ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ใครช่วยเราได้ให้10วอ🥺

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียในการช่วยสอนทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ เจตคติต่อ ระดับเจตคติ เป็นกลาง เป็นกลาง Mean SD การฟัง การพูด การฟัง - การพูด 3.27 0.44 3.22 0.47 3.22 0.41 เป็นกลาง 4. จงสรุปองค์ความรู้จากข้อค้นพบในข้อ 3 ( 1 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. เพราะเหตุใดการศึกษาพุทธประวัติจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ด้วย ไม่สามารถตีความ ไปตามตัวอักษรหรือข้อความได้ทั้งหมด ๒. จงสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติตามประเด็นที่ได้ศึกษามา ๑ ตอน นักเรียนคิดว่าจะนำคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ท่านใดไปใช้เป็นแบบอย่างใน การดำเนินชีวิตและเหตุผลใดจึงเลือกท่านนั้น ๔. จงสรุปประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระโสณะและพระอุตตระ พร้อมคุณธรรม ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง มาพอสังเขป ๕. จากการศึกษาเรื่องอัมพชาดก ติตติรชาดก นักเรียนได้มุมมองหรือข้อคิดอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยอธิบายหน่อยค่ะไม่เข้าใจเลยขอบคุณล่วงหน้าคะ🙏

ใบงาน เรื่อง ปธาน 4 และ โกศล 3 ชื่อ - สกุล เลขที่ . . ห้อง...... คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคำถาม ธรรมะนำชีวิต ในส่วนของการรักษาโรคทางกายนั้นมีวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและลดการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในทางจิตใจนั้น วัดซีนที่สำคัญที่สุด ก็คือ การมี "สติและปัญญา" เครื่องมือที่จะนำพาทุกชีวิตก้าวข้ามวิกฤตไปได้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 นี้ ดูจะยาวนานและหนักกว่าครั้งก่อน ๆ ทุกชีวิต ทุกอาชีพ ล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และปากท้องของผู้คน นำมาซึ่งความทุกข์ยาก ถึงแม้ร่างกายไม่ปวย แต่จิตใจปวย ก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน หากลองพิจารณาดูดี ๆ จะพบว่า ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นมักแฝงไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา ที่นำมาซึ่งทางออก วิธีการแก้ไข เพื่อให้เราได้ปรับตัว ปรับใจ ให้ตั้งรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีสติ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้ให้โอวาท ว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงประทานพระคติธรรม ความว่า ไม่มีชีวิตใดประสบแต่ความเกษมยุข ปราศจากทุกข์ภัยไปได้ตลอด" เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จึงจำเป็นต้องขวนขวายสั่งสมความรู้ สติ ปัญญา สำหรับเป็นอุปกรณ์บำบัดความทุกข์อยู่ทุกเมื่อ เพื่อให้สมกับที่เราดำรงอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ผู้มีศักยภาพต่อการพัฒนา ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทาง เพิ่มพูนสติและปัญญา พร้อมทั้งแบ่งปัน หยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวและความหดหู่ท้อถอย มาบั่นทอนความเข้มแข็งในใจ เรายังต้องอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองเรา เราจะไม่ทิ้งกัน "การที่รัฐบาลขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่วนรวมในการป้องกัน ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างนั้น ก็เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพื่อกำจัดความเบียดเบียนอันเกิดจากโรคภัย ลดการแพร่เชื้อ หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่สามัคคีกัน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการข้ามพ้นวิกฤติ ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้กล้าหาญที่จะละทิ้งความเห็นแก่ตัว ความไม่ระมัดระวังตัว จงเป็นผู้ที่ไม่พูดพล่าม ปราศจากสาระ ก่อความร้าวฉานชิงชัง ในยามที่สังคมต้องการสาระและกำลังใจ แต่จงประพฤติตนเป็นบัณฑิต ผู้รู้รักษากายใจของตน ให้ปลอดโรคกาย โรคใจ ความทุกข์ยากลำบากที่เราทั้งหลายด่างเผชิญอยู่ ย่อมจะคลี่คลายได้ไในไม่ช้า"

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ต้องตอบว่าอะไรบ้างคะ😭

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง นักเรียน คิดว่าตนเองได้รับคุณประโยชน์อะไรบ้าง ให้แสดงความคิดเห็น ๒. จงอธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ของพระพุทธเจ้าตามที่นักเรียนเข้าใจมาพอสังเขป ๓. พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีกี่ประการ อะไรบ้าง - พระพุทธศาสนาถือหลักอาวุโสเป็นสำคัญ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอุรุเวลกัสสับะ ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ แต่เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้ง ให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวก ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุผล และ ประโยชน์ที่ได้รับ 9 บบ ๕. ผลจากการศึกษาประวัติชีวิตของนางขุชชุตตรา นักเรียนได้แง่คิดอะไรบ้าง อธิบายพร้อม ยกตัวอย่าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ข้อนี้ตอบอะไรคะ

การทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 นั้น มีพระเถระผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกจากประเทศใด 8. เชียวช ไปร่วมในการสังคายนา 19 พระพุทธทาสนา ม2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

พี่ๆช่วยอธิบาย​ให้หร่อยได้มั้ยคะ💜

ม4ธรรมในภูมิภาคเอเชีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้อย่างสั้นๆ วัฒนธรรมจีน มีต้นกำเนิดบริเวณใด 1. 2. ลิทธิความเชื่อที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและกลายเป็นรากฐานสำคัญของค่านิยมในภูมิภาคเอเชีย คืออะไร 3. ชาวจีนโดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารประเภทใด 4. อาหารจีนที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่อะไรบ้าง 5. เครื่องแต่งกายสตรีชาวจีนที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้จัก ได้แก่อะไรบ้าง 6. ภาษาประจำชาติของจีน คืออะไร ส่สส 7. วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน คืออะไร 8. เครื่องถ้วยชามที่มีชื่อเสียงของจีน คืออะไร 9. สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน คืออะไร 10. วัฒนธรรมอินเดียมีต้นกำเนิดในบริเวณแม่น้ำใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

คือว่าอันนี้เราทำไม่เป็นเลยค่ะเราพยายามแล้วใครที่ทำเป็นช่วยบอกเราหน่อยคะหรือไม่ก็อธิบายก็ได้😭

คะแนนเต็ม คุะแนนที่ได้ ให้นักเรียนศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคม ไทย แล้วเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก และเขียน เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง กิจกรรมที่ ๑.๓ 90 (ส ๑.๑ ม.6/๒) ๑. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ๒. ถึงแม้สังคมไทยจะเปิดกว้างให้มีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆ ได้เสรี แต่คนไทยส่วนใหญ่ ยังนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สถานที่ราชการมักจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลและให้พุทธศาสนิกชน ๓. ได้สักการะ ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ๕. ราชการกำหนดให้วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการ 5. หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา คือ กระทรวงวัฒนธรรม ข 4 1 กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๗. คนไทยนิยมให้ในงานพิธีกรรม เช่น งานบวช มีมหรสพเฉลิมฉลอง ซึ่งต่างกับสมัย พุทธกาลที่การบวชไม่ต้องใช้เงินเลย ๔. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๔. ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมากมีพื้นฐานมาจากภาษาขอม ซึ่งเป็นภาษาทาง พระพุทธศาสนา ๑๐. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงการนับ ศักราชจากแบบรัตนโกสินทร์ศกมาเป็นจุลศักราช

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/9