พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. เพราะเหตุใดการศึกษาพุทธประวัติจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ด้วย ไม่สามารถตีความ ไปตามตัวอักษรหรือข้อความได้ทั้งหมด ๒. จงสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติตามประเด็นที่ได้ศึกษามา ๑ ตอน นักเรียนคิดว่าจะนำคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ท่านใดไปใช้เป็นแบบอย่างใน การดำเนินชีวิตและเหตุผลใดจึงเลือกท่านนั้น ๔. จงสรุปประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระโสณะและพระอุตตระ พร้อมคุณธรรม ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง มาพอสังเขป ๕. จากการศึกษาเรื่องอัมพชาดก ติตติรชาดก นักเรียนได้มุมมองหรือข้อคิดอะไรบ้าง
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