ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

รถคันหนึ่งมีเครื่องยนต์ที่ให้กำลังคงที่ เมื่อเร่งเครื่องจากที่เดิมอยู่นิ่ง ที่เวลา t = 0 และมีความเร่งเท่ากับ a0 ที่เวลา t = to แล้วความเร่งที่ t = 2to เท่ากับเท่าใด ไม่ต้องคำนึงพลังงานที่สูญเสียไปกับแรงเสียดทาน (ตอบโดยการติดตัวแปร)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

7 73 กำหนดให้สมการพาราโบลาคว่ำรูปหนึ่ง มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด( 64) และผ่านจุด (0,1) และมีสมการเส้นL2ผ่านจุด (2,2) และจุด (6,6) จงหาพื้นที่ปิดล้อมของทั้งพาราโบลา และเส้นตรงที่ปิดล้อมกันเฉพาะจตุภาคที่ 1 ว่ามีขนาดเท่าใด +ส่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำยังไงคะ🥺🥺🥺

ข้อ 1 ประจำวันที่ 23/10/64 000 7 73 ย กำหนดให้สมการพาราโบลาคว่ำรูปหนึ่ง มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด(, และผ่านจุด (0,1) และมีสมการเส้นL2ผ่านจุด (2,2) และจุด (6,6) จงหาพื้นที่ปิดล้อมของทั้งพาราโบลา และเส้นตรงที่ปิดล้อมกันเฉพาะจตุภาคที่ 1 ว่ามีขนาดเท่าใด ส่ง ส TEST fromHOME

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

C Complete the paragraph with the simple past tense of each verb. Frida Kahlo is a hero to many people in Mexico. She (1. be) born in Mexico in 1907. She (2. be) a great artist. She (3. marry) Diego Rivera, another artist, but they (4. have, not) any children. She (5. paint) many interesting and beautiful pictures, even though she (6. study, not) . art. She (7. นse) many ideas from Mexican culture in her paintings. She (8. be) also very brave. After a terrible accident in 1925, her health (9. be, not) very good. But she (10. Work) very hard and (11. create) Some of the most beautiful art in the world. in your country.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

THE MIND LESSON A MEMORY 1 VOCABULARY A Match the sentence parts, Write the letter of the answer on the line. 1. Your memory is a. your teacher is happy. 2. If you forget your father's birthday, b. stories of past experiences. 3. If you remember your homework, 4. When your mind stops working, C. you forget most things. d. she can't remember things easily. 5. Memories are e. her 16th birthday. 6. When she is tired, f. he feels sad. 7. She will never forget g. the part of you that remembers. B Answer the questions. Use the underlined word or phrase in your anรwer. 1. How do yoน remember important things? 2. What do you sometimes forget? 3. What is something that yoน can do from memory? 4. Describe one thing that you will never forget. 5. What is one of your best memories? 6. What is one thing you forgot to do in the past week? 7. Describe a possession that brings back memories of a certain time. UNIT 6 The mind

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

12. had IIIIพ B) Look at Karen's list from yesterday. What did she do? Follow the example. Friday go to the post office She didn'tgotothepostoffice. 1. buy food for dinner / 1. 2. do my math homework / 2. 3. take my books to the library 3. 4. get new shoes 4. 5. see Mr. Sanchez / 5.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

LESSON SLEEP - VOCABULARY AND GRAMMAR 1 A Complete the paragraph. Use the words in the box. was asleep get up stayed up late fall asleep went to bed woke me up stayed in bed was awake | worked hard yesterday. Then I (1.) , to study for a test. I finally (2.) เat midnight, but I didn't 12:00 (3.) until 3:00 AM.I (4.) . for three hours. | think was too tired to sleep! I finally (5.) when the alam clock (6.) That was at noon. But 1 (7.) -I didnt (8.) until almost 1:00. B Find the mistake in each sentence. Then rewrite the sentences. 1. Did you went to the movie last night with your friends? 2. Where do you go on vacation iast year? 3. 1remembered my sunglasses, but I didn't remembered my watch. 4. Yesterday I got up early, eat toast for breakfast, and went to school early. 5. What Julio did buy at the bookstore?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

Scientists know that the brain is very active READING AND WRITING 4 Read this article. Understanding Sleep when a person is sleeping. There are foน stages, or parts, of sleep. Stage 1 starts after you fall asleep. If there is a noise or a bright light, you wake up Verน easily. In Stage 2, your brain waves are very slow, and your body gets ready for deep sleep. Stage 3 is deep sleep. It's very difficulk to wake up then. Your body rests and grows 0 during this stage. Stage 4 is when you dream. Your eyes move a lot, and your brain waves are fast. This Brain waves during sleep stage of sleep is very important for your memory. After Stage 4, you wake up a little, and then Stage 1 starts again. We go through the four stages of sleep four or five times every night, so we have many dreams in one night. How much sleep do you need? The answer depends on your age. Babies should sleep 15 to 16 hours every day. Children and teenagers need nine or ten hours of sleep, but older people only need six to eight hours. If you sleep for only four hours one night, yoน may just feel tired the next day. But many nights of bad sleep can be bad for your health. People who don't get enough sleep get sick more often. And sleep is very important for learning. It's one reason why students should go to bed early! 3 Answer the questions. 1. How many stages of sleep are there? 2. When do people dream? 3. How many times do we have Stage 1 sleep each night? 4. When does your body grow? 5. How much sleep do babies need? 6. Why shoนld students sleep a lot? 7. Look at the last paragraph again. How much sleep should you get? 8. Do you get enough sleep? UNIT 6 The mind

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4567