั่วไปเป็น CH2+2 n. A ข. B 7. ข้อใดสรุปผลการทดลองนี้ถูกต้อง 9.สารประกอบต่อไปนี้ 1. เฮกเซน สารประกอบข้อใด 5. สาร A มีอัตราส่วนโดยอะตอมของ C: H ต่ำที่สุด C. สาร B เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว ไม่เปลี่ยนสี 4. สาร C เป็นสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนได้ เช่น เบนซีน ก. ข้อ a c และ d ข. ข้อ b c และ d ก. ข้อ 1 และ 2 ข. C6H10 การทำปฏิกิริยา กับสารละลาย Br ในที่มืด เปลี่ยนเป็นไม่มีสี เปลี่ยนเป็นไม่มีสี ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนสี ค. C 2. สาร D ไม่น่าจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แต่เป็นสารอินทรีพวกกรดอินทรีย์ 8. สารประกอบในข้อใด เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แล้วเกิดเขม่ามากที่สุด n. C6H6 ค. C6H12 2. เฮกซีน ก. ข้อ 1 และ 5 ข. ข้อ 3 และ 4 10. สารใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ C, ในที่มืด แต่ทำปฏิกิริยาได้เมื่อมีแสงสว่าง 1. C₂H₂ 2. C2Ha 3. C2H6 การทำปฏิกิริยากับ สารละลาย KMnO ใน H₂SO4 ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น ได้ตะกอนสีนําตาล ค. ข้อ a,b และ ง ชันของ KMnO แยก ออกมาและไม่เปลี่ยนสี ไม่เปลี่ยนแปลง 3. ไซโคลเอกชน 4. เบนซีน ที่มีสมบัติฟอกจางสีสารละลายโบรมีนในทั้งในที่มืด ที่สว่าง และฟอกจางสีสารละลาย KMnO ด้วย ข. ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 3 และ 4 ง. ข้อ1, 2 และ 3 4. C₂H4Cl₂ ง. D ค. ข้อ 2 และ 3 ง. ข้อ 4 และ 5 ง. C6H14 ง. ข้อ ข และ ค. 5. C₂H₂Cl₂

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

😢🤲🏻

3 แบบฝึกหัดที่ 3.11 เรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ 1. จงเรียงลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล Bra, S8, O2 และแกรไฟต์ ดินสอ (S) 2. จงเรียงลำดับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของ C10H22, NHz, H2O, และ O2 จากมากไปน้อย 3. จงเรียงลำดับจุดหลอดมเหลวของสารต่อไปนี้ SiO2, HF, C1022 CH OH จากมากไปน้อย 4. CC, มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อนำไปละลายจะละลายในตัวทำละลายใดได้ที่สุด H₂O CH3OH CH3COCH3 C6H₁4 5. จงเรียงลำดับจุดเดือดของสารต่อไปนี้ HF HI HB HCL 6. จงระบุแรงยึดเหนี่ยวระหว่าโมเลกุลโคเวเลนต์ สูตร CO₂ C₂H SiO₂ SO3 NH3 Og CH3 COOH HF H₂O C3H8 CH3OH เพชร แกรไฟต์ ชนิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่าโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั้ว โครงรางตาข่าย พันธะไฮโดรเจน ✓ ✓ ✓ ✓

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ทำไม่ได้ครับช่วยหน่อย

ธาตุและสมบัติ ตารางธาตุ ใบงาน เรื่อง ขนาดอะตอมและขนาดไอออน ชื่อ-สกุล ชั้น ม... เลขที่.….. หลักการเปรียบเทียบ ถ้ามีระดับพลังานมากกว่า ขนาดอนุภาคจะใหญ่กว่า I - ถ้าระดับพลังงานเท่ากัน ให้พิจารณาจํานวนโปรตอนหรือเลขอะตอม ถ้ามีจํานวนโปรตอนมากกว่า ขนาดอนุภาคจะเล็ก เนื่องจากแรงดึงดูดที่โปรตอนมีต่อเวเลนซ์อิเล็กตรอนมีมาก 1. เปรียบเทียบขนาดอะตอมของธาตุ 2 Ca, S และ Cl 2. ธาตุตาบที่ 2 และ 3 มีแนวโน้มของขนาดอะตอบเป็นอย่างไร ในกรณีที่เป็นธาตุหมู่เดียวกัน 3. จงเรียงลำดับขนาดอะตอมของธาตุ Na, Mg, K และ Ca จากใหญ่ไปเล็ก ตามลำดับ 4. จงเรียงลำดับขนาดไอออนของธาตุ,CT, PP, Mg, และ Na จากใหญ่ไปเล็ก ตามลำดับ .

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยค่ะ ถ้าข้อผิดช่วยอธิบายให้เราหน่อยน้าา

Sci Comprehension 2.9 ให้เขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้น ให้ถูกต้อง 1. กลูโคสพบมากในผักผลไม้ต่างๆ น้ำผึ้ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี 2. หากทดสอบแป้งโดยการเติมสารละลายไอโอดีนลงไป จะได้ตะกอนสีน้ำเงินเข้ม 3. อะลานีนและไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ในวัยเด็ก 4. ไกลโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่จับกับหมู่ฟอสเฟต 5. วิตามิน K มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว 6. R - SH คือ หมู่ฟังก์ชันซัลไฮฟดริล พบในน้ำตาลและกลีเซอรอล 7. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรโมเลกุลเป็น CHO ซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 3 - 7 อะตอม 8. แป้งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลสและไกลโคเจน 9. ปฏิกิริยาสพอนนิฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโนและน้ำมันด้วยน้ำ 10. สายพอลินิวคลีโอไทด์ของ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (single helix) ชีววิทยา เล่ม 1 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยค่ะ

Sci Comprehension 2.9 ให้เขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความนั้น ให้ถูกต้อง 1. กลูโคสพบมากในผักผลไม้ต่างๆ น้ำผึ้ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี 2. หากทดสอบแป้งโดยการเติมสารละลายไอโอดีนลงไป จะได้ตะกอนสีน้ำเงินเข้ม 3. อะลานีนและไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ในวัยเด็ก 4. ไกลโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่จับกับหมู่ฟอสเฟต 5. วิตามิน K มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว 6. R - SH คือ หมู่ฟังก์ชันซัลไฮฟดริล พบในน้ำตาลและกลีเซอรอล 7. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรโมเลกุลเป็น CHO ซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 3 -7 อะตอม 8. แป้งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลสและไกลโคเจน 9. ปฏิกิริยาสพอนนิเคชันเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโนและน้ำมันด้วยน้ำ 10. สายพอลินิวคลีโอไทด์ของ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (Single helix) ชีววิทยา เล่ม 1 39

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/59