ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความให้ถูกต้อง สถานการณ์ : หนูนาต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าจำนวน 4 รายการ โดยให้รับค่าของราคาสินค้าทั้ง 4 ครั้ง จากนั้นให้โปรแกรมคำนวณหาผลรวมของราคาสินค้าทั้งหมต 4 รายการและแสตงผลรวมของราคาสินค้าว่าเป็น เลขคู่หรือเลขคี่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ยังไงหรอคะ

3. ให้นักเรียนเขียนเส้นทางการเดินทางของกบ ผีเสื้อ และ นกเพื่อให้สัตว์ ทั้งสามกลับไปสู่ระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโต โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ การเดินของสัตว์ผ่าน 1 บล็อก () ใช้พลังงาน 5 หน่วย (10 คะแนน) ตัวอย่าง E 8 ต่ละกล่องจะมี ละสีมีค่าเท่าใด 1. สัตว์ชนิดใดใช้พลังงานมากที่สุดในการเดินทางและใช้พลังงานเท่าใด มีค่าเท่ากับ 2. สัตว์ชนิดใดใช้พลังงานน้อยที่สุดในการเดินทางและใช้พลังงานเท่าใต มีค่าเท่ากับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ใครเก่งเรื่องโค้ดพวกนี้มั่งคะ ช่วยหน่อยค่ะ

2. ตอบคำต่อไปนี้ สกitialize app : variable paymonth to 0 1 Click do คิตรายเดือน when Button1 3 2 0 0 to ติดรายเดือน set app variable paymonth |30 to Input payday - 's Text set paymonth set paymonth "s Visible - to true โext te appvariable paymonth 5 ความหมาย เลข 1 ความหมาย เลข 2 ความหมาย เลข 3 ความหมาย เลข 4 ความหมาย เลข 5

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1. ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของชุดคำสั่งที่กำหนด ให้ต่อไปนี้ 1.1 ชุดคำสั่ง * celsius 32 - if celsius >= 32 : print("ร้อนจังเลย") else : print("อากาศกำลังดีเลย") คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

วิชาวิทยาการคำนวณ ฮื่อออออ

21:26 จ. 2 ส.ค. จ12% |ี X 07 การออกแบบผังงานโครงสร้างผังงานแบบมีทางเลือก.jpg ใบงานที่ 7 การออกแบบผังงานโครงสร้างแบบมีทางเลือก คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วออกแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบของผังงานโครงสร้างแบบมีทางเลือก การโทรศัพท์สั่งซื้อพิซซ่า ซึ่งมีให้เลือกหน้า ดังนี้ ไก่บาร์บีคิว, แซลมอนรมควัน, ฮาวายเอี้ยน, เปปเปอร์โรนี และมาเกอริต้า โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 หน้า เท่านั้น การหาพื้นที่รูปวงกลมพร้อมตรวจสอบว่าผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้แสดงผลลัพธ์ ถ้าไม่ถูกต้องให้คำนวณใหม่อีกรอบ 1. 2. 3. การซักผ้าให้สะอาดพร้อมตรวจสอบว่าผ้าสะอาดหรือไม่ ถ้าสะอาดให้นำไปตาก ถ้าไม่สะอาดให้สักอีกครั้ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ข้อใดเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

Unit test ปี ตะแนน ที่ได้ ทะ ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ข้อใดเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 1. ข้อมูลจากการสังเกต 3. ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 4. ข้อมูลจากการกำหนดแหล่งข้อมูล 2. เพราะเหตุใด 2 ข้อมูลปฐมภูมิ เพราะสังเกตพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสำรวจ แอมสอบถามร้านอาหารที่อยู่ใกล้บริเวณการจัดงานวัดด้วยตนเอง เพื่อประเมิ จำนวนวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารต่อจำนวนคนที่ไปเที่ยวงานวัด จากสถา เป็นการรวบรวมข้อมูลประเภทใด และมีข้อดีอย่างไร 1. ข้อมูลปฐมภูมิทำให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 2. ข้อมูลปฐมภูมิทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3. ข้อมูลทุติยภูมิทำให้นำข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ได้ง่าย 4. ข้อมูลทุติยภูมิทำให้หาข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่ง การใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณข้อมูลจัดเป็นการประมวลผลข้อมูลประเ - การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ 3. 2. การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล 4. การประมวลผลข้อมูล รประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีกีขันตอน อะไรบ้าง เรสสะ 2 ขั้นตอน 1) การประมวลผลข้อมูล 2) กา 2 ขั้นตอน 1) การประมวลผลข้อมูล อกข้อมูล บ บ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

มีใครพอช่วยได้บ้างมั้ย​คะ;-;;;

สมาชิกภายในกลุ่ม ม.3/16 เลขที่ แลขที่ 2. เลขที่ 3. ให้นักเรียน อธิบายคำสั่ง Microsoft Visual C# Single X,a; inะ X1, x2, x3, x4, x5; X1 = Convert.ToInt32 (textBoxl.Text) : Result = (x1 + x2 + *3 + *4 + *5) / 5; label7.Text ="คะแนนเฉลี้ย =" + Result.IoString () ; MessageBox.Show (Result.IoString (), " ตะแนนเลลื่อ") ; Close (); textBox31.Text = พ."; textBox1.Focus () ; a = Converะ.Io5ingle (textBox2.Iext) ;

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยอันนี้หน่อยค่าา

ให้นักเรียน 1. อธิบายองค์ประกอบและการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีที่เลือกไว้หรือได้รับมอบหมาย 1 เรื่อง ในรูปแบบ ไดอะแกรม 2. เสนอแนวทางในการแก้ไขหากเทคโนโลยีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษาเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยีของ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี) | -) ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา 1. 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. 2. แนวทางการดูแลรักษา 1. 2. ง่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยข้อนี้หน่อยนะคะไม่มั่นใจเลยง่ะ🙏🏻

5. งานด้านการศึกษานำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ ตามข้อใด ก. ออกแบบชุดนักเรียน ข. ผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ ค. บันทึกประวัตินักเรียน คำนวณคะแนนเฉลี่ย ง.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/8