ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

💥ไปเล่นกันได้ในไอจีนี้นะคับ!!💥 🔮 IG : mxnd.stdz 🔮

GiVE AWAY ประวัติศาสตร์ไทย ม.3 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทไทยสมัยประชาธิปไตย หากมีข้อผิดหลาดต้องขออภัยด้วยคับ!

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

สอบถามวิชาประวัติศาสตร์หน่อยคะ 2ข้อนี้ตอบว่าอะไรหรอคะ คำถามม.1คะ

เหตุผลใดบ้างที่ส่งผลให้รัฐในดินแดนประเทศไทยก่อตัวขึ้น เจริญรุ่งเรือง และเสื่อมลง ๕. "อาณาจักรโบราณ ต้นแบบวัฒนธรรมไทย" นักเรียนมีความคิดเห็นเช่นไรกับคำกล่าวนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยค่ะ😥😥🙏🙏

ใบงาน ทวีปยุโรป ชื่อ เลขที่ คำชึ้นเจง : ให้นักเรียนทำตัวเลขที่ระบุบ66ผชที่ มาเติมในช่องว่างหน้าข้อความให้สัมพันธ์กัน เช้6ม.2/ 10 พ 60 40 ใน คำอธิบายสัญลักษณ์ ม หาส ม ทรอาร์n ติก ทะ 8 น อร์วีเจียน * ภูเขา ๕ ภูเขาไฟ ทางน้ำ แหล่งน้ำ มก.โลโฟเคน 1. ไอซ์แลนด์ 14 ระดับความสูง (เมตร) 3,000 2,000 1,000 400 200 0 บริติชไอลส์ เกก.อยร์กนีย์ ทะเ6เหนือ 10 น เ.หรีเรียน 1 บ 2 ซึ่รๆ บน อ่าวบิตเคย์ 15 เมเชตา ช่องแคน กตรดเนีย ทวี ปเอเชีย ตาบสมุทรอานาโตเสีย ทวีปแอฟริกา มาตราส่วน 1:30,000,000 500 250 น. 750 1,000 กม. ร นี้ 2 พื้นที่ขายฝั่งที่เว้าหว่งจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ชายฝั่งที่เว ดิ%bbดชหมีนทะเลสาบที่มีพื้นที่ทะเลสาบประมาณ 1 ใ% 10 ของทวีป เขตพื้นที่อยู่อาศัยของประชากร มีความสำคัญด้านการเกษตรกรรม ต้นกำเนิดของ๒ม่น้ำไรซ์ ๒ม่น้ำนาชาชาติที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปซุโรปไหลผ่านหลายประเทศลงสู่ทะเลดำ ที่เป็นเส้นทางขนส่งของอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน คาบสมุทรที่ได้รับฉายา 4ดิชbด6๒ห่งผลไม้9 ปลูกส้ม องุ่% ฆะกอกได้ดี เขตเลี้ยง6กะ ปลูกข้าวสาลี ฝ้าย ดอกทานตะวัน เป็นเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ ๒6หล่งประมงสำคัญ เรียกว่า ดอกเกอร์๒บงค์ วิหารพาร์เธชอ% สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ นครรัฐวาติภันที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์พิกายโรมันคาทอลิก ขeLIVEWORKSHEETS Finish! แผนที่ แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ที่ดอนรัสเซียดอนกลาง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺🥺

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (คำตอบแต่ละข้อ 5 ข้อ) -ข้อ 1 การเรียนรู้เรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญมี ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร -ข้อ 2 พระมหากษัตริย์และขุนนางมีส่วนช่วยดำรงความเป็น ชาติมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ขอแค่ข้อ8ข้อเดียวค่ะ ต้องส่งแล้วจริงๆค่ะพี่🥺🙏🏻

ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคโลหะ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม ๒. รู้จักนำสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ๓. นำหินมากะเทาะมาทำให้แหลมคมเพื่อใช้ในการตัด ขูด เจาะ ๔. จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ชาวยุโรปพากันแสวงหาตลาด และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จนแข่งขันกันสร้างอาณานิคมในดินแดนต่างๆ ๕. มนุษย์เริ่มออกจากถ้ำ รู้จักเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรกรรมอย่างง่าย 5. ตั้งแต่กรุงโรมแตก ชาวยุโรปพากันเข้าหาศาสนามากขึ้น ส่งผลให้ คริสต์ศาสนจักรคาทอลิกมีอำนาจมาก ๗. รู้จักเพาะปลูก ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นชุมชน ๔. อารยธรรมกรีกและโรมันได้ขยายอิทธิพลไปยังดินแดนทั่วทวีปยุโรป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะค้าบบ🥺💗 ทำไม่เป็นจริงๆ😭🥺🥺🥺

09:42 @ - ใบงานหน่วยที่ 3. 0 การที่ไทยสนับสนุนให้ชาติตะวันตกเข้ามาค้าขายตามสนธิสัญญาเบาว์ริง เกิดผลดีต่อสังคมอย่างไร 10 ใบงานที่ 3.5 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยปรับปรุงและปฏิรูป ประเทศ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ 5/ 5 =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหนูหน่อยค่ะแค่ข้อ8ข้อเดียวค่ะ ต้องส่งแล้วจริงๆ😭🙏🏻

ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคโลหะ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม ๒. รู้จักนำสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ๓. นำหินมากะเทาะมาทำให้แหลมคมเพื่อใช้ในการตัด ขูด เจาะ ๔. จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ชาวยุโรปพากันแสวงหาตลาด และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จนแข่งขันกันสร้างอาณานิคมในดินแดนต่างๆ ๕. มนุษย์เริ่มออกจากถ้ำ รู้จักเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรกรรมอย่างง่าย 5. ตั้งแต่กรุงโรมแตก ชาวยุโรปพากันเข้าหาศาสนามากขึ้น ส่งผลให้ คริสต์ศาสนจักรคาทอลิกมีอำนาจมาก ๗. รู้จักเพาะปลูก ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นชุมชน ๔. อารยธรรมกรีกและโรมันได้ขยายอิทธิพลไปยังดินแดนทั่วทวีปยุโรป ๙. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดยุคสงครามเย็น ที่โลกแบ่งเป็น ๒ ค่าย ๑๐. เริ่มต้นยุคศักดินาขึ้นในยุโรปเพื่อช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยใน ช่วงที่ยุโรปอยู่ในสภาพแตกแยกและยุ่งเหยิ่ง G

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 3
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อย

ไม่มี SIM การ์ด OK/s E ๑ 09:35 น. ร 71% 2/116 . ใบงาน 4.2การสร งานที่ 4.2 การสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คาขึ้นจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปความสมพันธ์ระคว่างประเทศไทยกันประเทศ.ๆ ในสมัยประชาธิปไตย ใน o ๐ ๐

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺💖

ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรธนบุรี คำชี้แจง ตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง พระราชภารกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังการกอบกู้เอกราช ในการรวบรวมประเทศชาติให้เป็นปึกแผ่น มีอะไรบ้าง ๑. ๒. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/58