ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ม.3ค่ะ มีใครพอช่วยได้มั้ยคะ #ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ💗

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ของ WTO (5 คะแนน) 2.ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย พร้อมทั้งอธิบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ 2 กลุ่ม (10 คะแนน) 3.จากปัญหาภาวะเงินผืดในประเทศไทยในปัจจุบัน ให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืดที่รัฐบาลมาแก้ไข และวิเคราะห์ผลดี/ผลเสีย ที่รัฐบาลแก้ไข

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🤍🤍🤍🤍

#วิชา ประวัติศาสตร์ # เรื่อง แคว้นละโว้-แคว้นหริภุญชัย... ดูเพิ่มเติม สลบ กิจกรรม เติมคำให้ถูกต้อง แคว้นละโว้และอาณาจักรศรีวิชัย 1. จดหมายเหตุจีนเรียก .. ว่า ตันมาลิง 2. เอกสารจีนเรียกอาณาจักรศรีวิชัยว่า เคือที่บรรจุพระอัฐิของพระนางจามเทวี 3. 4. พระบรมธาตุไชยาเป็นศิลปะแบบ.... 5. เศรษฐกิจของทวารวดีขึ้นอยู่กับ และการค้า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 2.12 ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม (ส 5.2 ม.3/2) คะบนเดิบ คะ 10 GDP ในภาคเศรษฐกิจ GDP ของภูมิภาคต่าง ๆ GDP เกษตรกรรม 5.97% ภูมิภาค สัดส่วน GDF (ดอลลาร์สหรัฐ) อุตสาหกรรม 22.23% อเมริกาเหนือ 22,203,427 92.8 บริการ 71.80% อเมริกากลาง 1,492,3527 6.2 แคริบเบียน 227,426 1.0 ที่มา : www.cia.gov, (2017) ที่มา : worldbank, (2018) 1. GDP ในภาคเศรษฐกิจบ่งบอกถึงลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได้ว่าอย่างไร 2. เพราะเหตุใดสัดส่วนภาคบริการของทวีปอเมริกาเหนือจึงสูงกว่าภาคอื่น ๆ มาก 3. เพราะเหตุใดภูมิภาคอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วน GDP สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ มาก 4. เพราะเหตุใดภูมิภาคแคริบเบียนจึงมีสัดส่วน GDP น้อยที่สุด 5. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือจะพัฒนาไปในทิศทางใด 24

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบ

แบบวั กิจกรรมที่ 2.11 อธิบายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ คะแนนแต็ม คะแนที่ได้ (ส 5.2 ม.3/1, 2) 10 ตอนที่ 1 ศึกษาแผนที่กลุ่มภาษาในทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม 1. ทวีปอเมริกาเหนือมีภาษาหลักอะไรบ้าง ภาษาอินเดียน 2. เพราะเหตุใดประชากรในแต่ละประเทศ จึงใช้ภาษาที่เหมือนและแตกต่างกัน ภาษาอินเดียน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 3. ปัจจุบันภาษาใดที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด และภาษาใดที่มีการใช้น้อยลง เพราะเหตุใด กลุ่มภาษา ภาษา เยอรมนิก ภาษาสี่เปน ฝรั่งเศส ภาษาสเปน โรมานซ์ ภาษาอังกฤษ 22ษามาใน อเมริกันอินเดียน ภาษาสเปน เอสกิโม-อินุอิต ที่มา : DK Concise World Atlas. (2016, p.5) ตอนที่ 2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ 1. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด 2. เพราะเหตุใดผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดในทวีปอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วนสูง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น 23

