ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ข้อ9กับข้อ13ทำไม่ได้

หน้า 7 แบบฝึกทักษะ 6 คําชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีลักษณะเด่นอย่างไร เรื่อง ภูมิประเทศของทวีปยุโรป .............. ประเทศ......... 3. เขตที่ราบใหญ่ตอนกลางตั้งอยู่บริเวณใดของทวีปยุโรป 2. “อ่าวเล็กๆ แคบและยาวเว้าลึกเข้าไปในพื้นดินมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน” เรียกว่า........... เป็นตัวบอน เป็น 10 ได้ ทั้งตอบ กับประเทศ ลงรายการวัตร........ 4. ในเขตที่ราบใหญ่ตอนกลางของยุโรปมีพื้นที่เป็นเปลือกโลกเก่าที่เรียกว่า ด้านตะวันตก ประเทศฝรั่งเศส พ 2560 คนเกรด.. 998 กร 5. เทือกเขาสูงที่สุดของทวีปยุโรป 6. เพราะเหตุใดเทือกเขาในเขตภูเขาหินใหม่ตอนใต้ จึงมีระดับความสูงมากกว่า ภูเขาในหินเก่า -6857.214MSOON! Gotas ng 2.102.720.4/5.v osy usne b Our เนื่องมาจากสาเหตุใด ชื่อ......... 7. เทือกเขาแอลป์ (Alps) จัดอยู่ในเขตภูมิประเทศแบบใดของทวีปยุโรป 8. แม่น้ำใดที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป (4) 200.00..... ไหลลง.........เทศบ 9. แม่น้ำดานูบมีความสำคัญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าแม่น้ำไรน์ทั้งที่มีสถานะเป็นแม่น้ำนานาชาติเท่าเทียมกัน 11. เทือกเขา 10. เทือกเขาที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เñon ง วัล ชี กันประเทศฝรั่งเศส และ สเปน 12. ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ หมายถึงประเทศ 13. เพราะเหตุใดประเทศไอซ์แลนด์จึงเป็นประเทศที่เป็นเกาะภูเขาไฟ ฟินแลนด์

จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ถอดคำประพันธ์ช่วยหน่อย ครับ

SERA กระทั่งกองเสียงอุปโดย กระดากลากไกลร้องไห้โดย หม่อมพ่อโยตีฉันบรรลัย เรื่องเลยงามของสุนทรภู่ เห็นเขมร ปะตะ ตำนานเข้ากลางทุ่ง พลายงามร้องสองมือมันอุดปาก พอหลุดมือรื้อร้องวันทองโดย ความวิตกกังวลห่วงใยของนางวันทองที่มีต่อพลายงาม เห็นสมอมา เมจจะขาด เข้าไปไหนไม่มาหาแม่เลย ล้มตายควายวัดพิษ ยิ่งเป็นคลุ้มชอุ่มตัว พ่อพลายงามทรามสวาทของแม่เอ๋ย ที่โลกเคยวิ่งเล่นไม่เห็นตัว ไฉนศพสาบสูญพ่อทูนหัว ยิ่งเริ่มตัวเรียกว่าระกำใจ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ของสุนทรภู่ ๔. คุณค่าทางวัฒนธรรม วรรณคดีทำหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรมของชาติจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ผู้แต่งมักสอดแทรกความรู้ข้อคิดเห็นในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม คติชีวิต คำสั่งสอน คุณธรรม จริยธรรม การใช้ภาษา วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น ๆ สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง แม้กระทั่งการแต่งกาย อาหาร ผสมผสานไปกับการดำเ

จำนวนคำตอบ: 0
1/1000