ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ใบงาน เรื่ององค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (๒) คำชี้แจง ให้นักเรียนนำองค์ประกอบของดนตรี มาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของทัศน์ศิลป์ 1. เสียง เหมือนกับ เพราะเหตุใด 2 จังหวะ เหมือนกับ จัวห9 - เพราะเหตุใด 3. ทำนอง เหมือนกับ ทัศนา ๆ เพราะเหตุใด ควาพกลมกลั่น 4. เสียงประสาน เหมือนกับ เพราะเหตุใด 5 พื้นผิวของตนตรี เหมือนกับ - เพราะเหตุใด 6. สีสันของเสียง เหมือนกับ ความขัด1ย) เพราะเหตุใด 7. รูปแบบหรือคีตลักษณ์ เหมือนกับ เพราะเหตุใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

มีใครพอช่วยกำหนดperspective หน่อยได้มั้ยคะ กำหนดระดับต่าง ๆ ex.กำหนดระดับจุดสายตาม ลากไปที่ตึกระดับนี้ ระดับนั้น แบบนี้ก็ได้ค่ะ //คร่าว ๆ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา・ω・

ให้นักเรียนคิดห่วข้อ ว่าต้องการวาดจุดเด่นคืออะไรมา 1 ภาพ ซึ่งต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนธาตุ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ classroom) 1.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปร่าง 2.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปทรง 3.ให้นักเรียนนำเส้นต่างๆและน้ำหนักของทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ในจุดเด่น 4.ให้นักเรียนนำจุดเด่นมาตั้งในกรอบสี่เหลี่ยมและนำองค์ประกอบของทัศนธาตุ ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ในผลงาน ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา😳😳

ให้นักเรียนคิดห่วข้อ ว่าต้องการวาดจุดเด่นคืออะไรมา 1 ภาพ ซึ่งต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนธาตุ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ classroom) 1.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปร่าง 2.ให้นักเรียนวาดภาพจุดเด่นให้เป็นรูปทรง 3.ให้นักเรียนนำเส้นต่างๆและน้ำหนักของทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ในจุดเด่น 4.ให้นักเรียนนำจุดเด่นมาตั้งในกรอบสี่เหลี่ยมและนำองค์ประกอบของทัศนธาตุ ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ในผลงาน ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4 ตัวอย่างรูปที่ 1 ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างรูปที่ 3 ตัวอย่างรูปที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏🙏🙏

ซ้ จโกเรื ต๊ นักกตัง าซี้แจง ให้นักเรียนตอบค้ าถามให้ถูกต้อง ค ศนธาตุ หมายถึง ประกอบคด้วยอ ร ให้เปรียบเทียบทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุในสิงแวดล้อม ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ ฉบับที 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ตันมากเลยตอนนี้

---- ๆ -%# --- -ร4 --- “0 6 - --- ร 9๐๑ - น: ( -- 8 0 เส หอ ณารกบ ลฮส้0ญ0] 6อ๕ณาจจ9จ 5# ล 5 ี เษตอษ๑๑๒๑ โซ [โ66 ๑๒@เ56ๆจ แกอ88 5 0 0 0 ง ๒» ตบ น ๑๒@ 6ๆ๑ 1 กษั ๒๕6 เรรดย]6ด6ร@ ๐. - เศ เซ น ลอ เอไป เล: เต้ซ้ง. ( ๕ รื กร -<4 ๒๒๕ เฮโซ 2 นซนเอบย: %๐ ก ” (| ค8 ณ6ณ6๐๒ สรรรรร๓ ก โจ ท 2 อ โรรร ว ไดืง --- ม2 5 ว งุกทส: สบงอวล 5ลลัน ป ไร สคพไนลนเลนาน จะย : ล ๒ร6 - รัสเสล๑ ๒สน๒ร6นรพฑ์ดน6 รา 2 ไลรน ป 20 ปณ[ใจ 6 “0 ง ง 9ๆ๒ รณ์ฑนรนาน9บ6ร ๒จ9๑ ลระ 6 5596 [บรบอจบาบจยฑ์๒ าธะ๕ 2571 ๑ ย ๑ ตือ 6๒๒บ6๒ สหรบ ศัะ -- กป 0 งมจจ อู เว -(6 ร ๓ณ ธรงเรรซครระ๑๕อ9 บแ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปศึกษา มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยค่ะ​ แงง ขอบคุณ​ล่วงหน้า​ค่ะ​

"" " =' ณ์ นธ์ จ .ใบงานที่ 2 หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ ศ 32103 ชัน ม.3 1. จากภาพให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีการใช้ทัศนธาตุใดในการสร้างสรรค์อย่างไร 2. จากภาพให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีการใช้หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ใดในการ สร้างสรรค์อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4