ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ใครทำได้

แบบเลือกตอบ ( 16 คะแนน ) มสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.01 mol/ dm 1 50 กรัม ได้มากที่สุดที่ dm , Cl=35.5) dm³ 0.5 dm³ ละลายชนิดหนึ่งเข้มข้น 1 moldm m เมื่อเติมน้ำ 300 cm มเข้มข้น mol/ dm 0.06 mol/dm³ 1. 0.4 mol/dm³ ก.0.0025 กรัม ค. 0.4 กรัม U. 85.5 dm³ 4. 100 dm³ จะได้สารละลาย องการเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 al/dm จำนวน 100 cm จะต้องใช้ NaOH กรัม Na-23, 0-16.H=1) /mol/kg) . 0.1 mol/dm³ 4. 0.67 mol/dm³ n. -4.3°C M. -5.3°C 4.สารละลายชนิดหนึ่ง 100 cm เข้มข้น 2 moldm ถ้าต้องการทำให้มีความเข้มข้นเป็น 0.2 moldm จะต้องเติมน้ำให้มีปริมาตรเป็นเท่าใด n. 2,000 cm³ n. 1,000 cm³ ข. 0.04 กรัม ง. 4 กรัม 5.สารละลายที่มีน้ำมันระกำ 30 กรัม ละลายในเบนซิน 200 กรัม จะมีจุดเยือกแข็งเท่าไร ถ้าน้ำมันระกำมีมวลโมเลกุล 152 (เบนซินมีจุดเยือกแข็ง5.50°C, K เท่ากับ 4.90 t. 2,500 cm³ 4. 100 cm³ 9. 4.3°C 4.0.7 °C 6. จงหาจุดเดือดของสารละลายกลูโคส (Call C 0.2 m (กำหนด ค่า 4 ของน้ำเท่ากับ 0.5 cm. จุดเดือด : 100 °C n. 101.0 ℃ 1.00 °C 4.100.1 °C 7. เมื่อเติมกลูโคส (CH12O) จำนวนหนึ่งในน้ำ จุดเดี และจุดหลอมเหลวของสารละลายเมื่อเปรียบเทียบกั จะเป็นอย่างไร ก. เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น ข. ลดลงและลดลง ค. เพิ่มขึ้นและลดลง ง. ลดลงและเพิ่มขึ้น 8. สมการที่ดุลแล้ว จะมีค่า a, b, cd และ e เท่าใด aNO (g) + bCHd(g) cHCN (g) + dH₂O(g) + eH₂ n. 2,2,3,2,1 P. 1,2,2,2,1 9. สมการที่คุณแล้ว จะมีค่า 4,5,6 และ 4 เท่าใด + bo₂ →CCO₂ + H₂O 1.2.2.1 4. 2.4.4,6 aC₂H₂OH n. 2.2.3.2 n. 1,3,2,3 1.2.2.2.2.1 4.2,1,3,2,1 10. สมการที่คุณแล้ว จะมีค่า 35,ะ 4 เท่าใด aCu (s) + bNO₂ (g) -cCuO (s) + N₂ (g) n. 2,7.4.6 n. 2.2.2.4 35 (s) + 2760 @0 จากปฏิกิริยา (ใช้ตอบคำถามข้อ 11-12) 2H₂5 (g) + 5O₂ (g) กำหนดมวลอะตอม 552, H = ID. 16 11. จากสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ข้อใดไม่ถูกต้อง n. H.SI lue SO, 64 nu MS 3x32 n 12 จะเกิด 5 กรัม เมื่อใช้ 30 32 กรัม 34

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบแล้วก็อธิบายให้หน่อยค่ะ

กาล เร่ +ม 3 ชื่อ ตอนที่ ๑ จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 9. ขอสอบ ข้อใดใช้คำประพันธ์ชนิดเดียวกับคำประพันธ์ข้างต้น มะทะนาวิไลศรี “ดูก่อนสุชาดา ยามองค์สุเทษณ์มี วรพจน์ประการใด อีกทั้งเจริญกา มะคุณาภิรมย์นันท์ เย็นในอุราพลัน และระงับพยาธิ อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๒ - ๕ ๓. 9. อ้ายอดสิเนหา มะทะนาวิสุทธิศรี อย่าทรงพระโศก วรพักตร์จะหม่นจะหมอง ๓. ๒. บทประพันธ์ข้างต้นเป็นคำประพันธ์ชนิดใด ๑. อินทรวงศ์ฉันท์ ๓. ฉันท์ข้างต้นเป็นโวหารชนิดใด ไม้เรียกผะกากพ ปานแก้มแฉล้มแดง ดอกใหญ่และเกสร อยู่ทนบวางวาย อีกทั้งสะพรั่งหนาม ผึ้งเขียวสิบินไขว่ ๑. บรรยายโวหาร ๒. พรรณนาโวหาร ๔. คุณสมบัติใดไม่ได้กล่าวถึง ๑. รูป ๕. ฉันท์ในข้อใดมีพยางค์ และครุ ลหุ ต่างจากฉันท์ข้างต้น สีสด อระรื่นลมไหว ดุจะล้ออรุณเขียว ๒. อินทรวิเชียรฉันท์ ทุ่งข้าวเขียวขจี สาหร่ายก็ชูช่อ ๒. มะทะนาชะเจ้าเล่ห์ ตะละคำ วาทา ๔. อ้าเทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง ข้าเป็นแต่เพียงข้า ซะกะสีอรุณแสง ดรุณี ณ ยามอาย สุวคนธะมากมาย มธุรสขจรไกล ดุจเข็มประดับไว้ บ่มิใคร่จะห่างเหิน ชั้น ม.๕/...... ๓. อุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๓. เทศนาโวหาร ๓. กลิ่น เลขที่ ชิชิช่างจำนรรจา กระบิดกระบวนความ พระจะลงพระอาญา บมมุ่งจะอวดดี ๔. อุปชาติฉันท์ ๔. สาธกโวหาร ๔. รส แวะและเล็มตะไคร่เขียว ๒. ปูปลาจะคลาไคล ๔. ถ้าหากจะแลเหลียว ก็พบยุพาพาน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

มีใครพอช่วยคิดได้มั้ยคะ อาจารย์ไม่ได้สอนเลยแต่ให้ทำค่ะ

เลขที่.......ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ ชื่อ 1. จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ ของแรง F และ F ที่กระทำต่อวัตถุ กำหนดให้ มีขนาด 12 นิวตัน ทำมุม 30 องศากับแนวระดับ และ F มีขนาด 18 นิวตัน ทำมุม 45 องศากับแนวระดับ 2.จากรูปวัตถุมีน้ำหนัก 360 นิวตัน และ W นิวตัน แขวนไว้ด้วยเชือกและอยู่ในสมดุล จงหาขนาดแรงดึงใน เส้นเชือก TT, T, และน้ำหนัก W T₁ (sin 53° = 600 370 360N 10kg 4 ,cos 53° = -) T₂ W T₁ 3.จากรูปถ้าวัตถุไม่ไกล จงหาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุ $30 4.มีบันไดขนาดสม่ำเสมอหนัก หนัก 200 นิวตัน วางพาดกำแพงเกลี้ยงทำมุม 60 ดังรูป จงหา 450 ก.แรงที่พื้นกระทำกับบันไดมีแรงอะไรบ้างมีค่าเท่าใด และ กำแพงออกแรงกระทำกับบันไดเท่าใด ข.ถ้ามีคนมวล 50 กิโลกรัมยืนที่ระยะ 4 ของบันไดจากพื้น แรงที่พื้นและกำแพงกระทำกับบันไดเป็นเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1000