ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 🙏😆💕

3-1 ๐ ๐ ๑2 ง : 1-202 | . (482ิกําหนดให้ 2 เป็นจํานวนเชิงซ้อน โดยที่ |2| = |2 - 1 + ป์ และ 8๕(“ ) ) =0 เมื่อ 1*= -1 แล้วค่าของ |22 + 1|* เท่ากับเท่าใด
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ 🙏🙏✨💕

16. ให้ 2บ วิ> 23, «« เป็นลําดับของจํานวนเชิงซื้อน โดยทิ 1 -=- 0 7661 @ 2ก 1 1 สําหรับ ท= 1,2, 3, .., เมื่อ โซฆง-1 1 6 1 ๑ณ 9/ 1 = ค่าสัมบูรณ์ของ 2111 เท่ากับข้อใดต่อไปนี่ 1. 1 2. ง2 3. ง3
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ ต้องส่งพรุ่งนี้🙏🙇🏻

=. % %- %- %- =-, ๑ ๑ 12. มีสารละลายนํ้าเชื่อมเข้มขันรัอยละ 40 โดยปริมาตร จํานวน 150 ลูกบาศกถ์เซนติเมตร - 0 = 20 2 ถ้าเติมนาอีก 100 ลูกบาศกถ์เซนติเมตร สารละลายเข้มขันกีเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
เคมี
มหาวิทยาลัย

ต้องการเตรียมสารละลาย 1.0% Guaiacol ใน 95% EtOH หมายความว่ายังไงคะ ช่วยหน่อยค่ะ

อุปกรณ์และสารเคมี 1. 1.09% (นลเล๐๐!ใน 95% 5เอวน 2. 0.5% 11202 เตรียมใหม่ทุกวัน
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ หัวข้อใหญ่ข้อ5,6ค่ะ

เนร: 0) (๒๐64 3) 70๕64 เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตว่าง ' 1) (ม๕ฟี|3<*%<47 อ 0 เข็นจํานวนเฉพาะที่มากกว่า 3 แต่น้อยกว่า 10] 3) (ะ๕ญิ| =1] ๆ (๕ญี|ว2+3ม9+2=07 ) 0 0 031250 6. เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตจํากัด เซตใดเป็นเซตอนันต์ 1 [|= เป็นจํานวนคู่) 2 [๒23...100) 3) เป - ' เมือ ท๕งิ) #, 1 4 0 เมอ ๓๕ และ ๓<999] 5) [ม62|3 หาร % ลงตัว) 6 *6%|%<200 และ 3 หาร % ลงตัว] ข่ 6ฉ ค สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ ละ| เทคโนโลยี
1/3686