ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รบกวนนิดหน่อยนะครับ พอดีทำข้อสอบแล้ว ไม่แน่ใจว่าถูกไหม แก้คำตอบข้อที่ผิดทีครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ขอให้มีแต่ความเจริญๆ

1 they want to go to the theatre? 14 Ben lives in a nice flat. It belongs to . father. A Does B Do C Are A he B him C his 2 He usually . his homework in the afternoon. 15 We're playing football. Do you want to join .? A do B does C doing A we B them C us 3 This is me and Mary. are both twenty. 16 This is Cathy and Carol. are sisters. A They B You C We A They B Them C Their 4 Lucy .. a cup of coffee every morning. 17 . is Jack going? To the supermarket. A is having B have C has A What B Why C Where 5 Our neighbours spend a lot of time in . 18 Mary is . on time for work. She's never late. B seldom C always garden. A they're A usually B they C their 19 We . basketball in half an hour. 6 people are there in the picture? Two. A play B are playing C plays *๑๑๑ ๑ ๑ A How many B How much C How often 20 This is the train . goes to London. A who B which C where 7 The girl . is standing over there is my cousin. A which B who C where 21 How . is the bus stop from here? B far C long 8 Bill . goes to the gym; he doesn't like it. B always A old A usually C never 22 That's the cottage we spend our summer * ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ holidays. * 1s that man? He's my dad. C Who 9 A who B which C where A How B Where 23 he work at weekends? 10 How .do you go to the cinema? A Do B ls C Does A rarely B often C uรually 24 ๑ . is John from? Dublin. piano lessons three times a week. C have 11 He . * A Where B Which C What A has B is having 25 Are you .anything tonight? 12 My best friend . in Rome at the moment. C is living * A do B does C doing A live B lives 13 Do you know John? He's . brother. A mine B my C me

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รุ่นพี่ที่เคยสอบนารี หรือ โรงเรียนชั้นนำ เขาออกข้อสอบเกี่ยวกับที่เราเรียนมาตั้งแต่ ป. 4-5 เลยไหมคะ พอดีน้องจะสอบเข้าค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนล่... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รุ่นพี่ที่เคยสอบนารี หรือ โรงเรียนชั้นนำ เขาออกข้อสอบเกี่ยวกับที่เราเรียนมาตั้งแต่ ป. 4-5 เลยไหมคะ พอดีน้องจะสอบเข้าค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนล่... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ คืองงมากๆ คำถามก็แคบมาก😭😭😭🙏

Directions: Reading for background information. จุดประสงค์ เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman Filrn Synousis: Wonder Woman (2017) Before she was Wonder Woman (Gal Gadot), She was Diana, princess of the ArnazoriS, trained to be 2า unconquerable Warrior, Raised on a shetered island paradise, Diana meets an Armerican pilot (Chris Pine) who telts her about the mาassive Conflict that's raging in the outside world. Convinced that she Can stop trie threat, Diana (eaves her home for the rst time Fighting alongside men in a war to end all wars, she finally discovers her full powers and true destiny. From: https://www.google.co.th/searcา?ei=CYGDWE_nKsrTVWSdhLr(Dgs กman+plot&oqะwonder+woman-plot&gs_(=psy a6.1.0.0(10.2024.3619.0.5687.5.4.0.1 1.0.98.341.4,4,0.3.0.1c.1.64 ab.0.5.349.07k1.0.RryBCviMtME Questionsะ 1. Who plays Wonder Woman? 2. What does "นnconquerable Waror" mean? 3 What's going on outside the Morld? 4. What is the end of the movie ike? 1. 1ol God ot GS Dionด.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยด้วยครับ

Direction: Choose the letter of the correct answer. Write your aทswer on the space provided. ทิศทาง เลือกตัวอักษรของคำตอบที่ถูกต้อง เขียนคำตอบของคุณในช่องว่างที่ให้ไว้ It refers to the elimination of waste products from the body. G. excretion 2. The glands บnderneath the skin that produce sweat. b. exhalation C. inhalation d. metabolism C. บrine back to the atmosphere. a. skin b. kidneys d. Sweat glands 3. Our lungs release 0. carbon dioxide C. water C. Oxygen d. บrine 4. Kidneys release from the body. a. water C. Oxygen C. บrine d. sweat 5. Our skin release when we feel hot. G. บrine C. carbon dioxide C. water d. Sweat 6. The blood that is rich with oxygen. a. deoxygenated blood e. blood vessels b. Oxygenated blood d. circulatory system 7. The blood that is rich with carbon dioxide. a. deoxygenated blood b. Oxygenated blood d. circulatory system 8. The human heart has how many chambers? Eblogd vessels a. three chambers b. five chambers C. four chambers 9. The pumping device that makes the blood move to all parts of the body. a heart d. six chambers b. blood vessels C. blood d. veins 10. The gas exchange in Iungs is called__? b. breathing a. digestion C. excretion d. circulation Direction: Write the correct answer. Choose your answer inside the box. Left ventricle Aorta Right auricle Left auricle Right ventricle

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/158