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

2. ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงมีสัดส่วนประชากรผิวขาวมากที่สุด กลุ่มภาษา เยอรมนิก โรมานซ์ อเมริกันอ เอสกิโม- 3. ชาวอินเดียนคือใคร และมีความสำคัญอย่างไร ที่มา : DK C 4. ชาวผิวสีคือใคร และมีความสำคัญกับสังคมอเมริกันอย่างไร 5. ปัจจุบันสังคมอเมริกันมีลักษณะสำคัญอย่างไร 2. เพราะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 4
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรม เ ) ตามตัวชีวัด กิจกรรมที่ 1.1 ศึกษาแผนที่เฉพาะเรื่อง แล้วเดิมคำตอบลงในช่องว่าง คะแนนเต็ม ตะแนนที่ได้ (ส 5.1 ม.3/1) 10 พนที่กระแสน้ำบริเวณทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 1. แผนที่กระแสน้ำในมหาสมุทรเป็นแผนที่ มหาสมุทร อาร์กติก ประเภท แผนที่ เฉพาะเขน วีปเอเชีย รูปแบบ (IVV Sาบ ทวีปยุโรป แลบราดอร์ 2. แผนที่กระแสน้ำในมหาสมุทรในแต่ละสาย แปลความหมายได้ ดังนี้ - กระแสน้ำ แปซูพึกเน แคริบเบียน ไหลจาก ทวีปอเมริกาเหนือ กัลฟ์สตรีม มหาสมุทร มหาสมุทร แปซิฟิก ไปสู่ - กระแสน้ำ อ่าวเม็กซิโก แอตแลนติก แคริบเบียน ศูนย์สูตรเหนือ กัลฟ์สตรีม ไหลจาก ศูนย์สูตรสวนกลับ ศูนย์สูตรใต้ เส้นศูนย์สูตร ไปสู่ กระแสน้ำ ทวีปอเมริกาใต้ แลบราดอร์ ไหลจาก *มหาสมุทร แปซิฟิก ไปสู่ กระแสน้ำ บราซิล ไหลจาก กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็น แอนตาร์กติกา ไปสู่ ไปสู่ กระแสน้ำ เปรู ไหลจาก 3. ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำในมหาสมุทร ดังนี้ กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็น : 4. แผนที่ลักษณะนี้มีข้อดี-ข้อด้อย ดังนี้ ข้อดี ข้อด้อย : 5. แผนที่อื่น ๆ ที่แสดงข้อมูลลักษณะเดียวกับแผนที่กระแสน้ำในมหาสมุทร เช่น 3 แคลิฟอร์เนีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อนี้ถูกมั้ยค่าา🙏

การออมมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร ช่วยให้เกิดการลงทุนภาคธุรกิจ O ช่วยให้เกิดการบริโภคสินค้าที่หลากหลาย O ช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้น O ช่วยให้เกิดการสร้างเงินสร้างงานทั่วประเทศ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยบอกคำตอบหน่อยไม่เข้าใจเลยค่าาา

Tารเบรยบเทยบวะบอบบ"เวบทครองของเทยกบบระเทศอนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คาบที่ 1 แบบฝึกที่ 1 เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นที่มีการปกครองแบบ ประชาธิปไตยตามหัวข้อที่กำหนด โครงสร้างงทางการ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย ปกครองที่สำคัญ 1.รูปแบบรัฐ รัฐเดี่ยว แบบ สหพันธรัฐ ระบอบประชาธิปไตย 2.รูปแบบการ ในระบบ ปกครอง ประธานาธิบดี 3.เขตการปกครอง 76 จังหวัด 4.ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี 5.วาระของประมุข รับเลือกจากที่ประชุม ของรัฐ สุลตาน คราวละ 5 ปี 6.ประมุขฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี 7.วาระของประมุข 5 ปี ผ่ายบริหาร ระบบ 2 สภา 8.รัฐสภา หรือสภาคู่ 9.องค์ประกอบของ สภาผู้แทนราษฎร ระบบรัฐสภา และวุฒิสภา ระบบหลายพรรค 10.พรรคการเมือง มีลักษณะเป็น รัฐบาลผสม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เหลือ 2 ข้อแล้วว🙏🏻🙏🏻😿

8จิ l 78% 12:41 . X บุคคลใดประกอบอาชีพในการผลิตขั้นตติยภูมิ O น้ำเพชรนำเนื้อแดดเดียวมาขายที่ตลาดนัด 0 น้ำฝนรับซื้อดอกไม้จากสวนเพื่อนำไปขายต่อ O น้ำค้างเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตชึ้นส่วนรถยนต์ O น้ำหนาวปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2/2 0 =

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ2ช่วยหน่อยทำไม่เป็น

ใบกิจกรรมที่ 4 ตัวแปล และ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าตัวแปลแต่ละตัวที่กำหนดมาและผ่านกระบวนการต่างๆตามสคริปท์ที่ให้ตาม รูปที่ 1 ดูว่าแมวสีส้มจะตอบว่าอะไรลงไปในช่องข้อความของแมวสีส้ม 50 100 for (2 2. ใหนักเรียนดูสคริปท์ที่ให้ตามรูปที่ 2 แล้ววิเคระห์หลักการทำงานของบล็อค If - else จากนั้นเติม ข้อความการทำงานในรูปแบบ flowchart เท็จ จริง COunt 5 then Say มากกว่า for 2 Seconds เท็จ จริง else COunt 5 - then say เท่ากัน for 2 seconds say น้อยกว่า for 2 seconds ชื่อนามสกุล เห้อง....เลขที่.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/103