ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ

☺ ใบงาน เรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 4-7 กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ : ประวัติศาสตร์ ชื่อ คําชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่กำหนดในฐานะบทบาท ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยลงในช่องว่าง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัด (ส 4.3 ม.3/1) เลขที่ พระราชกรณียกิจสำคัญ ชน. พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจสำคัญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

🥺🙏🏻

1.แผนที่ หมายถึง.. 2.แผนที่มีประโยชน์ 123101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใบงานที่ 1 เรื่อง แผนที่ ชื่อ-สกุล........ 4.สัญลักษณ์ คือ.. 3.แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง 5.มาตราส่วน คือ sour 6.มาตราส่วนแบบเศษส่วน เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน 7.มาตราส่วนแบบคำพูด เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน 8.มาตราส่วนเส้น หรือบรรทัด เป็นวิธีแสดงมาตราส่วน เลขที่...................... 3/9... 10.ระบบพิกัด คือ... 11.เส้นเมริเดียน คือ 12เส้นเมริเดียนแรก คือ 13.เส้นเมริเดียนตะวันออก คือ NGHLGR Papratgan ROLIS 9.จากมาตราส่วนคำพูด 1เซนติเมตรต่อ 1 กิโลเมตร ทำให้เป็นมาตราส่วนเศษส่วน ได้ดังนี้ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

สอบถามวิชาสังคมศึกษาเรื่องราวทั้ง 5 ข้อค่ะ พอดีลองคิดดูแล้วไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่า ช่วยตอบคำถามทั้ง 5 ข้อให้ดูหน่อยค่ะ

ชื่อ................ ราคา (บาท/ ตร) 30 25 20 15 10 ปริมาณการบริโภค (ลิตร/สัปดาห์) 10 15 20 25 30 ตารางและกราฟแสดงการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใส ปริมาณการผลิต ตร/สัปดาห์) 40 30. 20 10 5 .นามสกุล... 1.ครอบครัวของฟ้าใสมีความต้องการบริโภคนมอย่างไร 2.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใส 3.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมของผู้ผลิต ราคา (บาท/ลิตร) 30 25 20 15 10 5 4. ในช่วงใดที่ปริมาณการบริโภคนมกับความต้องการผลิตนมมีความพอดี 0 D อุปสงค์ S ให้นักเรียนดูกราฟและตอบคำถามให้ถูกต้อง ....เลขที่ ชน... D 5 10 15 20 25 30 35 40 5.แนวโน้มการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใสและแนวโน้มการผลิตนมของผู้ผลิตเป็นอย่างไร อุปทาน ลิตร/สัปดาห์ Wilk Milh

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

สอบถามหน่อยค่ะ วิชาสังคม เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ 1.ปลูกข้าวสาลีควกเลือกบริเวณใด 2.การประมงควรเลือกพื้นที่บริเวณใด 3.เลี้ยงโคนมควรเลือกพื้... อ่านต่อ

ในงานวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 5 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ส 5.2 ม.3/1 ชื่อ เชั้น. เลขที่.. สกุล. ค้าชี้แจง ให้พักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่องลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยมรักาเหนือแล้วตอบคำถามต่อไปที่ หากนักเรียนมีเงินลงทุนอยู่ก้อนหนึ่ง เพื่อการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ นักเรียนควรเลือกพื้นที่ บริเวณใด จังจะคุ้มค่ากับการลงทุน และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ปลูกข้าวสาลี การประมง ควรเลือกพื้นที่บริเวณ ควรเลือกพื้นที่บริเวณ เลี้ยงโคนม นักเรียนใช้หลักการใดในการเลือกพื้นที่ในการลงทุน ควรเลือกพื้นที่บริเวณ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

.....ตอบหน่อยนะขอแบบด่วน

แบบทดสอบกลางภาค สังคมศึกษา1 ส 21101 1. บุคคลโดยทั่วไปใช้แผนที่เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก. หาตำแหน่งที่ตั้ง ข. อ่านเสริมความรู้ ค. ศึกษาโลกของเรา ง. คำนวณหาเวลา 2. สมพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องการศึกษาพื้นที่ของทวีปต่างๆ ทั่วโลก ควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใด ก.ลูกโลก ข. เข็มทิศ ค. ภาพจากดาวเทียม ง. รูปถ่ายทางอากาศ 3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดสำคัญที่สุด ก. หาง่าย ข. ใช้ได้สะดวก ค. มีความทันสมัย ง. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. แผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะอย่างไร ก. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ ข. แสดงข้อมูลทั่วไปบนผิวโลก ค. แสดงความสูงต่ำของผิวโลก ง. แสดงข้อมูลเฉพาะแผ่นดินเท่านั้นลักษณะอย่างไร 5. เครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้แทนรายละเอียดต่างๆในแผนที่เรียกว่าอะไร ก.สัญลักษณ์ ข. รูปแทน ค. ตราสัญลักษณ์ ง. รูปลักษณะ

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
1/7