ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

มีใครทำเป็นบ้างช่วยที

4G บ 11:11 น. KEง 0.20 4G 69 - ใบกิจกรรมที่ 1.3.. ใบกิจกรรมที่ 1.3 หา ห.ร.ม. ง่ายกว่าที่คิด 1.ชื่อ-สกุล, เชั้น แลขที่ ให้หา ห.ร.ม. ของ 301,981 และ 449,573 โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง คำอธิบาย จำนวนสอง จำนวน 301,981 449,573 รอบที่ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 449,573 ด้วย 301,981 คือ 147,592 ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 449,573 ด้วย 147,592 จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 1 ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 2 คือ ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 3 คือ ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 4 ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 5 คือ ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย นั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน 6 1,942 971 คือ ด้วย 7 0 971 จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ 971 = ()
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

ช่วยตอบคำถามในใบงานน่อยค่าาาาาาา

ขั้นตอนวิธีวาดบ้าน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมข้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่ พิกัด (15,10) ราดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ะบุต่อไปนี้ 2.1 (5,10) และ (10,14) 2.2 (10,14) และ (15,10) 2.3 (15,0) และ (21,1) 2.4 (21,1) และ (21,11) 2.5 (21,11) และ (15,10) 2.6 (10,14) และ (16,15) 2.7 (16,15) และ (21,11) เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อน ว่าเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาา

4G แ 12:58 น. KB/ะ 7.50 3 46 (67 - ใบงานที่ 1 การว. ใบงานที่ 1 การวาดบ้าน นามสกุล. แลขที่. วาดรูปบ้านตามขั้นตอนวิธีวาดบ้าน ลงบนพื้นที่ที่มีการระบุพิกัด (x.y) รูปที่นักเรียนวาด ควรเป็นดังนี้ โดยวาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด ต่อไปนี้ ขั้นตอนวิธีวาดบ้าน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีต้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุม้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่ พิกัด (15,10) วาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ระบุต่อไปนี้ 2.1 (5,10) และ (10,14) 2.2 (10,14) และ (15,10) 2.3 (15,0) และ (21,1) 2.4 (21,1) และ (21,11) 2.5 (21,11) และ (15,10) 2.6 (10,14) และ (16,15) 2.7 (16,15) และ (21,11) เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อน ว่าเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด .
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

มีใครทำเป็นบ้างช่วยหน่อยค่าาา

4G แ 12:58 น. KB/ะ 7.50 3 46 (67 - ใบงานที่ 1 การว. ใบงานที่ 1 การวาดบ้าน นามสกุล. แลขที่. วาดรูปบ้านตามขั้นตอนวิธีวาดบ้าน ลงบนพื้นที่ที่มีการระบุพิกัด (x.y) รูปที่นักเรียนวาด ควรเป็นดังนี้ โดยวาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด ต่อไปนี้ ขั้นตอนวิธีวาดบ้าน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีต้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุม้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่ พิกัด (15,10) วาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ระบุต่อไปนี้ 2.1 (5,10) และ (10,14) 2.2 (10,14) และ (15,10) 2.3 (15,0) และ (21,1) 2.4 (21,1) และ (21,11) 2.5 (21,11) และ (15,10) 2.6 (10,14) และ (16,15) 2.7 (16,15) และ (21,11) เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อน ว่าเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด .
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

มีใครทำเป็นบ้างช่วยหน่อยค่าาา

4G แ 12:58 น. KB/ะ 7.50 3 46 (67 - ใบงานที่ 1 การว. ใบงานที่ 1 การวาดบ้าน นามสกุล. แลขที่. วาดรูปบ้านตามขั้นตอนวิธีวาดบ้าน ลงบนพื้นที่ที่มีการระบุพิกัด (x.y) รูปที่นักเรียนวาด ควรเป็นดังนี้ โดยวาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด ต่อไปนี้ ขั้นตอนวิธีวาดบ้าน วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีต้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุม้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่ พิกัด (15,10) วาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ระบุต่อไปนี้ 2.1 (5,10) และ (10,14) 2.2 (10,14) และ (15,10) 2.3 (15,0) และ (21,1) 2.4 (21,1) และ (21,11) 2.5 (21,11) และ (15,10) 2.6 (10,14) และ (16,15) 2.7 (16,15) และ (21,11) เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อน ว่าเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด .
วิธีใช้ Clear
มัธยมปลาย

ต้องการคำตอบ

คำถามท้ายกิจกรรม โปรตอน และนิวตรอนเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และเกิดจากอนุภาคใดบ้าง 8 นิวเคลียสของไฮโดรเจนและนิวเคลียสของฮีเลียมเกิดพร้อมกันหรือไม่ อย่างไร อะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ บทที่ 1 เอกภพและกาแล็กซี 7 ย นักเรียนคิดว่ากาแล็กซีเกิดจากธาตุใดเป็นองค์ประกอบหลัก 8 นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสสารแล้ว เอกภพมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้าง และ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
1/11