ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ใครพอจะรู้บ้างคะ,🥺

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก เรื่องที่ 1 บทบาทของอาเซียนต่อการเมืองโลก ใบงานที่ 4.1 บทบาทของอาเซียนต่อการเมืองโลก คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์บทบาทของอาเซียนต่อการเมืองโลก ตามประเด็นที่กำหนด ส่ฯ นะ บทบาทของอาเซียน กรณีตัวอย่าง ผลที่ได้รับ 1. การดำเนินงานร่วมกับ สหประชาชาติ 246 อาเซียนศึกษา ม.3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องที่ 2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ใบงานที่ 3.2 ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของไทยจากการ ผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน 1. การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ 2. การลดกำแพงภาษี ระหว่างประเทศสมาชิก 3. การขยายตัวของสินค้า ส่งออก 4. การเพิ่มอำนาจต่อรอง ในระดับนานาชาติ 5. การสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นคง ในภูมิภาค 199 อาเซียนศึกษา ม.3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
อาเซียนศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🤍

ในฐานะที่นักรียนเป็นประชน อาจยน ในการปฏิบัติตนอยางร นกเรียนจะมีส่วนชวม จึงจะบรรลุวัต ์ตถุประสงค์ ในลิญญาอาชัยน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4