ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาพม่า มัธยมต้น

ถามอะไรอะไร ก็ไม่ได้ขอตังไคบล

รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ 6 ทศ หน้า 48 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ล 2 เวลา 11.30 - 13.30 น, 43. พิจารณาการสลายของธาตุกัมมันตรังสีต่อไปนี่ 29 อ -> วัธิย + 4% 1 คือ แลลจัง ( 1อ) สื่อเคดรด์นศร) กําหนดให้ “วย มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 24,120 ปี และ 1 คือ อนุภาคหรือรังสีที่ได้จากการสลาย ข้อความใดกล่าวถูกต้อง บ วัวท อยู่ในสถานะถูกกระตุ้น 7% ก สลายตลอด แต่จะเหลอควัง%ง - 2. วัวห สลายให้กัมมันตภาพรังสีทุกฐิ241ว้0ปี พ ] ตล% 04, |?0 จี่ 3. 312 เป็นนิวเคลียสของไฮโครเจนว6. (3) 13 เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก . 5. รม: เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า *

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0