ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องที่ 2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ใบงานที่ 3.2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของไทยจากการ ผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน 1. การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ 2. การลดกำแพงภาษี ระหว่างประเทศสมาชิก 3. การขยายตัวของสินค้า ส่งออก 4. การเพิ่มอำนาจต่อรอง ในระดับนานาชาติ 5. การสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นคง ในภูมิภาค 199 อาเซียนศึกษา ม.3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🤍

ในฐานะที่นักรียนเป็นประชน อาจยน ในการปฏิบัติตนอยางร นกเรียนจะมีส่วนชวม จึงจะบรรลุวัต ์ตถุประสงค์ ในลิญญาอาชัยน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

รบกวนหน่อยค่ะ

สาระอ ควฬวทกทฬทรรฬ-รรรรก--------------- 7 อ 1 ณซ 30. ข้อใคเป็นความร่วมมือทางค้านสังคมในอาเซียน จ ฬ “0 8 ก. จัดตั้งเครื รอข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ๑” ซ่ = ป: จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ค. สังเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ รีบจริงๆ🙏🏻

เทน ง|เพ 18. เพราะเหตุใด บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก ก. เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ) ข, เพราะ ะประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายู ค. เพ เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทําให้ได้รับ เทศผู้ปกครองดินแดน ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/3